Denní stacionář (DST)

PREVNEXT

Zaměřuje se na léčbu drogové závislosti v prostředí, kde klienti žijí.

Denní stacionář je pražské ambulantní psychoterapeutické centrum poskytující poradenství a léčbu lidem ohroženým důsledky užívání především nealkoholových drog a jejich blízkým.

Je to jediné zařízení svého druhu v České republice. Existuje už přes dvacet let a za tu dobu poskytlo léčbu více než čtyřem tisícům lidí, kteří se rozhodli zbavit závislosti. V současnosti každý rok pracuje s 200 klienty. V denní stacionární skupině podstoupí léčbu každý rok přibližně 30 klientů, z nichž asi polovina léčbu úspěšně dokončí.

Kde nás najdete

PO  8:00 - 16:30

ÚT  8:00 - 20:30

ST  8:00 - 16:30

ČT  8:00 - 19:00

PÁ  8:00 - 16:00

 

V případě zájmu o individuální konzultaci je vhodné se nejdříve telefonicky objednat.

 

Adresa:

Janovského 26
170 00 Praha 7

(nedaleko Veletržního paláce, mezi zastávkami tramvaje Strossmayerovo náměstí a Výstaviště - vchod se zvonkem přímo z ulice)

mapa  

 

pevná linka: +420 220 803 130

mobil: +420 605 212 175

 

e-mail: stacionar@sananim.cz

nebo příjmení terapeuta@sananim.cz

 

Kontakt pro zájemce o léčbu
matek (otců) s dětmi:

frankova@sananim.cz, preslova@sananim.cz
tel.: 702 036 237, 220 803 130 

 

Tým

Tým je složen ze zkušených psychoterapeutů, psychologů, pedagogů, socioterapeutů a sociální pracovnice.

 

Vedoucím zařízení je Mgr. Karel Kolitsch.

Příjem nových klientů je možný bez doporučení. Pokud je klient odkazován z jiného léčebného zařízení, je doporučení k léčbě vítané.

Podmínky pro přijetí do péče Denního stacionáře

 • Věk nad 16 let
 • Problémy s užíváním návykových látek
 • Chuť změnit svou situaci a pokusit se pro to něco udělat

Nejjednodušší způsob je přijít na motivační skupinu, která se koná každé úterý a čtvrtek od 10.30 do 12.00 a na kterou se nemusíte objednávat.


Nejde o klasickou skupinovou terapii, jak ji možná znáte, je to spíš čas a místo, kde můžeme v klidu společně mluvit o tom, jak se vám daří a co dělat dál. Doporučíme vám, jaká léčba či pomoc je pro vás nejvhodnější apod.

 

Pro ty, kteří se rozhodnou absolvovat léčbu v denním programu stacionáře, je motivační skupina jakousi vstupní branou.


Pokud je pro vás příliš těžké přijít na motivační skupinu, můžete si telefonicky domluvit individuální konzultaci.

Pravidla účasti na motivační skupině

 • Žádné násilí
 • Včasný příchod
 • Přijďte střízliví - to znamená ne „sjetí"
 • Nedomlouvejte si zde žádné obchody
 • Důvěrnost

Těhotné a matky s dětmi mohou využít konzultace bez objednání také každé úterý v 9 - 15 hod.

Ačkoli odborníci již několik let volají po vzniku sítě ambulantních zařízení podobného typu ve větších městech, neboť  spádovost je v protidrogových programech vždy důležité hledisko, všechny dosavadní pokusy o založení podobných středisek péče zatím selhávají. Praha je tak stále jediným městem v České republice, kde Denní stacionář funguje.

 

Jako ambulantní, převážně psychoterapeuticky orientované pracoviště, je Denní stacionář určen zejména klientům motivovaným pro vstup do ambulantní léčby, jejímž konečným cílem má být změna životního stylu včetně úplné abstinence od původní drogy a spouštěcích návykových látek.

 

Specifickou cílovou skupinou jsou těhotné ženy a matky se zájmem o celkové řešení situace své i dítěte, se zájmem o léčbu, mj. o nástup do Terapeutické komunity Karlov.

