Terapeutická komunita Karlov (TKK)

PREVNEXT

Nabízí pobytovou léčbu osob závislých na návykových látkách. Specializuje se na léčbu mladistvých (16 - 25 let) a matek/otců s dětmi. 

Je jedinou terapeutickou komunitou v ČR, kde může mít rodič, který se léčí ze závislosti, po dobu léčby své dítě u sebe. Komunitou projde ročně přibližně 75 klientů, v léčbě společně s matkami bývá až 25 dětí za rok.

Téměř 80 % matek, které do TKK s dětmi nastoupí, dokončí úspěšně celý program. Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že motivace být svému dítěti dobrou matkou je velmi silná a pomáhá v překonání závislosti. 

 

Kde nás najdete

Karlov 3

398 04 Smetanova Lhota

pošta Čimelice, okres Písek

mapa

 

telefon:+420 605 915 990

e-mail:  karlov@sananim.cz

 

Kontakt pro zájemce o léčbu mladistvých a mladých klientů a klientek:

Bc. Anna Radimecká - pracovnice KC SANANIM

tel.: 702 036 243

e-mail: radimecka@sananim.cz

 

Kontakt pro zájemce o léčbu matek (otců) s dětmi:
Pracovnice Denního stacionáře SANANIM

tel.: 220 803 130, 605 212 175, 

702 036 237

e-mail: frankova@sananim.cz, preslova@sananim.cz

Tým

Tým Terapeutické komunity Karlov je multidisciplinární a tvoří ho terapeuti, adiktologové, pedagogové, psychologové, sociální pracovníci, pracovní terapeuti a vychovatelky dětí.

Vedoucím komunity je Mgr. Karel Chodil.

Terapeutická komunita Karlov (TKK)

Karel Chodil

Hlavním posláním Terapeutické komunity Karlov je uzdravovat lidi ze závislosti, a to zejména prostřednictvím osobního růstu, přijímáním osobní odpovědnosti a cestou změny životního stylu.

 

Terapeutická komunita Karlov je zařízení pro střednědobou (mladiství) až dlouhodobou (matky s dětmi) rezidenční léčbu osob závislých na návykových látkách. Je specifickým systémem léčebného zařízení, kde společenství lidí (klienti a terapeuti) a léčebný systém vytvářejí bezpečný prostor pro růst jednotlivých členů komunity. 

Bezpečné prostředí 

Zařízení vytváří bezpečné prostředí umožňující růst a změnu.

Respektování základních lidských práv 

členů komunity, zachování jejich důstojnosti a cti, ochrana jejich osobních a citlivých údajů.

Respektování svobodné vůle

členů komunity - práva se svobodně rozhodovat o postupu léčby - dobrovolně vstoupit do léčebného programu.

Individuální přístup 

Léčba vychází z individuálních potřeb a možností jednotlivých členů komunity.

Veřejný přístup ke službě

Veškeré služby zařízení jsou klientům přístupné bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Důvěrnost 

Pracovníci dodržují etický kodex pracovníka a respektují práva klienta.

Komplexnost 

Péče zahrnuje široké spektrum psychoterapeutických, zdravotnických a sociálních služeb pro uživatele drog, jejich rodinné příslušníky, partnery i širší sociální okolí (škola, zaměstnavatel, probační pracovník atd.).

 

Základním cílem léčebného programu v terapeutické komunitě je integrace a plnohodnotné zapojení klienta do běžného života, kde základním prostředkem dosažení tohoto cíle je abstinence.

 

Dílčí cíle:

 • Zvýšení odpovědnosti klientů za své jednání, zvýšení odolnosti proti selhání
 • Získání základních sociálních dovedností, komunikačních dovedností
 • Osvojení si pracovních, hygienických návyků
 • Přijetí a poznání sebe sama, získání náhledu na své dosavadní chování, na své možnosti a limity
 • Emoční stabilizace klienta; zlepšení zdravotního stavu, zvýšení fyzické a psychické kondice
 • Stabilizace sociální situace klienta

 

Specifické cíle u skupiny mladistvých:

