Poradna pro rodinu (PPR)

PREVNEXT

Pomáhá rodinným příslušníkům a blízkým uživatelů drog zvládnout náročnou situaci.

Rodiče běžně pomoc hledají velmi pozdě - v průměru dva roky poté, co problém vznikl. Platí však, že čím dřív přijdou, tím jsou výsledky lepší. 

Za úspěch považujeme, pokud se podaří klienta stabilizovat, pomoci mu situaci pochopit a adekvátně na ni reagovat. Někteří klienti jsou díky odborné pomoci a podpoře schopni změnit své postoje a přístupy k závislému tak, aby byli spokojenější, což v optimálním případě může přinést změnu i u samotného závislého. 

Kde nás najdete

Pondělí 9 - 19
Úterý - čtvrtek 9 - 17
Pátek 9 - 15

 

 

Žitná 1574/51

110 00 Praha 1

 

mapa

 

pevná linka: +420 284 824 234 

mobil: +420 739 268 527
e-mail: rodice@sananim.cz

Tým

Tým Poradny pro rodiče je multidisciplinární. 

 

Vedoucí poradny je Mgr. Štěpánka Čtrnáctá.

 

 

 

 

Příjem nových klientů je možný bez doporučení pouze po předchozím telefonickém objednání na telefonu 739 268 527 v provozní době.

 

Indikačním kritériem pro přijetí je motivace klienta ke spolupráci.

Spádovou oblastí pro poskytnutí služby je zejména Praha a okolí, limitem je schopnost dojíždět ke konzultacím.


Poradenství po telefonu poskytujeme rovněž v provozní době.

 

Roční kapacita zařízení je 500 klientů.

Primární cílovou skupinou jsou rodiče a další blízcí osob ohrožených závislostí (drogy, gambling, sociální sítě, alkohol a další), kteří jsou jakýmkoli způsobem problémem zasaženi. Není přitom důležité, zda je osoba závislá rovněž ke spolupráci ochotná.


Poradna slouží i těm, kteří u svých blízkých závislost dosud neodhalili, ale vzniku tohoto problému se obávají.

 

Cílová skupina nemá věkové omezení.

 

Konkrétně tedy:

 • Rodiče, partneři, příbuzní a jiné blízké osoby, které ve své rodině či okolí cítí jakýkoli problém související se závislostí 
 • V případech, kdy je indikována rodinná terapie, celé rodiny včetně samotné osoby ohrožené závislostí
 • V případech, kdy je indikována párová terapie, manželské nebo partnerské páry včetně osoby ohrožené závislostí

V posledních dvou uvedených případech je nezbytné, aby  byl závislý schopen docházet do terapie.

 

Specifickou cílovou skupinu tvoří laická veřejnost, pedagogové a další spolupracující odborníci (pracovníci jiných pomáhajících institucí, dětští lékaři apod.).

Poradna pro rodinu SANANIM usiluje prostřednictvím krátkodobého, střednědobého nebo dlouhodobého léčebně podpůrného programu pro rodiče a ostatní blízké osob ohrožených zavislostí o minimalizaci negativních dopadů chování závislého na jeho rodinu a ostatní blízké osoby s cílem zvýšit kvalitu jejich života, provést je náročným životním obdobím a pomoci jim redukovat chování podporující, usnadňující či přímo umožňující závadové chování jejich dětí či partnerů.

 

Očekávaným výsledkem je v ideálním případě zlepšení zdravotního stavu (ve smyslu somatickém i psychickém) i sociálních podmínek rodičů, rodiny či blízkých osob ohrožených závislostí a v konečném důsledku jich samotných a úprava, eventuálně zlepšení jejich vzájemných vztahů. Nelze-li dosáhnout výrazného zlepšení, usilujeme alespoň o stabilizaci v uvedených oblastech nebo části z nich. 

 • Poskytovat poradenské a terapeutické služby rodičům a ostatním blízkým osob ohrožených závislostí
 • Podpořit klienta během náročného životního období, kdy osoba jemu blízká dává průchod své závislosti a často není aktuálně ochotna na současném způsobu života nic měnit, pomoci klientovi zvládat zátěžové situace vyplývající z této skutečnosti
 • Pomoci klientovi při získávání náhledu kontextu mezi závislostí člena rodiny a rodinných problémů, vztahů i vlastního životního stylu
 • Podporovat klienta v jeho individuálním vývoji i při zvládání aktuálních životních obtíží (včetně praktických, např. právních, sociálních) vyplývajících z kontaktu se závislou osobou blízkou
 • Pomoci klientovi ochránit sebe, případně zbývající členy rodiny před negativními důsledky chování závislého
 • Napomoci udržení psychické a fyzické kondice rodičů (resp. ostatních blízkých osob), motivovat je k péči o sebe, své zdraví i své vztahy
 • V akutních případech nabídnout rodičům a rodinným příslušníkům krizovou intervenci a v indikovaných případech pak následnou dlouhodobější péči v rámci zařízení
 • Provázení rodičů během dlouhé cesty jejich dítěte od užívání k abstinenci
 • Prostřednictvím spolupráce s rodiči (partnery, prarodiči, sourozenci atd.) podpořit změnu rodinného klimatu a tím i pozitivní změny v léčebném procesu samotného uživatele návykových látek
 • Podpořit aktivní zapojení rodičů a rodinných příslušníků do procesu léčby závislého
 • V indikovaných případech nabídnout rodinnou terapii, jejímž prostřednictvím lze podpořit léčebný proces nebo zachování a rozvíjení již dosažených pozitivních změn
 • V rámci rodinné terapie/poradenství identifikovat problematické oblasti a participovat na jejich řešení
 • Zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti o závislostech obecně

Speciální adiktologické služby:

 • Specifické poradenské služby
 • Skupinová psychoterapie rodičů, případně partnerů
 • Rodinná a párová terapie
 • Podpůrná psychoterapie
 • Skupinová psychoterapie
 • Systematická individuální psychoterapie
 • Zprostředkování informací o léčebných modalitách a dalších formách pomoci
 • Pro odborníky zajišťujeme odborné konzultace a stáže, pro širokou veřejnost zajišťujeme odborné konzultace

Sociální služby (podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách):

 • Poradenství pro rodiče, partnery, osoby blízké
 • Sociální poradenství
 • Informační servis
 • Trestně-právní poradenství
 • Krizová intervence
 • Osobní asistence a sociální práce

Veškeré služby jsou poskytovány zdarma.

Poradna pro rodiče SANANIM je držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování služby ambulantní léčba, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

 

Zařízení je provozováno na základě zákona 379/2005 Sb. a je sociální službou dle zákona 108/2006 Sb.

 

Projekt Poradny pro rodiče je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu městské části Prahy 1 a Úřadu městské části Prahy 2.

Ambulantní léčba