Indikační kritéria

 • Užívání návykových látek, nejčastěji heroinu, subutexu, pervitinu a marihuany
 • Diagnóza „závislost" (pokročilý až střední stupeň) nebo „škodlivé užívání" na hranici syndromu závislosti
 • Elementární motivace ke spolupráci
 • Somatické a psychické komplikace, které nutně nevyžadují ústavní léčbu
 • Jisté minimum sociální stability (např. stálé bydliště, elementární opora v nedrogovém prostředí)
 • Věk od 16 let (horní hranice není stanovena)
 • Spádová oblast Praha a nejbližší okolí nebo zajištěné bydliště ve spádové oblasti

Sekundární cílové skupiny

 • Rodiny s členem, který má problémy s užíváním drog, a v nichž jsou všichni nebo alespoň část členů ochotná spolupracovat s terapeutickým pracovištěm
 • Rodiče, případně partneři uživatelů - v případech, kdy samotný uživatel kontakt a léčebnou intervenci dosud odmítá, ale rodič či partner je ochoten a schopen ji přijmout pro řešení svých problémů s uživatelem a je zároveň v dané chvíli jediným článkem rodinného systému, přes který je možno ovlivňovat celý systém
 • Odborná i laická veřejnost

Uživatelé služeb přicházejí buďto sami, nebo na doporučení některé instituce. Mají možnost přijít zcela bez předchozího objednání na motivační skupinu, nebo si domluvit individuální schůzku s některým terapeutem. Pokud přichází mimo dobu motivační skupiny, je s ním vždy pohovořeno a domluven další kontakt apod. Tento první kontakt pak zprostředkovává žurnální služba.

 

Klienti mohou využívat služby anonymně.

 

Denní stacionář je pražské ambulantní psychoterapeutické centrum poskytující poradenství a léčbu lidem ohroženým důsledky užívání především nealkoholových drog a jejich blízkým. Usilujeme o stabilizaci a vyšší kvalitu života klientů s důrazem na abstinenci od omamných a psychotropních látek (OPL).

 

Věříme, že klientům lze pomoci i ambulantně.

Cíle Denního stacionáře vycházejí ze systému komplexní a kontinuální nabídky péče o drogově závislé o. s. SANANIM a potřeb klientely v síti služeb hl. m. Prahy.

Obecné cíle

 • Zajistit v ambulantních podmínkách včasnou a přiměřenou, a tudíž komplexní a dostatečně intenzivní léčbu vedoucí k trvalé změně životního stylu klienta (abstinence a sociální integrace).
 • Zajistit léčbu kontinuální, tj. navazující na terénní programy a kontaktní centra, kombinující se v nezbytných případech s ústavní či rezidenční léčbou a pokračující v doléčovacím programu, a tedy využít k zajištění dlouhodobých léčebných výsledků účinné faktory nikoliv jen jednoho pracoviště, ale celého léčebného kontinua.
 • Konečným cílem je životní stabilizace a vyšší kvalita života klienta s důrazem na abstinenci od omamně psychotropních látek (OPL), která je potřebnou, ne však jedinou podmínkou.


Uživatelé našich služeb budou vnímat naši službu jako:

 • Pomoc při získání náhledu na svou závislost a na okolnosti s tím spojené
 • Motivaci k přiměřenému zvládnutí jejich individuálního vývoje a výzev z něj aktuálně plynoucích, podporu osobního zrání
 • Propracování změny jejich sebepojetí
 • Práci na pozitivní změně a prohloubení vztahů s jejich blízkým i širším okolím, posilování jejich přirozené vztahové a sociální sítě
 • Podporu jejich sociální integrace
 • Podporu prevence relapsu a udržení abstinence
 • Podporu při nastolování změny jejich životního stylu
 • Podporu veřejnosti i paraprofesionálů v nahlédnutí na otázku závislosti jako na problematiku onemocnění (MKN) a příspěvek k odbourání předsudků a zmírňování negativních postojů k lidem užívajícím OPL
 • Podporu povědomí veřejnosti, paraprofesionálů i osob užívajících OPL o tom, že odborné služby, pomoc i léčba mají smysl a v důsledku prospívají nejen závislým jedincům, ale i společnosti

Programy Denního stacionáře zahrnují souhrn diagnostických, psychoterapeutických a rehabilitačních postupů, metod a technik, které se používají s ohledem na aktuální stav, potřeby a přání klienta:

Denní stacionární program 

 • Intenzivní ambulantní léčba skupinovou formou, s každodenní docházkou v pracovní dny od 9.00 do 16.00  pro max. 10 osob v délce 4 měsíce, (intenzivní individuální a skupinová psychoterapie, kontroly abstinence, nácvik denního režimu, změna životního stylu)
 • Otevřenou motivační ambulantní skupinu (podpora, stabilizace, motivace ke změně, k léčbě), 2 x týdně: úterý, čtvrtek vždy od 10.30
 • Individuální psychoterapii, poradenství, konzultace - docházka dle dohody a potřeb klienta
 • Program pro klientky - matky, jejich děti a těhotné uživatelky
 • Konzultace pro rodiče, partnery a blízké klientů
 • Rodinnou terapii
 • Sociální poradenství

Programy DST umožňují předejít hospitalizaci klienta, vyhnout se jeho dlouhodobé izolaci od prostředí, do kterého se ještě může zařadit, a toto prostředí navíc aktivně a pozitivně ovlivňovat.