 • konstruktivní zvládnutí období dospívání
 • vytváření hodnotového systému a změna základních životních postojů; příprava na partnerství
 • stabilizace vztahů v rodině a porozumění mechanismům fungování rodiny
 • příprava na profesní život, motivace k dalšímu vzdělávání a získání kvalifikace

 

Léčba v Terapeutické komunitě Karlov je určena:

 • skupině mladistvých a mladých dospělých (tj. 16 - 25 let)
 • problémovým uživatelům a závislým na nealkoholových drogách, i v kombinaci s alkoholem a gamblingem
 • i klientům se soudně uloženým podmínečným, alternativním trestem, se soudně nařízenou léčbou
 • i klientům z ústavů výchovné péče

Indikační kritéria:

 • problémové užívání návykových látek (nejčastěji pervitin, THC, alkohol, subutex)
 • diagnóza „závislost" (pokročilý až střední stupeň) nebo „škodlivé užívání" na hranici syndromu závislosti u mladistvých klientů
 • dobrovolný nástup a motivovanost k léčbě
 • nepřítomnost akutního psychotického onemocnění nebo tělesného onemocnění v míře vyžadující hospitalizaci ve specializovaném zařízení
 • u mladistvých klientů písemný souhlas zákonných zástupců
 • duševní a jazykové schopnosti umožňující zapojení klienta do terapeutického procesu
 • absolvování detoxifikace před nástupem do TK

Důvody pro nepřijetí klienta:

 • somatické či psychiatrické onemocnění, které ze své podstaty znemožňuje účast v programu TKK
 • jazyková či jiná komunikační bariéra
 • blízký osobní vztah klienta k zaměstnanci, či některému z klientů v programu

Mladiství a mladí dospělí klienti jsou přijímáni pouze prostřednictvím Kontaktního centra SANANIM v Praze, které vede pořadník nástupu mladistvých klientů do komunity.

Základní podmínky a předpoklady pro přijetí jsou:

 • věk 16–25 let
 • dobrovolnost vstupu
 • přijetí řádu, režimu a pravidel života v komunitě
 • absolvování rezidenční detoxifikace před nástupem léčby

Další podmínkou přijetí do léčby je sepsání Žádosti o přijetí do komunity a Osobního životopisu na 2-5 stránek, ty je třeba odeslat na adresu:

 

Kontaktní centrum SANANIM

Bc. Anna Radimecká
Na Skalce 819/15
150 00 Praha 5
e-mail: radimecka@sananim.cz

 

V případě zájmu kontaktujte přímo Annu Radimeckou (tel. 702 036 243) a domluvte se na dalším postupu. U nezletilých klientů je vyžadována spolupráce a souhlas zákonného zástupce.


Mimopražští klienti mohou ke zprostředkování nástupu využít drogových zařízení (K-centra, AT ordinace, psychiatrické léčebny), která jsou pro ně dostupná v místě jejich aktuálního pobytu. Pracovníci těchto zařízení jim následně zprostředkují žádost o léčbu do Kontaktního centra SANANIM v Praze.

 

Hlavním prostředkem léčby je samotný život v terapeutické komunitě, který nabízí otevřenou komunikaci mezi klienty a personálem, spoluúčast klientů na rozhodovacích procesech v komunitě a společenství, které přirozeně vede ke změně škodlivých vzorců chování.


Základní prostředky léčby jsou:

