Název projetku: Inovace programu Terapeutické komunity Karlov, SANANIM z. ú.

Reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014342

Obsahem projektu je inovace psychosociálního programu pro klienty Terapeutické komunity Karlov, kterými jsou matky s dětmi (vč. gravidních klientek) a mladiství uživatelé nelegálních návykových látek.

 

Cíle projektu

Cílem je změna v obsahu a struktuře programu, tj. změny v režimu dne a přístupu ke klientům, tak aby umožnil reflektovat individualizované potřeby klientů, které do jisté míry kopírují i společenské změny v období posledních 20 let (změny v pojetí a fungování rodiny, volnočasové aktivity apod.).

 

Cílové skupiny

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Zaměstnanci NNO/ sociálních podniků

 

----------

Realizace projektu
1. 11. 2019 – 30. 10. 2021

Odborný garant
Karel Chodil – chodil@sananim.cz

----------

Název projektu: Inovace programu Terapeutické komunity Karlov, SANANIM z. ú.
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014342
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
Výzva: Nová řešení pro tíživé sociální problémy

----------

EU