O NÁS

SANANIM z. ú. je nestátní neziskovou organizací, která od svého založení v r. 1990 působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace. Touto svou činností tak vyvrací stále značně rozšířený mýtus, že závislosti na drogách se nelze zbavit, a napomáhá odstranit stigmatizaci související s užíváním drog, která je v poskytnutí efektivní pomoci často zcela zbytečnou překážkou. Rovněž se aktivně účastní na vytváření protidrogové politiky na všech úrovních státní správy s důrazem na ochranu veřejného zdraví, prosazuje realistický a poučený postup, pokud jde o priority a vytýčené cíle, a zasazuje se o hodnocení efektivity poskytovaných služeb, změnu systému jejich financování a jejich dlouhodobé plánování.

Rozvoj SANANIMu

SANANIM vznikl bezprostředně po pádu předchozího režimu s jasnou představou, že s otevřením hranic a směnitelností měny se k nám začnou dostávat ilegální drogy, především heroin, a nastalou situaci bude třeba řešit. Vzhledem k této připravenosti zvládla Česká republika drogový problém lépe než ostatní země, které se po r. 1989 ocitly ve srovnatelné situaci, což v souhrnu přispělo k tomu, že u nás existuje jedna z nejefektivnějších sítí drogových služeb v Evropě.

Většina zařízení SANANIMu pak vznikala jako vůbec první u nás a většina také následně sloužila jako modelová zařízení pro zakládání obdobných zařízení. Již v r. 1990 zahájila činnost první komunita pro drogově závislé u nás - TK Němčice, v r. 1993 vzniklo Kontaktní centrum, jedno z prvních u nás, v r. 1994 zahájily činnost první Terénní programy, o dva roky později první Doléčovací centrum a první Denní stacionář. V r. 1998 byla otevřena Terapeutická komunita Karlov, která umožnila léčbu mladistvých a od r. 2000 také matek s dětmi (pro tyto cílové skupiny je dodnes jediná v ČR). V r. 1997 zahájilo činnost Drogové informační centrum, které jako první využilo internetu jako informačního média v oblasti drog (Drogový informační server), ale také k prevenci (server Primární prevence) a poradenství (anonymní internetová Drogová poradna). Rovněž další projekty byly obdobně inovativní a většinou první u nás. Vznikaly dle potřeb a s cílem vybudovat komplexní systém vzájemně prostupných zařízení, která jsou schopna poskytnout služby klientům ve všech fázích rozvoje závislosti od prevence až po služby zaměstnávání určené pro usnadnění přechodu klientů po léčbě do normálního života.

Dnes se SANANIM soustředí na rozvoj specifických služeb, které jiné organizace u nás neposkytují. Jde např. o péči o závislé matky s dětmi, které se dnes věnují všechna zařízení od jejich záchytu v nízkoprahových službách až po léčbu v Terapeutické komunitě Karlov, jež jako jediná u nás přijímá do léčby matky spolu s dětmi, Terénní program pro specifické supiny, kde se díky práci speciálního týmu daří oslovovat cizojazyčnou a náročnou klientelu, z čehož čerpají ostatní pražské terénní programy, rozvoj Case managementu – péče v přirozeném prostředí klienta, koordinující dosud fragmentované sociální a zdravotní služby či první internetové léčebné intervence u nás, které bourají bariéry dostupnosti (projekty Končím s hraním a Končím s hulením). V roce 2017 jsme zahájili provoz Adiktologické kliniky, která sdružuje několik ambulantních zařízení (Adiktologickou ambulanci pro dospělé i mladistvé, Poradnu pro rodiče, Specializované ambulantní služby CADAS, Gambling ambulanci a Pracovní a sociální agenturu) a umožňuje tak dobrou spolupráci mezi zařízeními ve prospěch klientů.

Obecné cíle SANANIMu

  • Poskytování efektivní, profesionální pomoci osobám ohroženým drogovou závislostí v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace
  • Rozvoj systému v oblasti poskytování specifických služeb
  • Spolupráce na místní i centrální úrovni při plánování a realizaci protidrogové politiky, včetně zahraniční spolupráce a změny pohledu veřejnosti na problematiku drogových závislostí
  • Vzdělávání laiků, profesionálů a paraprofesionálů v oblasti drogových závislostí

Cíle prevence, léčby a resocializace SANANIMu

  • Zapojit klienty do normálního života tak, aby prožívali spokojenost se svým životem a žili v souladu se společenskými normami
  • Provést klienty jednotlivými fázemi rozvoje závislosti (pokud nepřistupují na změnu životního stylu a abstinenci) tak, aby se chovali co nejméně rizikově k sobě, k okolí i k celé společnosti

Každé zařízení/program si ve svém Operačním manuálu definuje své cíle, vycházející z těchto základních, dle typu služby a klientely. Rovněž cílová skupina je u každého typu zařízení odlišná.

SANANIM tak pomáhá jednotlivcům i rodinám překonat těžké období závislosti, protože jak lze zkratkou vyjádřit, "drogy jsou problémem celé rodiny". Některým pomohl přežít a velké části pomohl k integraci do normálního života.

POSLÁNÍ

Nechceme lhostejně míjet ty, kteří ztratili víru v sebe, druhé, lidskou existenci. Ty, kteří na své cestě životem hledali útočiště v drogách a poznali jejich odvrácenou tvář, která se objevuje s neúprosnou logikou - tvář utrpení, bolesti, samoty, nesvobody a smrti. Chceme podat pomocnou ruku všem, kteří na to čekají, kteří volají své SOS. Chceme varovat ty, pro které je droga symbolem magického neznáma romantické vzpoury a únikem z nepřátelské reality. 

- Programové prohlášení SANANIM z. ú.

Základní údaje SANANIM z. ú.

Sídlo: Ovčí hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
Pevná linka: +420 284 822 872
Web: www.sananim.cz
Email: office@sananim.cz
IČO: 00496090
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1941727329/0800
Statutární zástupce: PaedDr. Martina Richterová Těmínová, ředitelka
Správní rada: doc. MgA. Helena Třeštíková, MUDr. David Adameček, MUDr. Jiří Dvořáček
Dozorčí rada: Mgr. Nina Janyšková, Jaroslav Veis, Mgr. Ondřej Počarovský
Výkonný ředitel: Mgr. Jiří Richter

Partneři