Vzhledem k přístupům některých zdravotních pojišťoven k certifikovanému kurzu S4 vydává organizace SANANIM z.ú. toto vyjádření.

Odborná způsobilost adiktologa pro vykazování adiktologických výkonů v registračních listech seznamu zdravotních výkonů* v odbornosti 919 je definována zákonem 96/2004 Sb. § 21a, kde je mimo jiné uvedeno, že „odborná způsobilost k výkonu adiktologa se získává a) absolvováním akreditovaného zdravotnického bakalářského studia v oboru pro přípravu adiktologů“.

Zvláštní specializovaná způsobilost adiktologa je získávána absolvováním certifikovaného kurzu rozhodnutím MZ ČR. SANANIM z.ú. je akreditovaným pracovištěm. Tento kurz byl MZ ČR schválen s názvem „Práce s klientem v jeho přirozeném prostředí“. Kurz byl koncipován v souladu s probíhající reformou v psychiatrické péči, kde adiktologie byla součástí, avšak informace o ní byly nedostatečné. Kurz se sice jmenuje „Práce s klientem v jeho přirozeném prostředí“, ale obsah kurzu je mnohem širší a zaměřuje se na koordinaci péče, aplikaci recovery přístupu, využití supervize a práci v multidisciplinárním týmu, kdy některé profese (psychiatr, psychiatrická sestra) pracují v přirozeném prostředí, a je důležité, aby i adiktolog specifikům této práce rozuměl.

Absolvent kurzu získává prohloubené a rozšířené kompetence jednak k provádění komplexní adiktologické diagnostiky s důrazem na pozitivní stránky klienta a jednak k vedení případu klienta, koordinace péče a síťování služeb pro klienta při práci v jeho přirozeném prostředí. Tyto znalosti a dovednosti spolu se supervizní podporou vedou ke kvalifikovanému provádění adiktologických výkonů. Přímá práce v přirozeném prostředí je jen malou částí obsahu kurzu, a činnosti, ke kterým je získána zvláštní odborná způsobilost, jsou adiktologická diagnostika, adiktologická terapie individuální adiktologická terapie rodinná ve zdravotních službách.

Jelikož ze schváleného Vzdělávacího programu certifikovaného kurzu je evidentní, že tento kurz je zaměřen na zvýšení znalostí dovedností a kompetencí při provádění v současnosti platných zdravotních výkonů*, nesouhlasíme se stanoviskem zdravotních pojišťoven. Certifikovaný kurz “Práce s klientem v jeho přirozeném prostředí” je pro získání specializované způsobilosti adiktologa dostačujícím kurzem pro vykonávání všech již zmíněných zdravotních výkonů. Žádáme proto u pojišťoven o přehodnocení stanoviska k uznávání tohoto kurzu pro adiktology,


*38021 Vyšetření adiktologem při zahájení adiktologické péče, 38022 Vyšetření adiktologem kontrolní, 38024 Adiktologická terapie individuální a 38025 Adiktologická terapie rodinná

Vyjádření SANANIM z.ú. k uznávání certifikovaného kurzu S4