 • Skupinová terapie - léčba je založena především na skupinové psychoterapii; klient týdně absolvuje 22 hodin skupinové terapie
 • Režim a pravidla - celý program je velmi pevně strukturován, je vytvořena podrobná vnitřní legislativa a definováno pět kardinálních pravidel, při jejichž porušení je klient z komunity vyloučen
 • Pracovní terapie - je zaměřena především na zabezpečení vlastního chodu domu (vaření, hospodářství, zvířata, zahrada, úklid, praní, svépomocné opravy domu a zařízení, údržba) a pracovní činnost v rámci brigád a pracovních poměrů mimo komunitu. Jejich cílem je získání pracovních návyků a dovedností
 • Výchova a vzdělávání - v oblasti výchovy se zaměřujeme především na trénink odpovědnosti, dále na získání hygienických, pracovních a společenských návyků; příprava plánů týdenních, měsíčních, finančních
 • Volnočasové aktivity - víkendové a týdenní zátěžové a zážitkové akce, sportovní aktivity
 • Sociální služby - hlavním cílem poskytování sociální práce v rámci léčby v TKK je odstranění negativních sociálních důsledků drogové kariéry, které ovlivňují současný život klienta a při jejich nevyřešení by se mohly stát zátěží v budoucnosti (evidence klienta na příslušném pracovním úřadě s možností získání dávek sociální péče; pomoc klientovi získat nové osobní doklady v případě jejich ztráty či vypršení jejich platnosti; zprostředkování kontaktu s policií, soudy, probačními pracovníky -  cílem je, aby maximum trestních problémů bylo vyřešeno v rámci léčby v TKK)
 • Individuální psychoterapie - využívá se k doplnění skupinové práce a ve výjimečných případech a situacích
 • Rodinné poradenství a terapie - jednak formou rodičovských skupin, které mají především charakter skupinového poradenství (konají se v TK Karlov jednou měsíčně) a dále rodinné poradenství v rámci návštěv rodiny v komunitě
 • Zdravotní péče - jsou zajištěny služby psychiatra v rámci TKK, mimo komunitu pak služby praktického lékaře, pediatra, gynekologa, hepatologa a stomatologa, kteří poskytují kontinuální péči během pobytu klientů a dětí v komunitě
 • Psychiatrická péče - komunita externě spolupracuje s psychiatrem, který zajišťuje vstupní psychiatrická vyšetření a v případě potřeby poskytuje péči a medikaci klientům s psychiatrickými onemocněním

Spolupráce s rodinami klientů léčících se v komunitě Karlov

 

Rodiče a blízcí člověka, který bere drogy, pochopitelně prožívají tuto situaci těžce. Mohou o sobě pochybovat, zda neudělali něco špatně, mohou se cítit bezradní, bezmocní. Je dobré, aby člověku, který bere drogy, i jeho rodině pomáhal nějaký odborník. Takový odborník ale nemůže nahradit rodinu. Rodina je pro každého člověka to nejdůležitější a má na něj velký vliv. Je nenahraditelná.


V průběhu léčby v komunitě proto nabízíme a doporučujeme také spolupráci s rodiči, rodinnými příslušníky, partnery, popřípadě dalšími důležitými a blízkými osobami klientů, kteří se léčí na Karlově z drogové závislosti. Naše zkušenosti ukazují, že pokud nám rodina a další blízcí našich klientů pomáhají, léčba je úspěšnější. Dvojnásob to platí, pokud dítěti ještě není 18 let a pokud se bude po léčbě vracet zpět do společné domácnosti. Problémy dětí se týkají celé rodiny, rodinného prostředí a ovlivnily do různé míry především vztahy, spolužití, komunikaci a důvěru. Léčba na Karlově pak znamená nejen celkovou změnu v životě klienta, ale také může vyvolat mnoho otázek a představ u jeho blízkých. "Jak léčba probíhá? Jaká je role příbuzných? Jak bude vypadat společný život bez drog?"


I proto rodičům nabízíme možnost účastnit se jednou měsíčně rodičovské soboty v TKK. Probíhá pravidelně v každou první sobotu v měsíci v čase 10.00 - 16.00 hod v areálu komunity Karlov. Součástí rodičovské soboty v TKK jsou dvě skupiny, společný oběd a neformální setkání s klientem (dítětem) v léčbě. Skupinu vedou dva členové terapeutického týmu komunity, účast je bezplatná. Nespornou výhodou těchto setkávání je sdílení zkušeností, obav a podpory s ostatními rodiči v podobné životní situaci. Je to také první možnost, jak se potkat se svým dítětem v léčbě.


Součástí spolupráce pak mohou být také víkendové návštěvy v komunitě spojené s poradenskou konzultací, a to ve druhé fázi léčby. Návštěvy obvykle předcházejí období, ve kterém již klient odjíždí z komunity domů a postupně si s nově nabytými zkušenostmi „zvyká" na nový život a posiluje svoji abstinenci.


