Specializované ambulantní služby CADAS

PREVNEXT

Substituční ambulance nabízí osobám užívajícím opiáty komplexní a specializované ambulantní služby směřující ke zvládnutí jejich specifických obtíží.

Ambulantní program psychiatrické péče nabízí také pomoc při řešení duševních onemocnění, která doprovázejí užívání drog.

Kapacita je u psychiatrické péče 200 klientů a u substitučního programu 80 klientů.

Kde nás najdete

Pondělí 8 -18
Úterý 8 - 17
Středa 8 - 17
Čtvrtek 8 - 18*
Pátek 8 - 15

 

*9:00-13:00 probíhá porada týmu

Žitná 1574/51

110 00 Praha 1

 

mapa

 

mobil: +420 603 831 815
e-mail: cadas@sananim.cz

 

Tým

Tým CADASu má multidisciplinární charakter a tvoří jej lékaři, zdravotní sestry, adiktologové a sociální pracovnice.

 

Vedoucím zařízení je Mgr. Hana Skořepová


Vedoucí lékař, odborný ředitel: Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina CSc.

 

 

Substituční ambulance - podmínky přijetí:

 • Pojišťovna VZP (111), VoZP (201), ČPZP (205), OZP (207), ZPŠ (209), ZPMV (211) a RBP (213) nebo samoplátci
 • Osobní doklady (občanský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny)
 • Indikace k léčbě a alespoň minimální motivace ke změně
 • Účast na skupině pro zájemce o substituci

Skupina pro zájemce o substituci Suboxonem probíhá každý čtvrtek od 13 hod. Není nutné se předem objednávat. Do substitučního programu jsou přijímáni klienti dle pořadníku.

 

Ambulantní program psychiatrické péče je určen zejména pro klienty našeho substitučního programu a dále pro klienty s duální diagnózou (závislost + další psychiatrické onemocnění), přednostně jsou přijímáni klienti již využívající některé služby SANANIM z.ú. 

 

V současnosti jsou z kapacitních důvodů do psychiatrické péče přijímáni pouze klienti substitučního programu, pro ostatní klienty je veden pořadník.

 

1. cílovou skupinou jsou problémoví uživatelé drog, tj. intravenózní uživatelé drog a/nebo dlouhodobí a pravidelní uživatelé opiátů, se zřetelem na doplňující podmínky:

 • možné somatické a psychické komplikace s výjimkou stavů, které by bezprostředně vyžadovaly ústavní/rezidenční péči nebo emergentní intervenci
 • věk od 18 let (výjimečně mladší klienti po individuální dohodě)
 • alespoň minimální motivace ke změně a využití služeb projektu
 • se základní sociální stabilitou (předpoklad pro ambulantní léčbu je např. dosažitelné rodinné zázemí a stálé bydliště ve spádové oblasti)

2. cílovou skupinou jsou klienti s anamnézou užívání nealkoholových omamných a psychotropních látek, kteří trpí dalším duševním onemocněním (komorbidita).

Substituce - nahrazení užívání nelegálních látek získávaných nezákonnou cestou užíváním stabilní dávky legálně získaného preparátu.
 
Substituční léčba uživatelů opiátů je legální a účinná forma nahrazení nelegálních látek substitučním preparátem Suboxone 8 mg/2 mg, který je ve formě tablety a užívá se sublinguálně (pod jazyk). Užíváním substituce se předchází zdravotním komplikacím spojeným s užíváním opiátů. Užívání stabilní dávky substitučního preparátu nezpůsobuje utlumení (intoxikaci), zabraňuje abstinenčním příznakům a snižuje bažení po nelegálních opiátech. V neposlední řadě substituční preparát je cenově dostupný pro uživatele, čímž se předchází nezákonné trestné činnosti.

Naše zařízení vzniklo v r. 2003 na základě nedostatečné kapacity dostupných substitučních a psychiatrických služeb pro uživatele návykových látek, kteří vyhledávají pomoc a mají motivaci ke zlepšení svého stavu, nicméně zatím nejsou schopni abstinovat.

