Komplexní  program péče o děti závislých matek podpořený nadací Sirius  

Cílem projektu bylo zajištění a podpora plnohodnotného rozvoje a vývoje dítěte, jehož matka užívala drogy, bez jeho vytržení z rodinného prostředí prostřednictvím komplexní sanace rodiny a identifikace a saturace potřeb každého z jejích členů. Ročně jde o 130-140 dětí (asi s 120 matkami), které nevykazují výrazné zdravotní poškození, jsou však většinou psychicky a emočně deprivované, s poruchami pozornosti, nejčastěji se syndromem ADHD.

Rodina s rodičem užívajícím drogy je společensky silně stigmatizovaná a opatření  realizovaná příslušnými státními institucemi mají  spíše restriktivní charakter. V důsledku toho lze tuto populaci charakterizovat jako skrytou. Zejména vlivem drogové závislosti vykazuje též zřetelné prvky sociální exkluze a s ohledem na komplikovanou sociální a životní situaci má i časté tendence k chronickému sociálně či společensky patologickému jednání.

Běžné služby poskytované protidrogovými zařízeními jsou dosud určené  převážně uživatelům návykových látek, ale zkušenosti ukazují, že péči potřebují minimálně ve stejné míře i jejich děti. S ohledem na náročnost problému, jeho specifičnost a nezbytnou komplexnost poskytovaných služeb je jejich nejvhodnějším poskytovatelem organizace působící v oblasti závislostí, která se kromě léčby závislosti rodiče soustředí na podporu jeho rodičovských kompetencí a revitalizaci rodinného prostředí.

Jde o konkrétní případovou práci s matkou a dítětem od prvních kontaktů až do fáze rehabilitace a doprovázení v každodenním životě. Tato metoda zajistí kontinuitu a komplexnost poskytované péče.

Projekt tak pomáhal snížit počet dětí, které by jinak byly umístěny v ústavní péči, případně jim umožnit návrat do fungující biologické rodiny. Podobný program, který se soustředí na pomoc dětem závislých rodičů (matek) v léčbě, je u nás ojedinělý, a proto si jako cíl klade také vypracování metodiky práce s touto klientelou. 

Pilotní projekt, který probíhal od října 2009 do srpna 2011, ukázal, že při komplexní péči o děti drogově závislých matek včetně práce se samotnými rodiči lze zabránit umístění těchto dětí do ústavních zařízení nebo jim umožnit návrat do fungující biologické rodiny, i když v některých případech zůstal nad rodinou či rodiči dohled nebo bylo dítě z ústavního zařízení propuštěno s nějakým jiným omezením.