Více informací máte možnost získat z Dopisu pro rodiče při přijímacím pohovoru do léčby a také na výše avizované rodičovské sobotě, popřípadě lze do komunity zavolat a informovat se.

Klient se podílí na úhradě nákladů na ubytování a stravu, pokud má zajištěný legální příjem, a to ve výši 35,- Kč denně na stravu a 85,- Kč na ubytování.

 

Klient může nastoupit do léčby i v případě, že nemá aktuálně žádný příjem. Na začátku léčby si ve spolupráci se sociální pracovnicí zařídí sociální dávky a příspěvek na ubytování, ze kterých náklady může hradit.

 

Základním cílem léčebného programu v terapeutické komunitě je integrace a plnohodnotné zapojení klientky - matky nebo klienta otce do běžného života, kde základním prostředkem dosažení tohoto cíle je abstinence.

 

Dílčí cíle:

 • zvýšení odpovědnosti klientů za své jednání, zvýšení odolnosti proti selhání
 • získání základních sociálních dovedností, komunikačních dovedností
 • osvojení si pracovních, hygienických návyků
 • přijetí a poznání sebe sama, získání náhledu na své dosavadní chování, na své možnosti a limity
 • emoční stabilizace klienta; zlepšení zdravotního stavu, zvýšení fyzické a psychické kondice
 • stabilizace sociální situace klienta


Specifické cíle u skupiny matek, otců:

 • vytvoření pevného svazku mezi matkou/otcem a jejím/ jeho dítětem
 • přijetí role matky/otce; výchova k rodičovství a partnerství
 • osvojení si základních dovedností v péči o dítě
 • nalezení a upevnění místa matky/otce v primární rodině či ve zdravém a funkčním partnerském vztahu
 • získání dovedností potřebných k vytvoření bezpečného a zdravého prostředí pro sebe a své dítě po návratu z léčby

 

Specifické cíle u skupiny dětí:

 • zajištění láskyplné péče matky/otce v období jejího léčení
 • diagnostika zdravotního stavu dítěte a v případě potřeby zajištění jeho adekvátního léčení
 • zajištění odpovídající výchovy a tím vývoje dítěte
 • zajištění speciální péče o dítě v případě jeho speciálních potřeb (zdravotní či jiné omezení)

 

 

Léčba v Terapeutické komunitě Karlov je určena:

 • Těhotným ženám závislých na drogách, věk nehraje roli
 • Drogově závislým matkám nebo otcům s dětmi (závislá je matka, otec, ne dítě). Věk matky, otce ani věk dítěte nehraje roli. Matka, otec může mít v léčbě jedno či dvě děti.
 • Matkám nebo otcům se soudně nařízenou léčbou
 • Matkám nebo otcům, jimž bylo dítě na základě předběžného opatření či soudního rozhodnutí odebráno z péče. V těchto případech je nutný souhlas OSPOD (odboru sociálně - právní ochrany dětí) či jiného zákonného zástupce dítěte s pobytem dítěte v našem zařízení.

Indikační kritéria:

 • Problémové užívání návykových látek, nejčastěji heroinu, subutexu, pervitinu
 • Diagnóza „závislost" (pokročilý až střední stupeň) nebo „škodlivé užívání"
 • Dobrovolný nástup a motivovanost k léčbě
 • Nepřítomnost akutního duševního nebo tělesného onemocnění v míře vyžadující hospitalizaci ve specializovaném zařízení
 • Souhlas zákonných zástupců (případně pracovníka z OSPOD) dítěte
 • Duševní a jazykové schopnosti umožňují zapojení klienta do terapeutického procesu
 • Absolvování detoxifikace před nástupem do TK

 

Komunita dále pracuje s rodiči, partnery a příbuznými klientů.

Důvody pro nepřijetí klienta:

 • Somatické či psychiatrické onemocnění, které ze své podstaty znemožňuje účast v programu TKK
 • Jazyková, či jiná komunikační bariéra
 • Blízký osobní vztah klienta k zaměstnanci či některému z klientů v programu

 

Klientky-matky jsou přijímány pouze prostřednictvím Denního stacionáře SANANIM, který vede pořadník nástupu klientek-matek do léčby.

