Case management v léčbě osob ohrožených závislostí na návykových látkách, které trpí další psychiatrickou diagnózou

Registrační číslo CZ.11/MGS/008

Název programu: CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Potřeba realizovat projekt zaměřený na aplikaci přístupu case managementu vychází z neúspěšného a často problematického poskytování služeb osobám s duální diagnózou - diagnózou závislosti na návykových látkách a současně psychiatrickou diagnózou. Tyto osoby s ohledem na potřebu řešit více zdravotních, často sociálních problémů a v řadě případů i konfliktů se zákonem nejsou schopni využít omezeně a nepropojeně fungujících služeb jak adiktologických, tak dále zdravotních nebo sociálních. Cílem je tedy, takovouto službu formou case managementu poskytnou a přispět tak k efektivnímu poskytování služeb osobám, které si nesou jistou míru stigmatizace jakožto problémově léčení. Projekt může výrazně přispět k destigmatizaci a do jisté míry k deinstitucionalizaci v léčbě indikovaných klientů, dále k minimalizaci nákladů na hospitalizaci těchto osob v rámci psychiatrické péče a současně minimalizaci relapsu z pohledu adiktologické péče. Ve výsledku je cílem přispět k lepšímu zařazení do společnosti a snížení sociálního a zdravotního propadu těchto osob, tak abychom se přiblížili službám poskytovaným obdobným způsobem v dalších zemích EU.

Základním cílem sub-projektu je plnohodnotné zavedení case managementu do systému poskytovaných adiktologických služeb indikovaným klientům s další psychiatrickou diagnózou zohledňující potřeby klienta dotýkající se více oborů, spolupráci odborníků (adiktolog, psycholog, psychoterapeut, psychiatr, rodinný terapeut). Medializace/osvěta tohoto přístupu práce pro odbornou veřejnost/studenty a položení podkladu pro systematické umístění case managementu do adiktologických služeb.

Cílovou skupinu tvoří stabilizovaní (sociální, rodinné, pracovní zázemí) a také nestabilizovaní (relapsující) uživatelé návykových látek (nealkoholových a alkoholových drog), osoby v substitučním programu), kteří se potýkají s další diagnózou psychiatrickou (schizofrenie, afektivní poruchy, poruchy osobnosti, poruchy chování a emocí, úzkostné poruchy). Další cílovou skupinou je odborná veřejnost zejména pracovníci zdravotních a sociálních institucí zabývajících se léčbou a pomocí osobám závislým na návykových látkách a rovněž i studenti souvisejících oborů (adiktologie, sociální obory, psychiatrie, psychologie).


----------


Realizace projektu
10. 4. 2015 - 30. 4. 2017


Koordinátorka projektu
Vilma Táborská
taborska@sananim.cz


Adresa

Žitná 1574/51
110 00 Praha 1

tel.: 727 941 710
case@sananim.cz

----------