Kontaktní centrum (KC)

PREVNEXT

Chrání společnost tím, že pomáhá uživatelům drog ke změně životního stylu, motivuje je k léčbě a abstinenci.

Služba typu Kontaktní centrum je uznávaná jako jedna z nákladově nejvýhodnějších intervencí v oblasti veřejného zdraví, které kdy byly založeny.

 

„Ve srovnání s ostatními státy se Česká republika může vykázat nejmenším počtem smrtelných předávkování na 100.000 obyvatel ze všech evropských zemí, nejnižším počtem nakažených HIV/AIDS a virovou hepatitidou C.“ (údaje EMCDDA)

 

 

Kde nás najdete

Káčko má otevřeno 365 dní v roce – nemoc závislost nemá víkendy ani dovolenou.

 

Pondělí 13 - 19
Úterý  9 - 19
Středa 13 - 19
Čtvrtek 9 - 19
Pátek 9 - 19
Víkendy a svátky 13 - 19

  
Adresa:
Na Skalce 819/15
150 00 Praha 5

mapa

 

poradenská linka: 602 666 415

(po - pá 13 - 17)
mobil: 605 240 501

 

e-mail: kacko@sananim.cz

facebookwww.facebook.com/kacko/ 

 

Tým

Tým Kontaktního centra je multidisciplinární a tvoří jej lékaři, psychologové, terapeuti, adiktologové, pedagogové, sociální pracovníci a zdravotní sestry, většina týmu má vysokoškolské vzdělání.

 

Vedoucím zařízení je Mgr. David Pešek.

Kontaktní centrum (KC)

David Pešek

Hlavním posláním Kontaktního centra SANANIM je minimalizovat zdravotní a sociální rizika u populace uživatelů nelegálních návykových látek, a tím současně chránit většinovou společnost drogami nezasaženou. Kontaktní centrum usiluje o změnu rizikového chování klientů a rovněž se snaží motivovat je ke změně životného stylu s výhledem abstinence.

 

Kontaktní centrum SANANIM je nízkoprahové zařízení, které poskytuje služby v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání nealkoholových drog. Je určeno uživatelům návykových látek, jejich blízkým i širší odborné veřejnosti. Poskytuje své služby cílové skupině drogově závislých, která není v kontaktu s jinými zdravotními a sociálními institucemi (tzv. skrytá populace). Překonává psychologické a administrativní bariéry dostupnosti a umožňuje této klientele přístup ke službám bez jakéhokoliv doporučení, přímo z ulice, anonymně a v neformálním prostředí. Je transparentní a humánní.

 • Navázání kontaktu se skrytou populací uživatelů drog a vytvoření vzájemné důvěry mezi ní a pracovníky Kontaktního centra
 • Prohloubení navázaného kontaktu zaměřujícího se především na změnu rizikových vzorců chování klientů (sdílení náčiní používaného k aplikaci drog, nechráněný sex apod.)
 • Pomoc klientům získat, udržet, a pokud možno posílit motivaci k dalšímu postupu v léčbě (směrem k abstinenci)
 • Zajištění podmínek potřebných k "přežití" (zabezpečení základního zdravotního, hygienického a vitaminového servisu, pracovní programy apod.)
 • Sociální stabilizace klientů
 • Pomoc v krizi
 • Pomoc rodinám či jiným blízkým osobám uživatelů
 • Zvýšení informovanosti klientů a jejich vzdělávání
 • Zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti.

 

Cílové skupiny programu

 • Uživatelé nealkoholových drog starší 15 let.

 • Typickým klientem centra jsou pravidelní nebo injekční uživatelé opioidů nebo stimulancií.

 • S rodinnými příslušníky a blízkými osobami pracujeme pouze v rámci případové práce našich klientů. Kontext klientů vnímáme jako důležitý prvek pro nastartování a udržení změny u uživatelů návykových látek.

Negativní cílová skupina:

KC si vymiňuje nepracovat s klientem jinak spadajícím do cílové skupiny, s nímž však není pracovník schopen navázat bezpečný a profesionální vztah na základě společné minulé zkušenosti (např. agrese, osobní vztah atd.).

