Nákup vozidla pro terénní práci na otevřené drogové scéně v hl. m. Praze

Předmětem projektu je nákup vozidla s nástavbou do hmotnosti 3,5 t pro projekt Terénní programy SANANIM, které fungují na otevřené drogové scéně v Praze. V současné době terénní program má sanitní vůz, který je 17 let starý a je za hranicí své životnosti. V tomto voze probíhá kontaktní práce s uživateli návykových látek, sociální poradenství, adiktologické poradenství, výměna injekčního materiálu a základní poradenství a základní zdravotní ošetření. V kontaktu za jeden den 120 - 160 klientů.

Jaký problém projekt řeší?

Terénní programy snižují sociální a zdravotní poškození injekčních uživatelů drog v Praze a zvyšují jejich motivaci ke změně životního stylu. Poskytují informace, sterilní zdravotnický materiál a poradenství ke zlepšení sociální a zdravotní situace uživatelů drog a motivují uživatele drog k pozitivní změně chování a k léčbě závislosti. Svou činností zmenšují také škody působené společnosti.

Část uživatelů návykových látek není v kontaktu s žádným kamenným zařízením. Je důležité kontaktovat klienty v jejich přirozeném prostředí, což je ulice. Díky tomu, že je klient navázán na terénní službu, je možné jej motivovat k bezpečnějšímu užívání, snížení rizikového chování a motivací ke změně směrem k léčbě a abstinenci.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je zajištění obnovy vybavení terénní služby Terénní programy SANANIM, prostřednictvím nákupu automobilu. Služba je zajišťována v přirozeném prostředí klientů, a to ve specifickém prostředí klientů injekčních uživatelů drog na otevřené drogové scéně v Praze. Vozidlo potřebuje speciální úpravy, které umožní poskytování poradenství uvnitř automobilu, samotestování a testování na infekční choroby, vyhledávání informací na internetu, tisk doporučení, převoz klienta do návazné péče. Nyní využíváme 17 let starý vůz Mercedes Sprinter, který je na hranici životnosti. V uplynulých letech jsme opakovaně volali odtahovou službu, hrozí, že zablokujeme magistrálu u Národního muzea, kde jezdíme pravidelně. Opakovaně vznikají velké náklady na opravy a údržbu stávajícího vozila a také odstávky v provozu z důvodu oprav. Vozidlo nemá funkční klimatizaci, a tak v létě je provoz limitován.

V čem je navržené řešení inovativní?

Aktuálně nikdo nerealizuje práci s injekčními uživateli drog v centru Prahy u Hlavního nádraží pomocí terénního vozidla, které by umožnilo poradenství, výměnný program injekčního materiálu, bazální ošetření, testování na infekční choroby v soukromí. Organizace Naděje realizuje práci s lidmi bez přístřeší pomocí vozidla, ale nepracuje s uživateli drog. Terénní pracovníci naší organizace, organizací Středisko prevence a léčby drogových závislostí - Drop In, o.p.s. a Progressive o.p.s. docházejí do centra pěšky v rámci terénní pěší práce. Terénní programy Drop In nyní zvažují žádat rovněž o nákup vozidla. Při výrazném přetížení kapacity kontaktních center a nemožnosti zřizovat nové prostory vzhledem k velmi obtížnému hledání vhodných prostor, je realizace terénní práce pomocí terénních vozů jednou z možností, jak dostupnost služeb pro cílovou skupinu. Inovativnost projektu je dána tím, že jsme schopni poskytovat široké spektrum služeb (téměř jako kamenné zařízení) přímo v přirozeném prostředí klientů. Díky prostoru ve vozidle jsme schopni vybavit klienty např. zprávou jinou sociální službu, můžeme společně s klientem vyhledávat díky PC vhodné návazné služby apod. Potřebujeme zajistit obnovu vozidla, protože stávající vůz je 17 let starý a má časté poruchy.

----------

Začátek projektu: 1. 1. 2019
Konec projektu: 31. 5. 2021
Registrační číslo: CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000918
Manager projektu: Olga Kolenatá

 

Financováno:
Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR

----------

EUaMHMP