U mimopražských klientek je nezbytné, aby zařízení, které nástup vyřizuje předem telefonicky nebo mailem, konzultovalo konkrétní situaci klientky s Denním stacionářem SANANIM v Praze, a to ještě před odesláním materiálů!!!

Základní podmínky a předpoklady pro přijetí jsou:

 • matky s dětmi nebo těhotné ženy
 • dobrovolnost vstupu
 • přijetí řádu, režimu a pravidel života v komunitě
 • pediatrické vyšetření dítěte nebo zpráva z kojeneckého ústavu
 • absolvování rezidenční detoxifikace před nástupem léčby

V případě zájmu kontaktujte osobně, telefonicky, nebo emailem pracovníky Denního stacionáře a domluvte se na dalším postupu:

 

Denní stacionář SANANIM

Janovského 26, Praha 7

e-mail: frankova@sananim.cz, preslova@sananim.cz

tel.: 220 803 130

mobil: 605 212 175 nebo 702 036 237

 

Mimopražští klienti mohou ke zprostředkování nástupu využít drogových zařízení (K-centra, AT ordinace, psychiatrické léčebny), která jsou pro ně dostupná v místě jejich aktuálního pobytu. Pracovníci těchto zařízení jim následně pomohou zprostředkovat žádost o léčbu do Denního stacionáře SANANIM v Praze.

 

Doporučená výbava pro dítě při nástupu do komunity:

 • Základní oblečení pro dítě
 • Základní hyg. potřeby pro dítě (přiměřená zásoba plen cca na 14 dní)
 • Kočárek pro dítě (v případě že jej ještě používá)
 • Přiměřená zásoba mléčné stravy (cca na 14 dní)
 • Finanční hotovost, která umožní dokoupit potřeby pro dítě v prvním měsíci (cca 2000 Kč)

V případě, že není možné zajistit klientce tuto výbavu, je možné se domlouvat na individuálním postupu s pracovníky Denního stacionáře a Komunity. Jedná se pouze o doporučenou výbavu, nikoliv podmínku pro nástup klientky.

Hlavním prostředkem léčby je samotný život v terapeutické komunitě, který nabízí otevřenou komunikaci mezi klienty a personálem, spoluúčast klientů na rozhodovacích procesech v komunitě a společenství, které přirozeně vede ke změně škodlivých vzorců chování.


Základní prostředky léčby jsou:

 • Skupinová terapie - léčba je založena především na skupinové psychoterapii; klient týdně absolvuje 22 hodin skupinové terapie
 • Režim a pravidla - celý program je velmi pevně strukturován, je vytvořena podrobná vnitřní legislativa a definováno pět kardinálních pravidel, při jejichž porušení je klient z komunity vyloučen
 • Pracovní terapie - je zaměřena především na zabezpečení vlastního chodu domu (vaření, hospodářství, zvířata, zahrada, úklid, praní, svépomocné opravy domu a zařízení, údržba) a pracovní činnost v rámci brigád a pracovních poměrů mimo komunitu. Jejich cílem je získání pracovních návyků a dovedností
 • Výchova a vzdělávání - v oblasti výchovy se zaměřujeme především na trénink odpovědnosti, dále na získání hygienických, pracovních a společenských návyků; příprava plánů týdenních, měsíčních, finančních
 • Volnočasové aktivity - víkendové a týdenní zátěžové a zážitkové akce, sportovní aktivity
 • Sociální služby - hlavním cílem poskytování sociální práce v rámci léčby v TKK je odstranění negativních sociálních důsledků drogové kariéry, které ovlivňují současný život klienta a při jejich nevyřešení by se mohly stát zátěží v budoucnosti (evidence klienta na příslušném pracovním úřadě s možností získání dávek sociální péče; pomoc klientovi získat nové osobní doklady v případě jejich ztráty či vypršení jejich platnosti; zprostředkování kontaktu s policií, soudy, probačními pracovníky - cílem je, aby maximum trestních problémů bylo vyřešeno v rámci léčby v TKK)
 • Individuální psychoterapie - využívá se k doplnění skupinové práce a ve výjimečných případech a situacích
 • Rodinné poradenství a terapie - jednak formou rodičovských skupin, které mají především charakter skupinového poradenství (konají se jednou měsíčně v Praze) a dále rodinné poradenství v rámci návštěv rodiny v komunitě
 • Zdravotní péče - jsou zajištěny služby psychiatra v rámci TKK, mimo komunitu pak služby praktického lékaře, pediatra, gynekologa, hepatologa a stomatologa, kteří poskytují kontinuální péči během pobytu klientů a dětí v komunitě
 • Psychiatrická péče - komunita externě spolupracuje s psychiatrem, který zajišťuje vstupní psychiatrická vyšetření a v případě potřeby poskytuje péči a medikaci klientům s psychiatrickými onemocněním