Speciální adiktologické služby:

 • Programy snižování zdravotních a sociálních rizik (výměnný program injekčních stříkaček, distribuce kondomů a zdravotnického materiálu, edukace o bezpečnějším užívání návykových látek a sexu)

 • Motivační trénink a předléčebné poradenství

 • Diagnosticko-diferenciální filtr a zprostředkování všech typů ambulantní i rezidenční léčby (včetně detoxifikace)

 • Case management
 • Pro odborníky a studenty zajišťujeme odborné konzultace a stáže

Zdravotnické služby:

 • Základní zdravotní ošetření a první pomoc

 • Screeningové testování na infekční choroby (HIV, VHB, VHC, Syfilis)

 • Nízkoprahová psychiatrická péče

Sociální služby (podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách):

 • Kontaktní práce, základní nápojový, vitaminový a hygienický servis
  sociální a trestně-právní poradenství (pomoc při komunikaci s úřady atd.)
 • Osobní asistence
 • Krizová intervence
 • Poradenství pro rodiče, partnery nebo přátele drogou ohrožených nebo uživatelů
   

Základní služby Kontaktního centra jsou poskytovány bezplatně.

 

Fakultativní služby jsou zpoplatněny:

 • Potřeby pro bezpečnější aplikaci
  • stericup nad 2 ks a sterifilter: 1 Kč
 • HR materiál nad rámec běžně poskytované výměny
  • inzulínová stříkačka („inzulinka“), 3, 5, 10, 20 ml stříkačky s nasazovací jehlou: 2 Kč
  • voda pro injekční aplikaci: 1 Kč
 • káva: 5 Kč
   

Nízkoprahovost 

Snažíme se, aby služba byla pro uživatele drog v prostoru a čase maximálně dostupná.

Anonymita

Je základním předpokladem pro navázání kontaktu a následné budování důvěry mezi klientem a pracovníky zařízení. V anonymitě mohou zůstat jak klienti, tak rodiče, přátelé či partneři nebo příbuzní problémových uživatelů či závislých. Anonymita pomáhá v maximální míře eliminovat možnost stigmatizace klienta způsobenou vstupem do sociálního zařízení, sbíráním dat či evidencí.

Individuální přístup 

Služby jsou poskytovány všem klientům na základě jejich individuálních potřeb. Protože každý jedinec funguje poněkud odlišně, nelze používat obecně u všech uživatelů drog stejné techniky, intervence či způsoby léčby.

Respektování svobodné vůle 

Klademe důraz na to, aby klient měl možnost volby. Je nezbytné respektovat ji, pokud jde o postup řešení problému i jeho cíl. Klient má právo rozhodnout se pro abstinenci, nebo pro život s drogou. I když neabstinuje, je možné mu nabídnout určité formy péče. Klientům pomáháme rozumět jejich rozhodnutím, což znamená konfrontovat je se zodpovědností za svůj život.

Veřejný přístup 

Veškeré služby Kontaktního centra SANANIM jsou přístupné všem klientům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou rovněž dostupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání či způsob její aplikace.

Bezplatnost 

Základní služby Kontaktního centra SANANIM jsou bezplatné.

Flexibilita 

Služba reaguje na změny na drogové scéně a přizpůsobuje se potřebám klientů a drogové scény. Služba pravidelně reviduje postupy práce a pravidla.

Dodržování práv klientů 

Klienti se ocitají v nevýhodném postavení kvůli stigmatizaci ze strany většinové populace a jsou kráceni na svých právech. Proto je důležité vytvořit podmínky pro naplnění jejich práv v našem zařízení. Tedy umožnit jim zažít korektivní zkušenost a pomoci jim při prosazování jejich opodstatněných zájmů ve vztahu k majoritní společnosti.


Služby jsou poskytovány na základě zhodnocení životní situace klienta a párování potřeb a intervencí.

Kontaktní centrum SANANIM je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 Sb. a s ohledem na povinnost certifikace (usnesení vlády ČR č. 300/2005  a 700/2005)  je i držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování kontaktních a poradenských služeb, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

 

 

Projekt Kontaktního centra je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a Úřadu městské části Prahy 5.

 

Projekt podporuje:

 

Kontaktní centrum (KC)

potex.cz

Kontaktní centrum (KC)

Exchangesupplies

Kontaktní centrum (KC)

drogriporter.hu

Ambulantní léčba