Poslání

Posláním Doléčovacího centra pro matky/otce s dětmi je poskytovat klientům služby směřující k jejich sociální stabilizaci a nalezení vlastního místa a uplatnění ve společnosti.

Na každého klienta pohlížíme jako na osobnost s vlastními nároky a potřebami, která je schopna převzít odpovědnost za svoji budoucnost. Klientovi nabízíme lidskou podporu a zázemí, odbornou pomoc a dostatek času k osobnímu rozvoji.

Usilujeme o to, aby klient přijal abstinenci od návykových látek jako nezbytnou součást svého dalšího života, objevil její možnosti, výhody, ale i omezení.

Cíle

Základním cílem doléčovacího programu je prostřednictvím podpůrných, poradenských, terapeutických a svépomocných aktivit snižovat riziko relapsu drogové závislosti a podpořit udržení a další rozvíjení pozitivních změn, k nimž u klienta došlo před vstupem do doléčovacího programu.

Dílčí cíle programu

 • Pomoci klientce obstát v podmínkách běžného života. Podpora rozvoje pozitivních změn životního stylu, úspěšné zapojení klientky do normálního života.
 • Podpora její samostatnosti a sebedůvěry.
 • Podpora osobnostního růstu a dokončení celého léčebného procesu.
 • Zapojení do pracovního procesu.
 • Poskytnutí pomoci při řešení sociálních a právních problémů.
 • Vytvoření společenství, v němž je klientka akceptována a může uspokojovat potřebu sociálních kontaktů.
 • Upevnění vzájemného vztahu mezi matkou a dítětem. Zvyšování mateřských kompetencí klientky.
 • Výchova k rodičovství.
 • Pomoci zajistit a zdokonalit se v péči o sebe sama.
 • Pomoci matkám obstát ve výchově dítěte v podmínkách doléčovacího programu a příprava na výchovu dítěte bez intenzivní podpory pomáhajících institucí.

Specifické cíle programu chráněného bydlení

 • Umožnit klientce odpoutat se od léčebného zařízení a rodiny a naučit se žít samostatně.
 • Podpořit rozvoj praktických dovedností souvisejících se samostatným životem.
 • Nabídnout přechodné ubytování v chráněných podmínkách usnadňující přechod z léčebného zařízení do běžného života.

Služby a zařízení