 

Umožňují reagovat na aktuální problémy a situace v okolí klienta a řešit je, což značně podporuje dynamický průběh psychoterapeutického procesu.

 

Projekt je určen cca 200 osobám ročně, kapacita denní skupiny je 10 osob.

Věříme, že léčba závislosti funguje i v ambulantních podmínkách, snažíme se posilovat prospěšné vztahy klientů a jejich začlenění do přirozeného prostředí.

Dobrovolnost

Klienti jsou v našem zařízení na základě osobního rozhodnutí, které je zcela respektováno; každý klient má právo volby ohledně výběru typu služby a způsobu ukončení.

Ochrana práv klientů 

s důrazem na důvěrnost osobních informací a důsledné dodržování pravidla mlčenlivosti.

Anonymita

Klienti mohou čerpat naše ambulantní služby, aniž by nám sdělovali své osobní údaje (jméno, bydliště atd.).

Rovnost

Péče je poskytována každému z klientů bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost, původ, barvu pleti, politickou příslušnost, sexuální orientaci, stav, náboženství, původ, identitu, věk, vojenskou hodnost, duševní a fyzické vady, zdravotní stav, předešlou kriminální činnost nebo veřejné postavení.

Spolupráce

Klienti jsou vnímáni jako aktivní spolutvůrci podoby služby, kterou se snažíme každému uživateli v průběhu celého procesu poskytovat na míru, podle jeho aktuálních osobních potřeb.

Komplexnost

Péče zahrnuje široké spektrum psychoterapeutických, zdravotnických a sociálních služeb pro uživatele drog, jejich rodinné příslušníky, partnery i širší sociální okolí (škola, zaměstnavatel, probační pracovník atd.), včetně poradenství pro laickou i odbornou veřejnost.

Návaznost

DST navazuje na nízkoprahové programy a předchází, resp. nahrazuje ústavní léčbu. Na program v DST dále navazuje resocializační a doléčovací program. Každému klientovi, který naše zařízení z jakéhokoliv důvodu opouští, je nabídnut kontakt na navazující péči.

Bezplatnost

Účast v našich programech je klientům poskytována zdarma. V případě nastoupení čytřměsíční stacionární léčby si klient dle možností hradí teplé obědy ve výši 850,- Kč měsíčně.

Veškeré odborné služby Denního stacionáře jsou bezplatné. Denní stacionář má uzavřenou smlouvu s VZP (111), VoZP (201), OZP (207), ZPŠ (209), ZPMV (211) a RBP (213).

 

Pokud klient dochází do strukturovaného programu, přispívá si měsíčně 850 Kč na zajištění teplého oběda. Pokud klient nemá žádné prostředky a tuto částku nemůže zaplatit, nebrání mu tato skutečnost ve využívání služeb strukturovaného programu.

Těhotným ženám a matkám s dětmi (v péči vlastní nebo jiné osoby či instituce) nabízíme v DST kromě standardních služeb v rámci specializovaného programu:

 • řešení drogové problematiky: poradenství, motivační práce, psychoterapie, prevence relapsu
 • ambulantní a stacionární léčbu závislosti
 • zprostředkování nástupu do rezidenční léčby pro matky s dětmi v TK Karlov
 • zprostředkování substituční léčby
 • informace o vlivu užívání drog v těhotenství
 • zprostředkování komplexní zdravotní péče pro těhotnou ženu, matku i dítě
 • bezplatné testování těhotenství
 • emoční podporu a provázení
 • řešení specifických ženských otázek a poradenství v oblasti intimních vztahů
 • podporu rodičovství, péče o děti a rozvíjení rodičovských kompetencí
 • psychologickou a pedagogickou pomoc pro děti, případně její zprostředkování
 • provázení při snaze získat odebrané dítě zpět do vlastní péče
 • sociální a právní servis
 • poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
 • poradenství v oblasti finančních otázek rodiny
 • pomoc a asistenci při jednání s institucemi a úřady (soudy, OSPOD, porodnice, kojenecké ústavy)
 • napojování na zdroje dalších služeb (např. pracovní agenturu) a na nedrogovou síť (mateřská centra)
 • základní materiální pomoc

