Adiktologická ambulance a Adiktologická ambulance pro mladistvé (AA)

PREVNEXT

Poskytuje komplexní ambulantní služby osobám ohroženým závislostí na drogách, alkoholu i psychofarmacích, včetně mladistvých, a to ambulantní i terénní formou.

Ambulance je určená osobám starším 13 let. Specifickými skupinami klientů zařízení jsou mladiství a uživatelé návykových látek, kteří kromě syndromu závislosti trpí také dalším duševním onemocněním, tzv. duální diagnózou. V průběhu léčby nejsou vytrháváni z osobních, komunitních vazeb, pracovního zapojení, atd. 

 

Ambulantní léčba

Kde nás najdete

Ambulantní forma

Pondělí 12 - 20
Úterý 9 - 17
Středa 9 - 17
Čtvrtek 9 - 17
Pátek 9 - 15

 

mobil: 724 521 913 

Objednání na konzultace je možné i mimo uvedené otvírací hodiny ambulance.

Terénní forma 

Úterý 12 - 17
Čtvrtek 9 - 17
Pátek 9 - 17

 

mobil: 724 521 913

Pokud se nedovoláte, prosíme o zaslání SMS a trpělivost. Ozýváme se hned, jak je to možné. Děkujeme za pochopení!

 

Žitná 1574/51, Praha 1

tel.: 724 521 913

e-mail: klinika@sananim.cz

 

mapa

 

Tým

Tým adiktologické ambulance je multidisciplinární a tvoří jej lékař, psychologové, adiktologové a sociální pracovníci. Všichni pracovníci vyjma své odbornosti jsou vycvičeni v akreditovaném mnohaletém psychoterapeutickém výcviku.

 

Vedoucím zařízení je Bc. Tomáš Vejrych.

 

Příjem nových klientů je možný bez doporučení. Pokud je klient odkazován z jiného léčebného zařízení, je doporučení k léčbě vítané. Klienti jiných zařízení SANANIMu mohou být přijímáni přednostně. Cílem je zajištění plynulé návaznosti služeb či souběžného poskytování péče se sesterským zařízením v rámci komplexní péče.

Program strukturované ambulantní léčby

Zájemci o služby (mladiství i dospělí) nás mohou oslovit každý všední den od 9 do 17 hodin na telefonním čísle 724 521 913. Vstup do programu strukturované ambulantní léčby probíhá prostřednictvím individuálních motivačních pohovorů v prostorách našeho zařízení. V případě naplněné kapacity pro individuální kontakty je zájemcům o službu nabídnuta předléčebná poradenská skupina. Klienti docházející na tuto skupinu jsou upřednostňováni při uvolnění kapacity pro individuální konzultace.

 

Během motivační fáze jsou zjišťovány a upevňovány důvody vedoucí k uvažování o změně. Na základě zhodnocení stavu a očekávání klienta je doporučen nejvhodnější typ léčby - přestup do léčebné fáze našeho programu, či do jiného vhodného zařízení (nejčastěji denního stacionáře, nebo rezidenční léčby).

 

O přijetí klienta do programu strukturované ambulantní léčby rozhoduje klíčový pracovník na vstupním pohovoru.

Program case managementu

Zájemci o služby (mladiství i dospělí) nebo spolupracující odborníci nás mohou oslovit každý všední den od 9 do 17 hodin na telefonním čísle 724 521 913 a domluvit společné setkání. Vstupní rozhovor může proběhnout v prostorách našeho zařízení, v jiné instituci, nebo v přirozeném prostředí klienta. Při vstupním rozhovoru jsou předány informace o programu case managementu a pracovník zjišťuje, zda zájemce naplňuje indikační kritéria a jaká jsou jeho očekávání. Klient přání vstoupit do programu formuluje ústně. O žádosti rozhoduje klíčový pracovník na vstupním pohovoru.