Denní program je rozvržen tak, aby matky měly současně možnost se léčit ze své závislosti a současně se i plnohodnotně starat o své děti. Denní program plně respektuje potřeby dětí různého věku a individuální rytmus dítěte. Dítěti se u nás dostává plné péče, snažíme se o to, aby u nás děti nalezly dočasný domov se vším, co k tomu patří.


Společný pobyt dítěte s matkou přispívá k upevnění citové vazby matky s dítětem. Součástí léčby matek je nácvik osvojení si rodičovských dovedností (výchova dítěte, příprava stravy pro dítě, zdravotní péče o dítě aj.). Matky se účastní skupinové psychoterapie, kde mají prostor řešit problémy spojené s mateřstvím, drogovou minulostí atd.


V době, kdy se matka účastní terapie, se o dítě stará kvalifikovaná vychovatelka. Starší děti mohou navštěvovat školku v přilehlé obci Čimelice.


Matce i dítěti je poskytnuta lékařská péče a sociální poradenství, kterou zajišťují lékaři-externisté a naše sociální pracovnice. Další péči zajišťují vychovatelky, speciální pedagog, psycholog, psychiatr, psychoterapeuti.


Kontakt dětí s otcem a širší rodinou je zajištěn návštěvami rodiny u nás na Karlově, příp. krátkodobými pobyty dětí u otců, prarodičů aj. příbuzných. Podmínkou pobytu dítěte mimo Karlov je souhlas příslušného OSPOD či jiného zákonného zástupce dítěte (nemá-li matka dítě ve vlastní péči) a přirozeně schopnost otců aj. příbuzných zajistit řádnou péči o dítě. Vždy, když je to jen trochu možné, s rodinou klientky spolupracujeme.

Potřebám matek s dětmi plně odpovídá vybavení domu, ve kterém jsou ubytovány. Matka má samostatný, plně vybavený pokoj, kde je ubytována se svým dítětem (dětmi).

Společné prostory pro matky a děti zahrnují:

 • koupelny a toalety (vybavené na koupání dětí, nácvik dětí na toaletu atd.)
 • kuchyňku pro přípravu příkrmů pro nejmenší děti a kuchyň pro přípravu jídla pro starší děti (lednice, mikrovlnná trouba, ohřívač láhví, varná konvice, sporák a konvektomat, nádobí pro menší i větší děti)
 • jídelnu pro společné stravování matek a dětí
 • vnitřní hernu s hračkami, TV a videem 
 • venkovní oplocené dětské hřiště (prolézačky, houpačky, pískoviště...)

Matkám je k dispozici základní vybavení pro pobyt dítěte (vysoké židle, přenosné sedačky, přebalovací pulty, vaničky, ohrádky, postýlky, povlečení, nádobí apod.). K dispozici jsou 2 pračky.

 

Přicházející maminka menšího dítěte musí mít vlastní kočárek, oblečení pro dítě, lahvičky, dudlíky apod. Sociálně slabší matky si u nás mohou půjčit kočárek a dětské oblečení.

Spolupráce s rodinami klientů léčících se v komunitě Karlov

 

Rodiče, partneři a blízcí člověka, který bere drogy, pochopitelně prožívají tuto situaci těžce. Mohou o sobě pochybovat, zda neudělali něco špatně, mohou se cítit bezradní, bezmocní. Je dobré, aby člověku, který bere drogy, i jeho rodině pomáhal nějaký odborník. Takový odborník ale nemůže nahradit rodinu. Rodina je pro každého člověka to nejdůležitější a má na něj velký vliv. Je nenahraditelná.

