Nízkoprahovost 

Snažíme se, aby byla služba pro uživatele drog v prostoru a čase maximálně dostupná.

Anonymita

Základní předpoklad pro navázání kontaktu a následné budování důvěry mezi klientem a pracovníky zařízení. V anonymitě mohou zůstat jak klienti, tak rodiče, přátelé či partneři nebo příbuzní problémových uživatelů či závislých. Anonymita pomáhá v maximální míře eliminovat možnost stigmatizace klienta způsobenou vstupem do sociálního zařízení, sbíráním dat či evidencí.

Individuální přístup 

Služby jsou poskytovány všem klientům na základě jejich individuálních potřeb. Protože funguje každý jedinec odlišně, nelze použít u všech uživatelů drog stejné techniky, intervence či způsobu léčby.

SvobodnÁ vůle 

Klademe důraz na to, aby měl klient možnost volby. Je nezbytné ji respektovat, pokud jde o postup při řešení problému i jeho cíl. Klient má právo rozhodnout se pro abstinenci nebo pro život s drogou. I když neabstinuje, je stále možné nabídnout další formy péče. Klientům pomáháme porozumět jejich rozhodnutím, což znamená konfrontovat je zodpovědností za svůj život.

Veřejný přístup 

Veškeré služby Kontaktního centra SANANIM jsou dostupné všem klientům, bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Rovněž bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání či způsob její aplikace.

Bezplatnost 

Základní služby Kontaktního centra SANANIM jsou bezplatné.

Flexibilita 

Služba reaguje na veškeré změny a přizpůsobuje se tak potřebám klientů a drogové scény. Služba pravidelně reviduje postupy práce a pravidla.

právA klientů 

Klienti se ocitají v nevýhodném postavení kvůli stigmatizaci ze strany většinové populace a jsou kráceni na svých právech. Proto je důležité vytvořit podmínky pro naplnění jejich práv v našem zařízení. Tedy umožnit jim zažít korektivní zkušenost a pomoci při prosazování jejich opodstatněných zájmů ve vztahu k majoritní společnosti.


Služby jsou poskytovány na základě zhodnocení životní situace klienta, párování potřeb a intervencí.