 

Vstup klienta do programu může iniciovat i spolupracující zařízení, instituce či rodinný příslušník. Navazování spolupráce pak probíhá formou aktivního vyhledávání klienta a opakované nabídky služeb case managementu. Dojednávání spolupráce tak může trvat déle, v průběhu několika kontaktů.

 

Služby Adiktologické ambulance v rámci základní léčby jsou poskytovány bezplatně.

Adiktologická ambulance nabízí své služby osobám:

 • ohroženým závislostí nebo se syndromem závislosti na nelegálních návykových látkách i na alkoholu a osobám nadužívajícím medikamenty
 • starším 13 let
 • alespoň v minimálním rozsahu otevřeným změně v jejich dosavadním životě a spolupráci
 • aktivně užívajícím klientům usilujícím o kontrolované užívání i abstinujícím

Specifickou cílovou skupinou Adiktologické ambulance jsou mladiství:

 • od 13 let do 18 let
 • užívající návykové látky v souběhu s dalšími rizikovými formami chování
 • ohrožení závislostí nebo se syndromem závislosti na NL včetně osob vykazujících problémy v okruhu nelátkových závislostí ((pracujeme pouze s klienty se závažnějším adiktologickým problémem nikoli pouze ve fázi jednorázového užití či ohraničeného experimentu bez závažných následků – tyto klienty odkazujeme do Poradny pro rodiče).

Základní dohoda ohledně spolupráce je uzavírána s klientem a zákonným zástupcem v rámci prvního sezení. Následnou práci s rodinnými příslušníky vnímáme jako zásadní faktor pro efektivitu léčby a ovlivňování závislosti u mladistvých klientů.

 

Specifika popisu cílové skupiny programu strukturované ambulantní léčby:

 • bazální sociální stabilizace (např. bezpečné bydlení, minimální podpora z okolí apod.)
 • alespoň částečný náhled na své chování a jeho důsledky
 • schopnost docházet v pravidelných intervalech do programu

Specifika popisu cílové skupiny programu case managementu:

 • souběh sociálních a zdravotních problémů (dlouhodobých i akutních) s užíváním návykových látek
 • duální diagnóza (kombinace závislosti s dalším závažným duševním onemocněním)
 • dlouhodobé neprofitování z léčebného systému
 • potřeba využívat více služeb zároveň – potřeba řízené a koordinované péče

Další cílovou skupinou jsou rodiče a osoby blízké uživatelů návykových látek. S rodinnými příslušníky a blízkými osobami pracujeme pouze v rámci případové práce našich klientů. Zapojení blízkých do spolupráce vnímáme jako důležitý prvek pro nastartování a udržení změny a zdárný průběh léčby.

 

Kritéria pro odmítnutí zájemce

Adiktologická ambulance si vymiňuje nepracovat s klientem jinak spadajícím do cílové skupiny, s nímž však není pracovník schopen navázat bezpečný a profesionální vztah na základě minulé zkušenosti (např. agrese, osobní vztah apod.).

 

Dalšími důvody nepřijetí žadatele o službu jsou:

 • blízký osobní vztah zájemce k jinému klientovi ambulance aktuálně podstupujícímu léčbu
 • jazyková bariéra 

Kontraindikací pro přijetí do programu case managementu mohou být důvody bránící vztahovému uzdravování; například výrazně snížený intelekt, disociální porucha osobnosti či extrémní formy manipulativního chování.

 

Posláním adiktologické ambulance je doprovázet a podpořit klienty v situaci změny. Pomoci jim zahlédnout, že i jiný způsob života je smysluplný a mohli by o něj usilovat a pokusit se o jeho naplnění. Usilujeme o zvýšení kvality života našich klientů, sociální stabilizaci a hodnotné uplatnění ve společnosti. Stabilizaci v užívání návykových látek nebo abstinenci vnímáme jako jednu z podmínek a předpokladů k této změně.