 

V průběhu léčby v komunitě proto nabízíme a doporučujeme také spolupráci s rodiči, rodinnými příslušníky, partnery, popřípadě dalšími důležitými a blízkými osobami klientů, kteří se léčí na Karlově z drogové závislosti. Naše zkušenosti ukazují, že pokud nám rodina a další blízcí našich klientů pomáhají, léčba je úspěšnější. Dvojnásob to platí, pokud dítěti ještě není 18 let a pokud se bude po léčbě vracet zpět do společné domácnosti. Problémy dětí se týkají celé rodiny, rodinného prostředí a ovlivnily do různé míry především vztahy, spolužití, komunikaci a důvěru. Léčba na Karlově pak znamená nejen celkovou změnu v životě klienta, ale také může vyvolat mnoho otázek a představ u jeho blízkých. "Jak léčba probíhá? Jaká je role příbuzných? Jak bude vypadat společný život bez drog?"

 

I proto rodičům a partnerům nabízíme možnost účastnit se jednou měsíčně rodičovské soboty v TKK. Probíhá pravidelně v každou první sobotu v měsíci v čase 10.00 - 16.00 hod. v areálu komunity Karlov. Součástí rodičovské soboty v TKK jsou dvě skupiny, společný oběd a neformální setkání s klientem (dítětem, partnerem) v léčbě. Skupinu vedou dva členové terapeutického týmu komunity, účast je bezplatná. Nespornou výhodou těchto setkávání je sdílení zkušeností, obav a podpory s ostatními rodiči a partnery v podobné životní situaci. Je to také první možnost, jak se potkat se svým dítětem, partnerem v léčbě.

 

Rodiče a partneři mají možnost po dohodě přijet na nedělní návštěvu za svými dětmi (vnoučaty). První návštěvu umožňujeme až po dvou měsících pobytu matky na Karlově. Návštěvy probíhají o nedělích v čase 10.00-17.00.

 

Součástí spolupráce pak mohou být také víkendové návštěvy v komunitě spojené s poradenskou konzultací, a to ve druhé fázi léčby. Návštěvy obvykle předcházejí období, ve kterém již klient odjíždí z komunity domů a postupně si s nově nabitými zkušenostmi „zvyká" na nový život a posiluje svoji abstinenci.

 

Více informací máte možnost získat z Dopisu pro rodičeDopisu pro partnery, při přijímacím pohovoru do léčby, také na výše avizované rodičovské sobotě, popřípadě lze do komunity zavolat a informovat se.

 

Matky, otcové si hradí veškeré potřeby svého dítěte sami (mléčná strava, oblečení, plenky, hygienické potřeby, léky, cesty k lékaři apod.). Klientka, klient TKK se podílí na úhradě nákladů na ubytování a stravu, pokud má zajištěný legální příjem, a to ve výši 35,- Kč denně na stravu a 85,- Kč na ubytování.

 

Klientka, klient nastupující do léčby by měla mít základní výbavu pro dítě a hotovost, ze které by první měsíc hradila potřeby pro dítě (mléčnou stravu, pleny apod.). Doporučená částka na měsíc je 2000,-. Pravidelný příjem a sociální dávky jí pomůže zajistit sociální pracovnice TKK.


V případě, že není možné zajistit klientce tuto výbavu, je možné se domlouvat na individuálním postupu s pracovníky denního stacionáře a komunity. Jedná se pouze o doporučenou výbavu, nikoliv podmínku pro nástup klientky.

 

Terapeutická komunita Karlov je držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování služby rezidenční léčby v terapeutické komunitě, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

 

Terapeutická komunita Karlov je určena dvěma cílovým skupinám klientů:
• skupině mladistvých a mladých dospělých (tj. 16 - 25 let)
• skupině závislých matek a jejich dětem

 

Zařízení je provozováno na základě zákona 379/2005 Sb. a je sociální službou dle zákona 108/2006 Sb.

 

Projekt TKK je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva práce a sociálních věcí a Jihočeského kraje.

Ambulantní léčba