Terénní programy (TP)

NEXT

Chrání společnost tím, že zmírňují zdravotní a sociální poškození injekčních uživatelů drog a zamezují šíření infekčních chorob.

Zaměřují se zejména na snížení zdravotního a sociálního poškození injekčních uživatelů drog. Snaží se motivovat klienty k pozitivní změně chování a k léčbě. Poskytují informace, poradenství a sterilní zdravotnický materiál. Prostřednictvím výměny a sběru použitého injekčního materiálu zamezují šíření infekčních chorob (HIV, žloutenky typu C, syfilis...). Svou činností významně snižují rizika, kterým je v důsledku užívání drog vystavena celá společnost. Terénní programy SANANIM působí především v centru Prahy.

Kde nás najdete

Terénní práce (veřejná prostranství)

Úterý 14 - 19 Praha 1, 2, 5 a 13
Čtvrtek 14 - 19 Praha 1, 2, 5 a 13

 

  

Sanitka

Pondělí 14 - 18
Středa 14 - 18
Pátek 14 - 18

(parkuje ve Washingtonově ulici (nedaleko Václavského náměstí u Vrchlického sadů.

Kromě výměnného programu a poradenství zde poskytujeme také základní zdravotní ošetření a testování na infekční choroby (HIV, žloutenka typu C, syfilis). 

 

Místa, kde je možné terénní pracovníky kontaktovat, zjistíte na uvedených telefonních číslech. 

 

pevná linka: 224 920 577
mobil: 603 209 948 (po-pá 14-19 hod.)
mobil pro Prahu 2, 5 a 13: 774 002 235 (út, pá 14-19 hod.) 

Tým

Terénní programy zajišťují profesionální terénní pracovníci (speciální pedagogové, sociální pracovníci, zdravotní sestra) a externí terénní pracovníci (aktivní uživatelé, kteří procházejí odborným školením a mají zájem pracovat). Tým sestává z 12 lidí.

 

Vedoucím zařízení je Ing. Mgr. Aleš Herzog.

 

V rámci Externího terénního programu, kde pracují stabilizovaní uživatelé, probíhá výměna a sběr injekčních stříkaček také na uzavřené drogové scéně (běžně nedostupné pracovníkům terénních programů).

Cílové skupiny programu:

 • Uživatelé návykových látek, především injekční a problémoví uživatelé pohybující se na otevřeném drogovém trhu

V rámci TP fungují také specializované subtýmy, které se zaměřují na práci se specifickými cílovými skupinami uživatelů návykových látek:

 • Ruskojazyční uživatelé
 • Stabilizovaní uživatelé, kteří mají zájem pracovat a řešit svou sociální situac
 • Uživatelé, kteří jsou ochotni a schopni přenášet informace a provozovat výměnný program na skryté drogové scéně
   
Slovníček
 • Injekční uživatelé návykových látek - osoby, které si aplikují návykové látky injekční stříkačkou přímo do žíly či svalu

 • Otevřený drogový trh - venkovní prostranství, ulice a veřejná místa, kde jsou lidé zneužívající drogy vidět

 • Skrytá drogová scéna - uzavřená, v bytech, squatech a jiných místech běžně nedostupných, kde se pohybují jednotlivci či komunity lidí zneužívajících drogy

Terénní programy se zaměřují na zmírnění zdravotního a sociálního poškození uživatelů nelegálních návykových látek v Praze a na zvýšení jejich motivace ke změně životního stylu.

 

Poskytují informace, sterilní zdravotnický materiál a poradenství ke zlepšení sociální a zdravotní situace uživatelů drog a motivují uživatele drog k pozitivní změně chování a k léčbě závislosti.

 

Svou činností zmenšují rizika působená společnosti.

Obecným cílem je vyhledávat populaci uživatelů drog a motivovat je ke změně životního stylu směrem k větší odpovědnosti za své chování -  k minimalizaci zdravotních a sociálních poškození spojených s užíváním drog a abstinenci od drog jako další variantě budoucího života.

Základní cíle terénní práce:

 • Navazovat kontakt s klientem-uživatelem nelegálních návykových látek a předat mu informace o nabídce odborné pomoci
 • Snižovat zdravotní a sociální rizika související s užíváním drog
 • Motivovat klienta ke změně životního stylu, jehož součástí je i abstinence od návykových látek
 • Bránit šíření HIV/AIDS a hepatitid u uživatelů návykových látek
 • Měnit rizikové chování směrem k bezpečnějším modelům v chování v oblasti užívání návykových látek a sexu
 • Chránit většinovou společnost před infekčními chorobami prostřednictvím výměny, sběru a likvidace použitého injekčního materiálu

Hlavní činnosti: 

 • Kontaktní práce
 • Harm Reduction
 • Výměnný program injekčních stříkaček
 • Distribuce kondomů a zdravotnického materiálu
 • Základní zdravotní ošetření
 • Testy na infekční nemoci
 • Motivační trénink
 • Předléčebné poradenství
 • Zprostředkování všech typů ambulantní i rezidenční léčby, včetně detoxifikace
 • Krizová intervence
 • Osobní asistence
 • Sociální a trestněprávní poradenství
 • Nízkoprahový pracovně-vzdělávací program
 • Informační servis, distribuce informačních materiálů

Všechny služby terénních programů jsou poskytovány bezplatně.