 

V současné době je v Hlavním městě Praze výrazně poddimenzována kapacita ambulantních služeb pro osoby ohrožené syndromem závislosti, zejména co se týče služeb pro mladistvé. Jednotlivé ambulantní služby jsou fragmentovány a často neposkytují klientům komplexní služby vyplývající z bio-psycho-socio-spirituálního modelu závislosti. Adiktologická ambulance reaguje na tyto nedostatky v síti služeb a nabízí komplexní ambulantní léčbu s přesahem práce do přirozeného prostředí klienta (komunity).

 

Adiktologická ambulance zavádí do adiktologického systému péče přístup case managementu a asertivní práce v přirozeném prostředí klienta, který je v souladu s probíhající reformou psychiatrické péče. Zavádění tohoto přístupu je nezbytné vzhledem ke skladbě uživatelů návykových látek:

 • prodlužující se doba užívání návykových látek
 • 50% klientů trpí vyjma syndromu závislosti také závažnými poruchami duševního zdraví vyžadující pravidelnou psychiatrickou péči (Kalina a Vácha, 2013)
 • zvyšování procenta klientů s komplexem sociálních a zdravotních problémů.

Tato klientela vyžaduje léčbu zaměřenou nejen na závislostní poruchu, ale cílenou komplexní a koordinovanou léčbu zaměřenou na jejich duševní zdraví. Zařízení také reaguje na nedostatečné zajištění a neadekvátní poskytování péče o klientelu s duálními diagnózami a se souběhem více sociálních a zdravotních problémů.

Základním cílem je zajistit uživatelům alkoholu a nelegálních drog adekvátní a komplexní léčebné ambulantní služby v potřebné intenzitě a kvalitě vedoucí k stabilizaci v užívání návykových látek či abstinenci a k trvalé změně životního stylu s ohledem na zvýšení kvality jejich života.

Specifické cíle

 • Zajistit podporu při rozvaze, uskutečňování a procházení změnou
  stabilizace v užívání návykových látek, směrování k abstinenci, či podpora v udržení abstinence
 • Posílení a udržení motivace k vlastní úzdravě
 • Pomoc s vytvořením náhledu na užívání návykových látek a vztahových problémů 
 • Fyzická, psychická a sociální stabilizace
 • Zajistit a pomoci klientovi přijmout léčbu přidružených psychiatrických a zdravotních problémů
 • Podpoření změny životního stylu (přerušení kontaktu s drogovou scénou, plnění důležitých životních rolí, zájmy, pracovní zapojení...)
 • Vytvoření sítě přirozených, podpůrných a obousměrných vztahů a jejich prohloubení
 • Hodnotné zapojení se do společnosti
 • Zvyšování kvality života
 • Zajistit adekvátní následnou léčbu 

Specifické cíle Adiktologické ambulance pro mladistvé

 • Zvýšit procento mladistvých uživatelů, kteří využijí adiktologické léčebné instituce
 • Včasná diagnostika problému a včasná intervence
 • Diagnostika okolností posilující závislé chování a jejich řešení
 • Změna rodinného klimatu jako podmínky úspěšné léčby u některých mladistvých klientů - zapojení rodičů do procesu léčby
 • Zajistit adekvátní následnou léčbu - zlepšení kooperace institucí zajišťující péči o mladistvé klienty ohrožené závislostí respektive závislé 

U podprogramu case managementu navíc zajistit koordinovanou péči více zařízení dle potřeb klienta a stálý podpůrný a řídící (koordinující) prvek v členitém léčebném kontinuu i v přirozeném prostředí klienta. Deinstitucionalizovat péči o klienty se souběhem závažných problémů a pomoci zvyšovat jejich schopnost úspěšně využívat jejich dostupné a přirozené zdroje (vztahy, pracovní trh, ...). Dále zajistit dlouhodobý intenzivní provázející vztah, který koriguje nevýhodnou zkušenost s dřívějšími vztahy.

 

Adiktologická ambulance nabízí komplexní služby uživatelům návykových látek (drog, alkoholu a medikamentů) a jejich blízkým. Zařízení poskytuje široké spektrum zdravotně sociálních služeb podle potřeb klienta, aniž by byl vytržen z přirozeného prostředí, tedy z  rodinného, pracovního nebo studijního života. 

