Terapeutická komunita Němčice - Heřmaň (TKN)

PREVNEXT

Nabízí dlouhodobou pobytovou léčbu a sociální rehabilitaci osobám s dlouhou drogovou kariérou a rozsáhlým psychosociálním poškozením.

Terapeutická komunita Němčice vznikla v roce 1991 jako první komunita pro drogově závislé a stala se modelovým zařízením pro další programy v ČR. V síti terapeutických komunit má nezastupitelnou roli. 

Každý rok se tu léčí přibližně 40 klientů, z nichž asi polovina léčbu úspěšně dokončí. Svůj život ale radikálně změní i mnoho těch, kteří program opustí předčasně - mnozí z nich i nadále abstinují, pracují a normálně fungují. 

Kde nás najdete

Heřmaň 36
398 11 Heřmaň (okres Písek)

mapa 


pevná linka: 383 396 120

mobil: +420 777 196 120

e-mail: nemcice@sananim.cz

 

Kontakt pro zájemce o léčbu:

Bc. Vladimíra Molleková
tel: +420 607 082 095 (v pracovní dny)
e-mail: mollekova@sananim.cz

Tým

Program zajišťují psychoterapeuti, pedagogové, psychiatr, psychologové, sociální pracovník a exuseři (bývalí uživatelé).

 

Tým pracuje pod vedením Bc. Martina Hulíka.

Terapeutická komunita Němčice - Heřmaň (TKN)

Martin Hulík

Terapeutická komunita Němčice zajišťuje dlouhodobou pobytovou léčbu a sociální rehabilitaci občanům České republiky, kteří nejsou schopni vlastními silami zvládnout závažné důsledky dlouhodobé kariéry užívání nealkoholových drog.

 

Hlavním posláním Terapeutické komunity Němčice je uzdravovat lidi ze závislosti, a to zejména prostřednictvím osobního růstu, přijímání osobní odpovědnosti a cestou změny životního stylu.

Hlavním cílem TK Němčice je pomoci klientům připravit se k plnohodnotnému a uspokojivému zapojení se do běžného života ve společnosti a podle individuálních potřeb dosáhnout zlepšení stavu v oblasti tělesné, duševní a sociální.

 

Dílčí cíle spočívají v pomoci klientům:

 • dosáhnout dlouhodobé abstinence od nelegálních drog a alkoholu
 • budovat odolnost vůči relapsu
 • přijímat odpovědnost za sebe, svá rozhodnutí a za druhé
 • zlepšovat sociální a komunikační dovednosti
 • osvojovat si pracovní návyky a dovednosti
 • zlepšovat péči o své tělesné a duševní zdraví a kondici
 • lépe porozumět sám sobě a vztahům s ostatními
 • vyrovnat se s vlastní minulostí
 • realisticky plánovat vlastní budoucnost
 • řešit právní a sociální problémy

Terapeutická komunita Němčice je určena obyvatelům České republiky od 23 let s diagnostikovanou závislostí na nelegálních drogách. (Mladší klienty referujeme do TK Karlov v rámci systému péče SANANIM.)

Indikační kritéria

 • Dlouhodobá závislost na návykových látkách nealkoholového typu, popřípadě kombinovaná závislost
 • Dobrovolnost nástupu a ochota podstoupit dlouhodobou léčbu
 • Nepřítomnost akutního duševního nebo tělesného onemocnění v míře vyžadující hospitalizaci ve specializovaném zařízení
 • Duševní a jazykové schopnosti umožňují zapojení klienta do terapeutického procesu
 • Minimálně ústavní detoxifikace před nástupem do TK

Dále zařízení pracuje s rodiči a příbuznými klientů.

 

Základním prostředkem léčby je samotný život v terapeutické komunitě, který nabízí otevřenou komunikaci mezi klienty a personálem, spoluúčast klientů na rozhodovacích procesech v komunitě a společenství, které přirozeně vede ke změně škodlivých vzorců chování. 

 

Dalšími prostředky léčby jsou:

 • skupinová psychoterapie
 • pracovní terapie
 • režim
 • arteterapie
 • relaxace
 • individuální poradenství a případová práce
 • rodinné poradenství
 • trénink odpovědnosti a sociálních dovedností
 • zátěžové programy
 • sociální práce
 • prevence relapsu
 • vzdělávání
 • psychiatrická péče
 • sport
 • volnočasové aktivity

Doba léčby je 10-15 měsíců. Je rozdělena do 4 fází, které respektují klientův růst a míru jeho vlastní změny. Kapacita TKN je 20 klientů.

Terapeutická komunita Němčice poskytuje léčbu také jako alternativu trestu.

Základní podmínky a předpoklady pro přijetí:

 • věk od 23 let
 • dobrovolnost vstupu
 • přijetí řádu, režimu a pravidel života v komunitě
 • absolvování rezidenční detoxifikace
 • sepsání Žádosti o přijetí do komunity

Klienti jsou přijímáni pouze prostřednictvím Kontaktního centra SANANIM v Praze, které vede pořadník nástupů.

 

Dotazník pro zájemce o léčbu, spolu s životopisem v rozsahu 4 stran formátu A4, odešlete na adresu:

 

Kontaktní centrum SANANIM
Na Skalce 819/15
150 00 Praha 5
e-mail: mollekova@sananim.cz

tel.: 607 082 095 (v pracovní dny)

 

Pokud má klient legální příjem, přispívá denně 35 Kč na stravu a 100 Kč na ubytovaní.

Do léčby může nastoupit i v případě, že žádný příjem nemá. Během ní si ve spolupráci se sociálním pracovníkem zařídí sociální dávky a příspěvek na ubytování, ze kterých může náklady hradit.

Bezpečné prostředí 

Zařízení vytváří bezpečné prostředí umožňující růst a změnu.

Respektování základních lidských práv 

členů komunity, zachování jejich důstojnosti a cti, ochrana jejich osobních a citlivých údajů.

Respektování svobodné vůle

členů komunity - práva se svobodně rozhodovat o postupu léčby - dobrovolně vstoupit do léčebného programu.

Individuální přístup 

Léčba vychází z individuálních potřeb a možností jednotlivých členů komunity.

Veřejný přístup ke službě

Veškeré služby zařízení jsou klientům přístupné bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Důvěrnost 

Pracovníci dodržují etický kodex pracovníka a respektují práva klienta.

Komplexnost 

Péče zahrnuje široké spektrum psychoterapeutických, zdravotnických a sociálních služeb pro uživatele drog, jejich rodinné příslušníky, partnery i širší sociální okolí (škola, zaměstnavatel, probační pracovník atd.).

Terapeutická komunita v Heřmani prošla celkovou rekonstrukcí a dnes je z ní útulné, krásné místo, které podporuje proces dlouhodobé léčby. 

 

Foto: Jan Kuděj, architektonický návrh: sporadical

 

 

Terapeutická komunita Němčice - Heřmaň (TKN)
Terapeutická komunita Němčice - Heřmaň (TKN)
Terapeutická komunita Němčice - Heřmaň (TKN)
Terapeutická komunita Němčice - Heřmaň (TKN)
Terapeutická komunita Němčice - Heřmaň (TKN)

Terapeutická komunita Němčice je držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování rezidenční léčby v terapeuticé komunitě, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

 

Zařízení je provozováno na základě zákona 379/2005 Sb. a je sociální službou dle zákona 108/2006 Sb.

 

Projekt Terapeutické komunity Němčice je realizován za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí a Jihočeského kraje.

 

Ambulantní léčba