Ukončené projekty

Drogové závislosti - násilníci a oběti

(projekt byl ukončen)

(ENGLISH VERSION)

 

Projekt se zaměřuje na zavedení terapeutických modelů - prožitého násilí a zvládání vlastní agrese v rámci léčby drogových závislostí v Terapeutické komunitě Karlov a Němčice (TKK, TKN). Tyto aktivity budou podkladem pro realizaci Výzkumné studie zaměřující se na vliv násilí na vznik drogové závislosti a úspěšnost léčby. Podstatným záměrem projektu je medializace těchto témat mezi odbornou veřejností, v rámci platformy terapeutických komunit a závěrem organizací konference.

 

Hlavní cíle projektu:

  • Zavedení programu zaměřeného na prožité násilí a prevenci násilného chování v průběhu léčby osob závislých na návykových látkách - skupinová a individuální terapie, vzdělávání pracovníků
  • Shromáždění a publicita relevantních dat z oblasti násilí versus drogová závislost - výzkum, konference, předávání informací odborné veřejnosti

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou osoby závislé na návykových látkách nebo osoby ohrožené závislostí abstinující v rezidenční léčbě v Terapeutické komunitě Karlov respektive Němčice. Další cílovou skupinou je odborná veřejnost - akademická obec, odborné adiktologické služby.


Inovativnost projektu
Inovativnost projektu je právě v cíleném zaměření na změnu/nadstavbu terapeutických aktivit a dále shromáždění dat, která nejsou doposud detailně zmapována z pohledu prožitého násilí a vlastní agrese u léčených uživatelů návykových látek. Cílem je zefektivnění terapeutické práce při léčbě jako budoucí podklad pro systém péče v drogových službách. Dále pak realizací Výzkumu bude možné získat a následně rozšířit data, která mohou být podkladem pro zavedení účelných změn v léčbě a zejména preventivních programech zaměřených na drogové závislosti.

Informační aktivity projektu

 

 

Prezentace projektu Drogové závislosti - násilníci a oběti na Purkyňce 1.4.2015

 

 

 

 


Realizace projektu
1. 7. 2014 - 31. 5. 2016

 

Koordinátorka projektu
Lucie Vejrychová
vejrychova@sananim.cz

 

Administrátorka projektu
Olga Kolenatá
kolenata@sananim.cz

 

----------

 

 

Ukončené projekty

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

 

Nadace Open Society Fund Praha

Norské fondy

Program Dejme (že)nám šanci

 

 

Ambulantní léčba