Informace o situaci Kontaktního centra SANANIM

SANANIM, o. s., se v dohodě uzavřené 14. 6. 2011 s občanským sdružením Rezidenti Na Skalce proti drogám mimo jiné zavázal, že učiní „vše pro to, aby našel nové prostory pro své kontaktní centrum". V návaznosti na tuto dohodu se zástupci rezidentů a o. s. SANANIM na pravidelných schůzkách vzájemně informují jak o aktuálních problémech, tak o krocích vedoucích k tomu, aby se centrum mohlo přestěhovat. Obě sdružení informovala o uzavřené dohodě též zastupitele Prahy 5.


Obě strany se dále shodly v tom, že ještě před přestěhováním centra je žádoucí, aby se počet uživatelů drog i počet aplikací drog v parku Na Skalce podstatně snížil. Z pravidelných obchůzek a monitoringu pracovníků Kontaktního centra vyplývá, že výskyt uživatelů drog zde od června 2011, kdy ukončila činnost adiktologická ambulance hromadně předepisující opiáty, klesl třikrát a počet aplikací drog desetkrát.


Pokud jde o přestěhování služeb Kontaktního centra, začal SANANIM věc neprodleně řešit. O pomoc s hledáním nových prostor požádal mimo jiné i ÚMČ Prahy 5. Odboru majetku ÚMČ Prahy 5 byly předány parametry, které objekt pro fungování centra musí splňovat (viz příloha dohody), avšak do současné doby SANANIM žádnou nabídku nedostal. Jednání proběhla také na dalších městských částech a na Magistrátu hl. m. Prahy.


Česká spořitelna, a. s., dlouholetý partner o. s. SANANIM, nabídla jako pomoc pro řešení situace služby Realitní společnosti České spořitelny. Vzhledem k tomu, že pro efektivitu centra, jeho vhodné umístění, tedy i pro minimalizaci zátěže pro okolí, je třeba splnit řadu náročných kritérií, nepodařilo se za tři měsíce jejím prostřednictvím vhodný objekt najít. Proto v říjnu 2011 SANANIM oslovil další realitní makléře a aktuálně je vybrán objekt, o jehož vhodnosti se bude v nejbližších dnech jednat s politiky na místní i magistrátní úrovni. Jelikož je přemístění centra nutné koordinovat v rámci celé Prahy, jeví se jako reálný termín rok 2012.


Zároveň snahou o. s. SANANIM, a jistě také jako reakce na občanské iniciativy, vznikla při Magistrátu hl. m. Prahy pracovní skupina, která má za úkol řešit problém otevřené drogové scény a „zátěž související s drogovou scénou a lokalizací služeb" distribuovat rovnoměrně na území celé Prahy. Pracovní skupinu tvoří náměstci městských částí, zastupitelé a zástupci Magistrátu hl. m. Prahy. Výsledkem činnosti skupiny má být koncepce, která bude atomizovat otevřenou drogovou scénu na Václavském náměstí a u Anděla. SANANIM na základě jednání s vedoucím pracovní skupiny, náměstkem primátora Mgr. Ivanem Kabickým přislíbil spolupráci v rámci řešení protidrogové strategie. S náměstkem Kabickým jednali rovněž Rezidenti Na Skalce proti drogám, kteří zmínili důležitost služeb harm reduction, nicméně důrazně podpořili myšlenku, že kontaktní služby by měly být poskytovány jinde.

 

V Praze dne 16. 11. 2011

Ambulantní léčba