V našem zařízení mohou klientky-matky navštěvovat:

 • individuální poradenství a terapii (1-2krát týdně)
 • čtyřměsíční stacionární intenzivní léčbu
 • rodinná a párová sezení a terapie
 • motivační skupinu (2krát týdně)

Zprostředkování nástupu do léčby v TK Karlov

V terapeutické komunitě Karlov mohou matky absolvovat pobytovou odvykací léčbu své drogové závislosti společně s dětmi. Denní stacionář zprostředkovává a koordinuje nástup do komunity, vede pořadník a poskytuje přednástupní péči.

 

Kontakt pro zájemce o léčbu matek (otců) s dětmi:
frankova@sananim.cz, preslova@sananim.cz

tel.: 605 212 175, 702 036 237, 220 803 130

 

Klientky z Prahy či blízkého okolí:

V případě zájmu o nástup do TK Karlov kontaktujte osobně naše zařízení. Společně s vámi zvážíme správnost této volby a postupně budeme vyřizovat veškeré potřebné kroky.

 

Mimopražské klientky:

U klientek z větší vzdálenosti je třeba, aby nástup zařizovalo protidrogové zařízení (např. kontaktní centrum, psychiatrická léčebna) v místě pobytu klientky.
Proto v tomto případě kontaktuje nejbližší zařízení ve vašem okolí a informujte je o svém záměru. Pracovník zařízení se s námi telefonicky spojí a my mu poskytneme informace o dalším postupu.

Pokud ve vašem regionu obdobné zařízení chybí, může vám pomoci např. psycholog, psychiatr aj. Nevíte-li, na koho se obrátit, poradíme vám telefonicky nebo mailem.

Rodičovské konzultace v DST

K čemu a komu slouží?

Rodičovské konzultace jsou přístupné nejen rodičům, ale i ostatním rodinným příslušníkům, partnerům či partnerkám, zkrátka všem blízkým osobám člověka užívajícího drogy.
Možná si kladete otázku, proč byste měli chodit do nějakého zařízení, když problémy nemáte vy, ale někdo z vašeho okolí. Podle zkušeností našich i odborníků z jiných zařízení zřídkakdy zůstanou drogy problémem pouze dotyčného člověka, který je užívá, ale rychle zasahují do rodinného prostředí a každodenního fungování rodiny, partnerského nebo jiného vztahu.
Blízké osoby se ocitají v situaci, kdy přesně nevědí, jak se s tímto faktem vyrovnat, jak dotyčnému pomoci v braní drog přestat a jak se k němu chovat.

Co můžete očekávat?

Rodičovské konzultace by vám měly napomoci se orientovat v procesu léčby vašeho syna, dcery, partnera, partnerky, či jiné vám blízké osoby. Cílem je, abyste lépe porozuměli některým situacím, se kterými se v souvislosti s léčbou setkáváte.
Na rodičovské konzultaci si navíc můžete vyměnit zkušenosti a starosti s jinými rodiči, partnery, aj., kteří se do podobných obtíží také dostali. Ze zkušenosti víme, jak těžké je sdílet drogovou problematiku s někým, kdo se s ní nikdy ve svém blízkém okolí nesetkal.
Rovněž se zde můžete informovat o programu našeho denního stacionáře i jiných způsobech léčby a získat odpovědi na otázky, které vám běží hlavou.
V případě zájmu je možné se dohodnout také na rodinné terapii.

 

Rodičovské konzultace

Služby je bezplatná a je možné ji využít i anonymně. Před každou konzultací je nutné se objednat na tel. čísle 605 212 175, a to ve všední dny (8-16).

 

Případné dotazy a upřesňující informace vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 605 212 175.
Na setkání se těší tým DST

Denní stacionář SANANIM je držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování služby stacionární programy, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

 

Je zdravotnickým zařízením, jež poskytuje své služby na základě zákona 372/2011 Sb. a 379/2005 Sb. a sociální službou dle zákona 108/2006 Sb.

 

Projekt Denního stacionáře je realizován za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Úřadu městské části Prahy 2 a Prahy 7.

 

 

Denní stacionář (DST)
Ambulantní léčba