 

AA realizuje dva programy: strukturovanou ambulantní léčbu a case management.

Strukturovaná ambulantní léčba

je program zaměřený na léčbu závislosti na základě zhodnocení stavu klienta. Je složena ze tří fází:

 • motivačně indikační fáze v délce trvání 1 - 2 měsíců formou individuálního a skupinového poradenství pomáhá klientovi ujasnit si jeho současnou situaci, posílit důvody ke změně a vytyčit jeho další směřování. Hlavním cílem je připravit klienta na přestup do léčebné fáze, nebo zprostředkovat jiné vhodné zařízení. S mladistvými klienty je základní dohoda ohledně spolupráce uzavírána za účasti zákonného zástupce v rámci prvního sezení. Na závěr této fáze jsou na zhodnocení stavu a dalšímu plánu léčby znovu přizváni zákonní zástupci.
 • 1. léčebná fáze v délce trvání 3 - 6 měsíců je zaměřená na kontrolované užívání, nebo abstinenci. Základní kostru abstinenční léčby tvoří kombinace individuální a skupinové terapie (zaměřené zejména na prevenci relapsu a stabilizaci v abstinenci). Frekvence individuálních kontaktů je jednou až dvakrát týdně, skupinová terapie probíhá jednou týdně. Léčba směřující ke kontrolovanému užívání má formu individuální terapie ve frekvenci jednou až dvakrát týdně v kombinaci s poradenskou recovery skupinou (zaměřující se na sebeposílení a nalezení podpůrných zdrojů). Rodinné prostředí zejména u mladistvých klientů je aktivně motivováno k zapojení se do léčebného procesu. Rodinná terapie je doporučenou součástí 1. i 2. léčebné fáze.
 • 2. léčebná fáze v délce trvání 6 - 12 měsíců, také označovaná jako doléčovací fáze, je určena pro úspěšné klienty z první léčebné fáze nebo pro klienty (pouze uživatele alkoholu) po absolvované pobytové léčbě. Povinnou součástí léčby je účast na interakční skupině, která probíhá jednou týdně. Další péče je poskytována dle dohody s klientem.Na základě posouzení individuální situace klienta ambulantní léčby je poskytována další odborná péče (nejčastěji sociální práce, rodinné konzultace, psychiatrické vyšetření a farmakologická léčba).

Case management 

koordinuje péči (včetně vedení případových konferencí) více spolupracujících institucí a zastává pro klienta funkci podpůrného prvku v léčebném kontinuu. V rámci této služby je klient v častém kontaktu se svým klíčovým pracovníkem, který ho provází procesem úzdravy, pomáhá mu zajistit a vyjednat vhodné služby, podporu a zdroje v jeho přirozeném prostředí.

 

Základní aktivity

oslovování potenciálních klientů a jejich zapojení do služby
plánování klientova dalšího směřování
vyhledávání a zastižení klienta v jeho přirozeném prostředí
průběžné monitorování stavu klienta
propojování klientů k dalším zdrojům v komunitě, v dalších odborných službách apod.
obhajoba klientových zájmů a práv včetně formy osobní asistence


Metody práce

Zdravotní služby

 • Psychiatrická péče: diagnostika, léčba, farmakoterapie
 • Adiktologická  péče: adiktologické vyšetření, adiktologická terapie
   

Sociální služby

 • Sociální a právní poradenství
 • Case management
 • Socioterapeutické (strukturované) aktivity
 • Asistence 

 Terapeutické a poradenské služby

 • Motivační trénink
 • Poradenství předléčebné a telefonické
 • Krizová intervence
 • Individuální, skupinová, párová, rodinná terapie
   

Veškeré služby vyjma skupinové terapie mohou být poskytovány i v přirozeném prostředí klienta (terénní práce).