 

Substituční program CADAS je součástí komplexu služeb SANANIM z.ú., jejichž posláním je péče o uživatele drog. V rámci této široké cílové skupiny se naše zařízení profiluje jako vysoce specializované pracoviště pro podskupinu uživatelů, pro něž je substituční léčba prostředkem ke zlepšení života a směřování k úzdravě  (nikoli „pouze“ ke konzervaci současného stavu a harm reduction). V komplexnosti péče o tuto podskupinu klientů se jedná o jedno z mála takto specializovaných pracovišť v rámci celé ČR. Psychiatrická ambulance je od počátku organickou součástí substitučního programu. Ambulantní psychiatrická péče je krom klientů substitučního programu specializovaná na ty klienty s duální diagnózou, pro něž je z různých důvodů nedostupná nebo nedostačující péče v běžných psychiatrických ambulantních službách.

 

Cílem je zapojit klienty do normálního života tak, aby prožívali spokojenost a žili v souladu se společenskými normami. Smyslem naší práce je směřování k úzdravě, stabilizaci a vyšší kvalitě života klientů. Náš multidisciplinární tým poskytuje  adiktologické poradenství, psychiatrickou péči, psychoterapii a pomoc v řešení sociálních problémů.  Ke klientům je přistupováno individuálně s respektem k jejich životní situaci. Program reaguje na různé fáze vývoje závislosti.

 • Pomoc těm, kteří chtějí, ale nedokážou nebo nemohou abstinovat od opiátů, substituční látkou
 • Pomoc klientům zvládnout psychické problémy
 • Podpora zlepšení zdravotního stavu, pomoc s řešením a prevencí somatických potíží
 • Podpora motivace ke změně, mapování zdrojů a schopnosti je využívat
 • Nastavení individuální léčby
 • Stabilizace užívání substitučního preparátu
 • Prevence relapsů a minimalizace jejich dopadů
 • Pomoc klientům najít aktivity mimo skupinu uživatelů drog
 • Zvýšení povědomí o dopadu užívání návykových látek, edukace a minimalizace rizik
 • Pomoci klientům, kteří chtějí abstinovat, vysadit drogu
 • Pomoci klientkám - matkám a těhotným klientkám ve spolupráci s dalšími zařízeními lépe fungovat tak, aby se mohly o své dítě přiměřeně starat
 • Pomoci klientům, kteří mají sociální problémy či problémy se zaměstnáním, nastartovat proces, který bude vést ke změně tohoto stavu
 • Konečným cílem je úzdrava a kvalitní život klienta
 • Dlouhodobá substituce
 • Ambulantní detoxifikace/ přechodná krátkodobá substituce, pomoc s vysazením drogy, popř. se směřováním k abstinenčně orientované léčbě
 • Psychiatrická péče (vyšetření, diagnostika, farmakoterapie)
 • Psychoterapie
 • Adiktologické poradenství
 • Sociální poradenství
 • Case management
 • Prevence relapsu
 • Krizová intervence
 • Edukace a poradenství pro rodinné příslušníky

Hlavními principy naší práce je přijímat klienta takového, jaký je, respektovat jeho důstojnost a lidská práva, chránit ho před stigmatizací způsobenou diagnózou, respektovat jeho právo na vlastní rozhodnutí a na charakter a možnosti spolupráce vyplývající z jeho individuálních potřeb.


Služby jsou poskytovány bez ohledu na barvu pleti klientů, národnost, politickou příslušnost, sexuální orientaci nebo náboženské vyznání.

CADAS SANANIM je zdravotnické zařízení. K úhradě zdravotní péče (tj. psychiatrické a adiktologické) je uzavřena smlouva se všemi ZP (VZP - 111, VoZP - 201, ČPZP - 205, OZP - 207, ZPŠ - 209, ZPMV - 211 a RBP - 213). Klienti všech ZP mají hrazenu i větší část ceny (90 %) substitučního preparátu Suboxone 8mg/2mg.

 

Pro nepojištěné klienty je zdravotní péče zpoplatněna dle platného ceníku vyvěšeného v čekárně ambulance. V odůvodněných případech lze hradit zdravotní péči z finančních prostředků SANANIM z.ú.

 

Sociální poradenství a case management jsou klientům poskytovány bezplatně.

 

 

CADAS SANANIM je držitelem certifikátů odborné způsobilosti pro poskytování služeb ambulantní léčba a substituční léčba, vydaných Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

 

Zařízení je zdravotnickým zařízením, jež poskytuje služby na základě zákonů 372/2011 Sb. a  379/2005 Sb., a sociální službou dle zákona 108/2006 Sb.

 

Projekt CADAS je realizován za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Úřadu městské části Prahy 1 a Úřadu městské části Prahy 10.

Ambulantní léčba