Hlavními principy terénní práce jsou anonymita, bezplatnost, respekt k důstojnosti, lidským právům, k právu na vlastní rozhodnutí.

 

Naše práce vychází z individuálních potřeb našich klientů.

 

Usilujeme o prosazování oprávněných zájmů našich klientů navenek.

Přes veškerou naši snahu o osvětu se čas od času setkáme u části veřejnosti s názorem, že terénní práce je prací na úkor slušných občanů, že čisté stříkačky pro uživatele drog přece nemůžeme platit z našich daní a že terénní pracovníci páchají "podporou" drogově závislých zlo.

Proto bychom na tomto místě rádi deklarovali, že:

 • Výměna stříkaček uživatelům drog chrání celou společnost před šířením HIV a žloutenek
 • Prevence a léčba uživatelů drog je výrazně levnější a efektivnější než náklady na vězení a represi těchto osob
 • Výměna stříkaček mnohonásobně šetří peníze, které by společnost musela vydat na léčbu infekčních chorob
 • Terénní práce (streetwork) je v ČR legální, zákony upravený způsob práce s uživateli drog
   

Posláním časopisu Dekontaminace je srozumitelně a efektivně předávat preventivní a zdravotnické informace drogově závislým klientům nízkoprahových center. Časopis vychází od roku 1996 a distribuuje se zdarma mimo běžnou distribuční síť -  je dosažitelný pouze uživatelům drog a odborné veřejnosti.

 

Cílem je snižit rizika spojená s užíváním drog na minimum.

Obsahuje informace:

 • O bezpečnějším užívání a sexu
 • O rizicích a účincích nových drog
 • O drogové scéně
 • O různých typech léčebné péče, včetně kontaktů na zdravotnická zařízení, důležité služby apod.
 • O různých tématech souvisejících s užíváním drog (HIV/AIDS, předávkování, první pomoc atd.) 

Dekontaminace je bezplatně k dispozici u terénních pracovníků a v kontaktních centrech.
 

Díky podpoře společnosti Johnson & Johnson byl v roce 2010 zprovozněn také speciální portál, eDekontaminace.

Stáže v Terénních programech SANANIM je možné provádět v krátkodobém (např. týden) i dlouhodobém (několik měsíců) měřítku, přičemž zájemci o dlouhodobou stáž jsou preferováni.

Kritéria pro přijetí stážisty/ky 

 • Dosažení věku 21 let
 • Vstupní pohovor s konzultantem
 • Maximální možné vyloučení rizika ohrožení účastníka/ce stáže při kontaktu s otevřenou drogovou scénou - tzn. je nežádoucí, aby měl zájemce o stáž příbuzné či jiné osoby blízké, kteří zneužívají OPL a pravděpodobně se pohybují na otevřené drogové scéně
 • Dlouhodobá abstinence od užívání drog s vysokým rizikem
 • Vyhýbání se experimentátorství s drogami s vysokým i nižším rizikem 

   

  Stážista/ka absolvuje před samotnou praktickou částí stáže základní teoretickou přípravu. Tato příprava trvá zhruba 2 - 4 hodiny (podle znalostí a zkušeností stážisty/ky). 

   

 • V rámci přípravy získá stážista/ka přehled v oblastech:
 • Činnost a fungování Terénních programů
 • Fungování komplexního systému péče o drogově závislé v SANANIM z.ú.
  principy "Harm Reduction" a jejich využití v praxi
 • Etický kodex pracovníků v TP SANANIM a práva klientů TP SANANIM
 • Povinnosti v průběhu stáže.

 

Zájemce o stáž prosíme, aby nás kontaktovali výhradně na e-mail staze@sananim.cz  

 
 

Terénní programy SANANIM jsou držiteli certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování služby terénní programy, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

 

Zařízení je provozováno na základě zákona 379/2005 Sb. a je sociální službou dle zákona 108/2006 Sb.

 

Projekt Terénních programů je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Úřadu městské části Prahy 13 a Úřadu městské části Prahy 2.

Ambulantní léčba