 

V rámci standardní délky léčby jsou všechny služby Adiktologické ambulance  bezplatné. V případě indikace a zájmu klienta je možné poskytnout následnou péči nad rámec základní léčby, avšak za finanční spoluúčasti klienta.

Kapacita Adiktologické ambulance

 • cca 250 osob ročně
 • 10 klientů programu case management na jeden pracovní úvazek
 • 23 klientů programu strukturované ambulantní léčby na jeden pracovní úvazek (individuální konzultace)
 • 10 klientů na terapeutickou skupinu

Mezi základní východiska naší práce, která mají kořeny v humanistické tradici, řadíme fakt, že v každém člověku je obsaženo dobro. Ke každému klientovi proto přistupujeme s uvědoměním tohoto potenciálu. Přijímáme klienta s jeho myšlenkami, prožíváním a chováním a snažíme se mu poskytovat odpovídající péči a služby založené na jeho potřebách a v souladu s jeho jedinečnou životní situací.

 

V práci s klienty vycházíme z premisy, že změny jsou možné zejména v bezpečném a reflektujícím vztahu. Bezpečí vnímáme jako schopnost pracovníka vidět klientův fenomenologický obraz a na druhé straně si být vědom svých vlastních prožitků, hranic a limitů. Pokud pracovník anebo zařízení nejsou schopni klientovi nabídnout bezpečí a profesionální vztah, je klient odkázán k jinému pracovníkovi či do spolupracujícího zařízení. Drogy obecně negativně ovlivňují schopnost uvědomění si sebe sama a dovednost řízení vlastních činů. Pracovník proto nabízí rozšiřující zkušenosti a potencuje klientovi nadhled nad jeho situací.

 

Klient i pracovník mají svá práva a povinnosti a nesou svou část odpovědnosti za naplňování dohodnutého plánu. Míra odpovědnosti se může lišit dle konkrétní situace klienta. Klient i pracovník mají právo na ochranu svých základních lidských práv. Všechny zainteresované strany spolupráce mají právo na zachování vlastní důstojnosti. U klientů i pracovníků je zdůrazňováno zejména pravidlo mlčenlivosti a důvěrnosti sdělených informací. Klientům jsme nápomocni v prosazování jejich opodstatněných práv a zájmů.

Respektujeme fakt, že klient má právo na svobodné určení sebe sama v procesu léčby. Vedle toho ho vedeme k promyšleným a uváženým rozhodnutím. Snažíme se zvyšovat schopnost svobodné volby klienta založené na uvědomění si pozitivních i negativních následků svého chování a odpovědnosti k sobě i okolí. Cílem tak není vést klienta pouze k nezávislosti na návykových látkách, ale i ke komplexnímu vnímání a fungování sebe sama ve společnosti.


Ve své práci usilujeme o komplexní péči. Užívání drog je často spojeno s celým spektrem problémů (psychiatrická komorbidita, sociální a zdravotní problémy, komplikovaná rodinná situace apod.). Proto nabízíme širokou nabídku služeb od terapeutických, adiktologických, psychiatrických až po sociální. U klientů v programu case managementu je důležitým principem práce koordinace případu a aktivní spolupráce se zainteresovanými zařízeními.

 

Veškeré služby adiktologické ambulance jsou veřejně přístupné bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti a bez ohledu na typ užívané látky a způsobu aplikace.

 

Služby jsou poskytované bez zbytečného odkladu s ohledem na kapacitu programu a čekací doby.

 

Služby Adiktologické ambulance v rámci základní léčby jsou poskytovány bezplatně.

 

Adiktologická ambulance SANANIM je držitelem Certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování služeb ambulantní léčby vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

 

Je specializovaným zdravotnickým zařízením, které poskytuje služby na základě zákonů 372/2011 Sb. a 379/2005 Sb. 

 

Projekt Adiktologické ambulance je realizován za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva zdravotnictví ČR, Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Úřadu městské části Prahy 10 a  Úřadu městské části Prahy 2. 

Ambulantní léčba