Doléčovací centrum (DC)

PREVNEXT

Nestátní zdravotnické zařízení zajišťující následnou péči klientům po léčbě drogových závislostí a chráněné bydlení.

Cílem programu je podpořit sociální stabilizaci klientů a pomoci jim nalézt místo a uplatnění ve společnosti.

Každý rok projde programem Doléčovacího centra přibližně 120 klientů, 60 % z nich doléčování úspěšně dokončí. Ale i mnozí z těch, kteří program opustili předčasně, nadále abstinují, pracují a ve společnosti normálně fungují.

Ambulantní léčba

Kde nás najdete

Ovčí hájek 2549/64A
158 00 Praha 13

mapa


telefon: +420 284 825 817

e-mail:   aftercare@sananim.cz

Tým

Tým Doléčovacího centra je multidisciplinární a tvoří ho 

 • vrchní odborný ředitel - sociální pracovník (0,1 úvazku)
 • odborný ředitel - psycholog (0,25 úvazku)
 • vrchní lékař (0,25 úvazku)
 • vedoucí zařízení - sociální pracovník (1 úvazek)
 • sociální pracovník - terapeut, zástupce vedoucího zařízení (1 úvazek)
 • sociální pracovník - sociální pracovník (0,3 úvazku)
 • psycholog (1 úvazek)
 • socioterapeut (1 úvazek)
 • terapeut (0,5 úvazku)
 • pracovní terapeut (1 úvazek)

Vedoucí DC je Mgr. Pavla Makovská Dolanská.

Doléčovací centrum (DC)

V případě zájmu o ambulantní program se objednávejte telefonicky na vstupní pohovor - telefonní číslo 284 825 817, pondělí - pátek 9-17.


Po objednání absolvujete vstupní pohovor, na kterém se dozvíte veškeré informace o programu Doléčovacího centra (v písemné podobě jsou tyto informace ke stažení pod tímto textem.) Při vstupním pohovoru podepíšete Žádost o přijetí do ambulantního programu. O vaší žádosti pak rozhoduje tým Doléčovacího centra. Pokud je schválena, je běžná praxe taková, že do jednoho pracovního týdne od vstupního pohovoru můžete do programu nastoupit.


V případě zájmu o chráněné bydlení zašlete žádost o přijetí na chráněné bydlení, životopis v rozsahu 3 - 5 stran a odůvodněním žádosti o ubytování na chráněném bydlení (včetně cílů, kterých chcete během pobytu na chráněném bydlení dosáhnout) a doporučení k přijetí do programu chráněného bydlení (doporučení může napsat lékař nebo terapeut zařízení, kde se léčíte). Adresa: Doléčovací centrum SANANIM, Ovčí hájek 2549/64a, Praha 13, 158 00. Žádosti o přijetí na chráněné bydlení zasílejte nejdříve 4 měsíce před plánovaným ukončením léčby.


Po obdržení veškeré písemné dokumentace vás zkontaktuje pracovník Doléčovacího centra. S ním si domluvíte termín vstupního pohovoru. Na něm se dozvíte veškeré informace o programu (v písemné podobě ke stažení níže.) O vaší žádosti pak rozhoduje tým Doléčovacího centra. Pokud je schválena, je vám oznámen písemně termín nástupu na chráněné bydlení. Praxe je taková, že do dvou týdnů od vstupního pohovoru informaci o vyřízení žádosti obdržíte.

 

Doléčovací centrum nabízí možnost účastnit se doléčovacího programu v ambulantní nebo pobytové formě. Cílovou skupinu tvoří klienti splňující následující kritéria:


Podmínky pro vstup do ambulantního programu
:

 • Diagnóza primární závislosti na nealkoholových drogách, včetně kombinací se závislostí na alkoholu a gamblingu
 • Věk nad 15 let
 • Ambulantní nebo pobytová léčba v délce min. 3 měsíce

Důvody pro nepřijetí:

 • Somatické či psychiatrické onemocnění, které ze své podstaty znemožňuje účast v programu doléčování
 • Jazyková či jiná komunikační bariéra

Podmínky pro vstup do pobytového programu chráněného bydlení:

 • Diagnóza primární závislosti na nealkoholových drogách, včetně kombinací se závislostí na alkoholu a gamblingu
 • Věk nad 18 let
 • Aktuální abstinence od všech návykových látek, alkoholu a gamblingu
 • Řádně ukončená střednědobá nebo dlouhodobá ústavní léčba v délce minimálně 5 měsíců
 • Nástup do programu bezprostředně navazující na předchozí léčbu

Důvody pro nepřijetí klienta:

 • Somatické či psychiatrické onemocnění, které ze své podstaty znemožňuje účast v programu doléčování
 • Jazyková, či jiná komunikační bariéra

K přijetí klienta může dojít i v situaci, kdy:

 • Klient nastupuje do programu z výkonu trestu odnětí svobody
 • Klient přestupuje z osobních důvodů z jiného doléčovacího zařízení
 • Klient ambulantního programu žádá o krizový pobyt
 • Bývalý klient doléčovacího programu žádá o krizový pobyt.

V těchto případech rozhoduje o přijetí klienta celý tým na společné poradě, za dodržení ostatních podmínek týkajících se požadavků na věk a abstinenci.

 

Posláním Doléčovacího centra s chráněnými byty je poskytovat klientům služby směřující k jejich sociální stabilizaci a nalezení vlastního místa a uplatnění ve společnosti.


