Název projektu: Inovace programu Terapeutické komunity Němčice, SANANIM z. ú.

Reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014344

Obsahem projektu je inovace psychosociálního programu pro klienty Terapeutické komunity Němčice, kterými jsou dlouhodobí uživatelé nelegálních návykových látek – zpravidla v kombinaci s látkami legálními.

Cíle projektu

Cílem je změna v obsahu a struktuře programu, tak aby umožnil reflektovat špatný zdravotní stav klientů – vytvořit specifické pracovní a sportovní programy a volnočasové aktivity pro klienty se somatickými a psychickými potížemi při zachování účinných faktorů programu.

Cílové skupiny
Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
Zaměstnanci NNO/ sociálních podniků

----------

Realizace projektu
1. 11. 2019 – 30. 10. 2021

Odborný garant
Martin Hulík – hulik@sananim.cz

----------

Název projektu: Inovace programu Terapeutické komunity Němčice, SANANIM z. ú.
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014344
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
Výzva: Nová řešení pro tíživé sociální problémy

----------

EU