EU

Název projektu: Multidisciplinární nízkoprahové rehabilitační služby pro osoby závislé bez domova nebo bezdomovectvím ohrožené

Projekt je finančně podpořen z EU.

Aktivity projektu se zaměřují na uživatele návykových látek bez domova nebo bezdomovectvím ohrožené a nově patologické hráče. Cílem je poskytnutí komplexních nízkoprahových ambulantních a terénních intervencí za účelem předcházení či řešení bezdomovectví. Jedná se o pracovní a sociální rehabilitaci, zkompetentňování klientů v oblasti financí a dluhů, asertivní case management zaměřený na silné stránky klienta, socioterapeutické aktivity, práci s rodinou atd. Součástí projektu jsou peer prvky. Intervence zajišťuje zdravotně sociální multidisciplinární tým.

Cíle projektu

Projekt si klade za obecný cíl pilotovat nově vznikající nízkoprahové ambulantní zařízení Centrum profesní a sociální adaptace (doposud neregistrované jako sociální služba) určené pro závislé bez domova, nebo ohrožené bezdomovectvím.

Specifickým cílem bude zhodnocení efektivity nově vzniklého centra. Změna bude měřena na kritériích kvality života u klientů při vstupu a výstupu z projektu. Měřená kritéria budou následující: vzorec užívání návykových látek, zhodnocení duševního zdraví, zaměstnanost, zdroj příjmu, zadlužení a typ bydlení. Cílem je, aby u souboru klientů zapojených do projektu byl v nadpoloviční většině hodnotících kritérií zaznamenán statisticky významný posun.

 

Projekt cílí na tyto změny u uživatelů návykových látek a patologických hráčů bez domova nebo ohrožených bezdomovectvím:

 • zajištění či udržení bydlení
 • zaměstnanost
 • trénink pracovních dovedností
 • oddlužení
 • klienti case managementu s duální diagnózou budou mít z 80 % zajištěnou adekvátní zdravotní péči o přidružené duševní onemocnění
 • koordinovaný plán péče
 • případové konference
 • podpora rodinných a komunitních vazeb
 • podpora změny dosavadního životního stylu (nalezení zájmů a smysluplných aktivit, zvládání běžných sociálních návyků a zapojení se do komunity, zlepšení kvality vztahů apod.)


Projekt cílí na tyto změny v systému péče:

 • užší provázání ambulantního zařízení s nízkoprahovými programy, které jsou v kontaktu s cílovou skupinou, ale jsou přetížené a nemají dostatečnou kapacitu se specificky věnovat jednotlivým klientům
 • zvýšení dostupnosti péče o duševní zdraví u cílové skupiny projektu – zejména pro aktivní     a chaotické uživatele bez domova nebo ohrožené bezdomovectvím
 • zajištění podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče v jedné službě či koordinaci této podpory formou case managementu
 • zvýšení informovanosti o možnosti zapojení a využití peer pracovníků v systému adiktologických služeb
 • ukotvení socioterapeutických aktivit zejména pro neabstinující klienty v systému péče
 • propojení ambulantní a terénní formy práce v přirozeném prostředí klienta (včetně
  mobilního rodinného týmu) jako alternativy k ústavní péči – snižováni prahu služby oproti
  klasickým ambulantním zařízením
 • posílení multioborové zdravotně sociální spolupráce u cílové skupiny projektu

Cílové skupiny

Projekt bude nabízet služby dvěma základním cílovým skupinám:

1. uživatelům návykových látek a patologickým hráčům bez domova nebo ohrožených
bezdomovectvím

 • uživatelé škodlivě užívající, ohrožení závislostí nebo závislí na alkoholu, benzodiazepinech,
  nelegálních návykových látkách a patologický hráči
 • osoby starší 15 let
 • osoby, které jsou alespoň v minimálním rozsahu otevřený změně v jejich dosavadním životě a spolupráci
 • osoby aktivně užívající, usilující o abstinenci, o kontrolované užívání, či stabilizaci na substituci

2. rodičům a dalším blízkým osobám

 • rodiče, partneři, příbuzní a jiní blízcí klientů 1. cílové skupiny
 • celé rodiny včetně samotného uživatele návykové látky (NL)
 • manželské nebo partnerské páry včetně uživatele NL

-----------

Realizace projektu
1.7.2021 – 30.6.2023

Odborní garanti projektu
Luděk Kalousek – kalousek@sananim.cz
Tomáš Vejrych vejrych@sananim.cz

Administrátor projektu
Jana Lindnerová- lindnerova@sananim.cz

Koordinátor projektu
Lucie Vejrychová – vejrychova@sananim.cz

Název projektu: Multidisciplinární nízkoprahové rehabilitační služby pro osoby závislé bez domova nebo bezdomovectvím ohrožené
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017151
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Název výzvy: Podpora sociálního začleňování v Praze

-----------

Výstupy projektu

Kazuistika

Kazuistika 2

Kazuistika 3

Kazuistika 4

Kazuistika 5

-----------