Není pravda, že... - Vyjádření o. s. SANANIM k různým nepravdivým výrokům uváděným na jeho adresu

14. 5. 2010 - Vyjádření o. s. SANANIM k nepravdivým nařčením radního Kudryse:

Není pravda, že informace o vysbíraných stříkačkách v sadech Na Skalce zmizela z webových stránek o. s. SANANIM, jak prohlásil 12. 5. na setkání občanů „Stop drogám na Skalce" radní Prahy 5 Milan Kudrys.

Tato informace podle vyjádření radního Kudryse zmizela z našich webových stránek po té, co odbornou ředitelku SANANIM, o. s. Martinu Richterovou Těmínovou požádal, aby to doložila. Proti tomuto tvrzení se ohrazujeme.

Informace je stále zde.

Rovněž stojíme za počty vysbíraných jehel, které máme standardním způsobem zdokumentované. Domněnku radního Kudryse, že jde o poplašnou zprávu, zásadně odmítáme.

 

30. 4. 2010 - Vyjádření o. s. SANANIM k Žádosti o prošetření podmínek poskytnutí dotace o. s. SANANIM:

Není pravda, že došlo ke zpronevěře peněz daňových poplatníků.

Proti tomuto nařčení se zásadně ohrazujeme. SANANIM, o. s. zachází se státními dotacemi průhledně a zodpovědně. Účetnictví sdružení prochází každoročně několika státními kontrolami a auditem; zpráva auditora je k dispozici ve výroční zprávě (VZ ke stažení zde na stránkách).

 

Není pravda, že prostory upravujeme bez stavebního povolení a komunikace s okolím.

Opět se musíme ohradit. Ve svém vlastním objektu realizuje o. s. SANANIM takové úpravy, které nespadají do gesce stavebního zákona. Před započetím těchto úprav byly plánované úpravy předem konzultovány se Stavebním úřadem Prahy 5 a bylo nám sděleno, že ohlášení ani stavební povolení není třeba.

S MČ Praha 5 jsme jednali opakovaně, např. 11. 2. 2010 na protidrogové komisi Magistrátu hl. m. Prahy, dále 9. 3. 2010, kdy proběhlo jednání o. s. SANANIM a Dr. Vávrové, místostarostky Prahy 5 (zodpovědné za drogovou problematiku) o budoucí spolupráci. O komunikaci s občany žijícími v okolí se snažíme, a zdaleka ne všichni jsou proti existenci Kontaktního centra v ulici Na Skalce. Místo diskuse se však strhl pokřik a jejich hlasy se v něm ztrácejí.

 

Není pravda, že obdržené prostředky nevyužíváme k účelu, na který byly poskytnuty.

Vaše informace se opět nezakládají na pravdě. Finanční příspěvek je určen na nákup nemovitosti a její nutné opravy za účelem zřízení provozních prostor pro Kontaktní centrum SANANIM.

 

PaedDr. Martina Richterová Těmínová
předsedkyně správní rady o. s. SANANIM

 

Ambulantní léčba