EU

Název projektu:Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze

Case management v Adiktologické ambulanci se podílí na projektu Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze.

Cílovou skupinou jsou uživatelé návykových látek se souběhem psychických, sociálních a zdravotních problémů, kteří potřebují intenzivní a koordinovanou péči. Jedná se o klienty, kteří ze současného léčebného systému neprofitují a kteří byli obvykle umísťováni či jim hrozily dlouhodobé pobyty či hospitalizace v pobytových zařízení.   U klientů ohrožených nebo trpících institucionalismem projekt nabízí ve spolupráci s pobytovým zařízením indikovat vhodné klienty pro život v přirozeném prostředí a tyto klienty motivovat a připravovat na přechod z chráněného pobytového prostředí do ambulantní péče. Po výstupu z pobytové péče projekt nabízí intenzivní podporu s cílem zvládat nároky v přirozeném prostředí a udržení si důstojného bydlení.

Specifickými skupinami jsou:

  • dlouholetí, chroničtí a extrémně destabilizovaní uživatelé návykových látek
  • uživatelé návykových látek trpící vyjma syndromu závislosti další přidruženou psychiatrickou diagnózou (tj. se závažnou duální diagnózou).
  • uživatelé návykových látek s potřebou využívat více služeb zároveň – potřeba řízené a koordinované péče

Služby jsou určeny pro klienty z Prahy a přilehlých oblastí umožňující pravidelný kontakt. Dolní věková hranice je 18 let, horní hranice není určena. Sekundární cílovou skupinou jsou rodiče a osoby blízké. S rodinnými příslušníky a blízkými osobami pracujeme pouze v rámci případové práce našich klientů.

Obecné, základní cíle

Projekt si klade za cíl podpořit klienty v osamostatňování se po dlouholetým, či opakovaným pobytem v pobytové instituci a provést je adaptací v přirozeném prostředí. U indikovaných klientů projekt také cílí na předcházení umísťování klientů do dlouhodobé pobytové péče.

U case managementu je speciálním cílem koordinace fragmentovaného systému péče pro „nejproblematičtější“ klientelu dle jejich potřeb. Navazujícím cílem je zajistit, aby klienti s komplexem problémů přijímali včas a vhodným způsobem sociální/zdravotní služby (Walsch a Holton, 2008). Dalším cílem je deinstitucionalizovat péči o klienty se souběhem závažných problémů a nahradit dlouholetou ústavní péči intenzivní ambulantní a terénní podporou a potencovat a zapojovat přirozené zdroje v podobě osob blízkých a komunity.

 

-----------

 
Realizace projektu:
do 30.6.2023 

Vedoucí zařízení
Tomáš Vejrych – vejrych@sananim.cz

Název projektu: Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662
Název programu: Operační program Zaměstnanost

-----------

image2