MSaEU hlavička

Název projektu: Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné

Projekt je financován Evropskou unií a ze státního rozpočtu.

Projekt je navázaný na reformu psychiatrické péče. Cílem je poskytovat komplexní péči pro širokou skupinu osob ohrožených závislostí nebo závislých v různých stádiích rozvoje závislosti a motivace k řešení jejich problému. Vedle uživatelů nealkoholových látek se bude věnovat i opomíjeným cílovým skupinám: uživatelům alkoholu, osobám trpícím nelátkovými závislostmi, mladistvým pacientům a osobám s duální diagnózou.

Projekt si rovněž klade za cíl blíže definovat standard psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty a zavedení této služby do sítě adiktologicých služeb.

 

Cílová skupina

Projekt bude nabízet služby dvěma základním cílovým skupinám:

1. uživatelům návykových látek a patologickým hráčům

 • uživatelé škodlivě užívající, ohrožení závislostí nebo závislí na tabáku, alkoholu, benzodiazepinech, nelegálních návykových látkách a patologický hráči
 • osoby starší 15 let
 • osoby, které jsou alespoň v minimálním rozsahu otevřený změně v jejich dosavadním životě a spolupráci
 • osoby aktivně užívající, usilující o abstinenci, o kontrolované užívání, či stabilizaci na substituci

2. rodičům a dalším blízkým osobám

 • rodiče, partneři, příbuzní a jiní blízcí klientů 1. cílové skupiny
 • celé rodiny včetně samotného uživatele návykových látek
 • manželské nebo partnerské páry včetně uživatele návykových látek

Ambulance s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty (ARP-AD) sídlí v prostorách Adiktologické kliniky SANANIM na adrese Žitná 1574/51, Praha 1. Služby jsou zajišťovány multidisciplinárním týmem – psychiatr, kliničtí psychologové, psycholog ve zdravotnictví, adiktologové, sestra pro péči v psychiatrii. Projektový tým je složen z pracovníků s mnohaletou zkušeností s cílovou skupinou, kteří se specializující na ambulantní a terénní služby.

 

V rámci projektu jsou zajištěny tyto služby:

 • Psychiatrické služby
 • Psychologické a terapeutické služby
 • Adiktologické služby
 • Služby v ošetřovatelské péči v psychiatrii
 • Služby krizové
 • Další služby – navazování spolupráce, koordinace a publicita
 • Rozvoj specifických dovedností – socioterapeutické aktivity, rodinná péče, pracovní rehabilitace a finanční plánování, relaxační a meditační techniky, programy zaměřené na spolupráci se specializovanými ambulancemi

V ambulanci s rozšířenou péčí jsou poskytovány 4 základní programy:

1.       integrovaná ambulantní strukturovaná léčby (psychiatrická i adiktologická)

2.       ambulantní substituční léčba

3.       case management

4.      ambulantní a domácí detoxifikace

 

-----------

Realizace projektu:                                                                      
1. 4. 2021 - 30. 9. 2022

Vedoucí ARP-AD:
Ondřej Jedlička – ondrej.jedlicka@sananim.cz

Administrátorka projektu:
Lucie Vejrychová - vejrychova@sananim.cz
Vilma Táborská - taborska@sananim.cz

Název projektu: Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217
Název programu: Program podpory psychiatrických ambulancí pro adiktologické pacienty
Účel dotace: Zprovoznění a pilotní ověření ambulance pro adiktologické pacienty (ARP-AD)

-----------