Na každého klienta pohlížíme jako na osobnost s vlastními nároky a potřebami, která je schopna převzít odpovědnost za svoji budoucnost. Klientovi nabízíme lidskou podporu a zázemí, odbornou pomoc a dostatek času k osobnímu rozvoji.


Usilujeme o to, aby klient přijal abstinenci od návykových látek jako nezbytnou součást svého dalšího života, objevil její možnosti, výhody, ale i omezení.

Základním cílem doléčovacího programu je prostřednictvím podpůrných, poradenských, terapeutických a svépomocných aktivit snižovat riziko relapsu drogové závislosti a podpořit udržení a další rozvíjení pozitivních změn, k nimž u klienta došlo před vstupem do doléčovacího programu.

Dílčí cíle programu:

 • Pomoc klientovi obstát v podmínkách běžného života
 • Podpora jeho samostatnosti a sebedůvěry
 • Podpora osobnostního růstu a dokončení celého léčebného procesu
 • Zapojení do pracovního procesu
 • Poskytnutí pomoci při řešení sociálních a právních problémů
 • Vytvoření společenství, v němž je klient akceptován a může uspokojovat potřebu sociálních kontaktů

Specifické cíle programu chráněného bydlení:

 • Umožnit klientovi odpoutat se od léčebného zařízení a rodiny a naučit se žít samostatně
 • Podpořit rozvoj praktických dovedností souvisejících se samostatným životem
 • Nabídnout přechodné ubytování v chráněných podmínkách usnadňující přechod z léčebného zařízení do běžného života

 

Doléčovací centrum nabízí:

 • Ambulantní doléčovací program
 • Program chráněného bydlení
 • Program podporovaného zaměstnání, který funguje v rámci samostatného projektu Pracovních programů pro zkvalitnění doléčování osob závislých na návykových látkách

Základní využívané metody:

 • Individuální poradenství
 • Socioterapie
 • Skupinová podpůrná psychoterapie a poradenství
 • Prevence relapsu
 • Sociální práce a asistence
 • Klubové a volnočasové aktivity
 • Chráněné bydlení
 • Rodinné a párové poradenství/terapie
 • Podporované zaměstnání
 • Krizová intervence

Specifické skupiny klientů doléčovacího programu:

 • Klienti chráněného bydlení
 • Klienti ambulantního doléčovacího programu

 

Ambulantní služby následné péče jsou poskytovány bezplatně.


Klient ubytovaný na chráněném bydlení hradí částku 120 Kč na lůžko a den.

Proces doléčování je orientován na 2 základní oblasti:

 • Hledání nového vlastního místa ve společnosti. S tím souvisí především: bydlení (vlastní byt/pokoj), práce/studium ,koníčky (volný čas), přátelé, odpočinek (užívat si bez drog), partnerské vztahy.
 • Přijetí sebe samého a dosahování osobní spokojenosti. S tím souvisí především: dosažení pocitu svobody( nejsem na ničem a na nikom závislý), učení se přijímat osobní výhry i prohry, dokázat myslet na budoucnost / plánování a hodnocení.

Při vytváření struktury doléčování vycházíme z předpokladu, že po ukončení léčby nastává zásadní a zároveň obtížné období. Klient potřebuje intenzivní podporu a pomoc při budování nového života. Často je konfrontován s tím, že jeho plány a představy vytvářené během pobytu v léčbě jsou nereálné a na jejich naplnění potřebuje dostatek času a trpělivosti. Pokud mu během tohoto období není poskytnuta odborná péče, velmi často hrozí opětovný návrat ke starým návykům a zneužívání drog.

 

Základní principy poskytovaných služeb:

 • Na každého klienta pohlížíme jako na osobnost s vlastními nároky a potřebami. Plán léčby a péče vychází z individuálních potřeb klienta.
 • Respektujeme základní lidská práva klienta a v každé situaci usilujeme o zachovávání důstojnosti a cti klienta i pracovníka.
 • Každého klienta považujeme za hlavního aktéra svého rozvoje.
 • Vztah mezi klientem a pracovníkem je rovnocenný, na úrovni dospělý - dospělý. Klienti i pracovníci mají svá práva.
 • Respektujeme právo klienta svobodně se rozhodovat o postupu své léčby.
 • Naše služby jsou veřejně přístupné bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti (např. schopnost službu zaplatit).
 • Všichni pracovníci a klienti dbají na pravidlo mlčenlivosti a ochrany osobních údajů.
 • Služby jsou přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace návykové látky.
 • Služby jsou přístupné bez zbytečných odkladů, které by mohly zhoršit aktuální stav klienta, samozřejmě s ohledem na kapacitu programu. 
 • Služby poskytujeme v dostatečném časovém rozmezí tak, aby je mohlo využívat i s ohledem na svou pracovní dobu maximum klientů.
 • Veškeré odborné služby poskytuje kvalifikovaný personál pracující pod odborným vedením a supervizí. Každý pracovník respektuje etický kodex a práva klientů.

 

Doléčovací centrum SANANIM je držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování služby ambulantní léčba, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.


Zařízení je provozováno na základě zákona 379/2005 Sb. a je sociální službou dle zákona 108/2006 Sb.


Projekt Doléčovacího centra je realizován za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ambulantní léčba