Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem (COKUZ)

PREVNEXT

Nestátní zařízení, které je součástí systému prevence, péče a léčby SANANIM.

Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem je ambulantní centrum poskytující podporu, poradenství, asistenci a léčbu lidem ohroženým důsledky užívání nealkoholových drog a jejich sociálnímu okolí. Je určeno uživatelům drog ve všech fázích trestního řízení. Léčba v Centru pro osoby v konfliktu se zákonem může předcházet i doplňovat léčbu v jiném zařízení.

Kde nás najdete

Žitná 1574/51

110 00 Praha 1

mapa

 

mobil: +420 775 766 706

            +420 601 575 130

e-mail: vezeni@sananim.cz

 

Pondělí - pátek:

9 - 13

13.30 - 17.30

 

Navštěvujeme tyto věznice: Pankrác, Velké Přílepy, Věznice Plzeň-Bory, vazební věznice Praha-Ruzyně, Světlá nad Sázavou, Vinařice a Ostrov n. Ohří.

 

Na úvodní konzultaci je třeba se telefonicky objednat!

Tým

Vedoucím zařízení je Mgr. Lucie Vejrychová.

 

 

 

 

Hlavním posláním COKUZ je realizace preventivního a léčebného programu pro uživatele drog v konfliktu se zákonem prostřednictvím podpůrných, poradenských, terapeutických a svépomocných aktivit s cílem motivovat klienty ke změně životního stylu (prevence drogové a trestní recidivy, prevence šíření infekčních onemocnění) a také zprostředkovat kontakt s poskytovanými sociálními a zdravotními službami následné péče po propuštění z věznic.

Cílem je motivovat klienta ke změně životního stylu, podpořit ho a pomoci mu tuto změnu udržet, či ho navázat na takové služby, které podpoří jeho stabilizaci.

Dílčí cíle:

 • Navázat ve vězení kontakt se skrytou populací uživatelů drog, která neměla doposud zkušenost s drogovou službou
 • Podpořit klienta během pobytu ve věznici, posílit zdravou motivaci a pomoci mu v období bez drog k nastartování procesu změn směrem k abstinenci
 • Pomoci klientovi zvládnout obtížnou fázi přechodu z prostředí věznice zpět do života a zátěžové situace vyplývající z této změny
 • Pomoci klientovi po propuštění se zprostředkováním sociálních a zdravotních služeb, podpořit jeho sociální kompetence, a tak zároveň zvýšit jeho šance při uplatnění na trhu práce
 • Pomoci klientovi se zprostředkováním ambulantní či pobytové léčby, popř. doléčovacího programu
 • Pomoci klientovi při získání náhledu v kontextu užívání drog a trestné činnosti, v sebepojetí, vztazích, sociální integraci a životním stylu
 • Podporovat klienty v individuálním vývoji a zvládnutí aktuálních životních obtíží
 • Konečným cílem je sociální a hmotná stabilizace klienta

Cílovou skupinou jsou:

 • Experimentátoři, problémoví uživatelé a lidé závislí na drogách, kteří se v kontextu užívání drog dostali do konfliktu se zákonem (klienti ve všech fázích trestního řízení, tj. obvinění, stíhaní na svobodě i vazebně, podmíněně i nepodmíněně odsouzení, s uloženým alternativním trestem, přiměřenou povinností PMS, soudně nařízenou léčbou)
 • Muži a ženy od 15 let věku

S rodinnými příslušníky a blízkými osobami pracujeme pouze v rámci případové práce našich klientů.

Důvody pro nepřijetí klienta:

 • Somatické či psychiatrické onemocnění, které ze své podstaty znemožňuje účast v programu COKUZ
 • Jazyková či jiná komunikační bariéra
 • Pracovník není schopen s klientem navázat bezpečný a profesionální vztah na základě společné minulé zkušenosti (např. agrese, osobní vztah atd.)

Pro klienty na svobodě, kteří se dostali do konfliktu se zákonem:

 • Individuální poradenství
 • Asistenční služby při kontaktu s relevantními úřady, zdravotními službami a organizacemi

Pro klienty ve výkonu vazby a trestu ve věznicích, kam dojíždíme

(aktuálně VV Ruzyně vč. detašovaného pracoviště Velké Přílepy, věznice Světlá nad Sázavou, věznice Vinařice, věznice Ostrov nad Ohří a věznice Znojmo):

 • Skupinové a individuální poradenství (harm reduction, prevence relapsu, motivace k léčbě závislosti, zprostředkování léčby, příprava na bezpečný výstup z vazby či trestu odnětí svobody atd.)
 • Sociální a trestně právní poradenství
 • Informační besedy
 • Korespondenční činnost

Pro klienty ve výkonu trestu v ostatních věznicích:

 • Korespondenční činnost

Pro klienty po výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby:

 • Strukturovaný ambulantní program
 • Asistenční služby při kontaktu s relevantními úřady, zdravotními službami a organizacemi

Pro klienty na všech úrovních spolupráce:

 • Sociální a trestně-právní poradenství
 • Individuální psychoterapie
 • Motivační trénink
 • Zprostředkování léčby
 • Informace o harm reduction, prevenci a léčbě infekčních onemocnění
 • Informace o dostupnosti sociálních a zdravotních služeb
 • Konzultace pro rodiče, partnery a osoby blízké /dle dohody/
 • Odborné konzultace

Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně.

Informovanost o službě

Klienti jsou srozumitelně informování o konkrétních možnostech a podmínkách spolupráce, o svých právech a povinnostech, o místní i časové dostupnosti služby.

Individuální přístup 

Služby jsou poskytovány všem klientům na základě jejich individuálních potřeb a možností.

Důvěrnost 

Pracovníci centra dodržují etická pravidla a zásady spojené s výkonem sociální služby.

Respektování svobodné vůle 

Je kladen důraz na klientovu možnost volby. Je nezbytné respektovat jeho volbu pro postup i cíl řešení problému. Klient má právo rozhodnout se pro abstinenci, nebo pro život s drogou. I když klient neabstinuje, je možné mu nabídnout určité formy péče.

Veřejný přístup ke službě 

Veškeré služby centra jsou klientům přístupné bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou rovněž dostupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob její aplikace.

Bezplatnost služby 

Všechny služby jsou bezplatné.

Projekt COKUZ je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva spravedlnosti České republiky a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Hledáte mimopražský program, který poskytuje služby pro uživatele drog v konfliktu se zákonem?

navštivte: www.asociace.org (sekce drogových služeb ve vězení A.N.O.)

 

Potřebujete právní poradenství pro uživatele drog v konfliktu se zákonem?

navštivte: www.asociace.org (sekce Právní poradna A.N.O.)

 

Potřebujete kontakty na kurátory?

navštivte: sluzbyprevence.mpsv.cz (adresáře - kurátoři)

 

Potřebujete kontakt na Probační a mediační službu ČR?

navštivte: www.pmscr.cz

 

Potřebujte kontakt na věznice a vazební věznice v ČR?

navštivte: www.vscr.cz

 

Potřebujete znát platné znění některého ze zákonů?

navštivte: www.portal.gov.cz (zákony)

Ambulantní léčba