Co nabízíme

Terapeutické komunity Karlov je specifickou formou léčebně-rehabilitačního zařízení, které nabízí pobytovou formou cílenou léčbu (sociální rehabilitaci a integraci), závislostního chování klientů, kteří nejsou schopni dosáhnout změny v místě svého bydliště.

Program má jasná, jednoduchá pravidla a režim zahrnující především pracovní terapii, skupinovou terapii, rodinnou terapii, sociální práci, trestně právní poradenství, poradenství v oblasti mateřství a péči o dítě, volnočasové aktivity, trénink odpovědnosti a zátěžové programy. Program je více zaměřen na utváření hodnotového systému, na získání základních sociálních a pracovních dovedností, na přípravu na samostatný život (i s dítětem), plánování, zodpovědnost, respekt, vytváření dospělých vzorců chování, trávení volného času, na zvyšování fyzické kondice, profesní směřování. Specifická je zde i práce s původní rodinou, kde rodina je velmi intenzivně zapojena do procesu léčby.

Základní prostředky léčby

 • Skupinová terapie - Léčba je založena především na skupinové psychoterapii, klient týdně absolvuje 22 hodin skupinové terapie.
 • Režim a pravidla - Celý program je velmi pevně strukturován, je vytvořen podrobný vnitřní řád a definována kardinální pravidla, při jejichž porušení je klient z komunity vyloučen.
 • Pracovní terapie - Zaměřena především na zabezpečení vlastního chodu komunity (vaření, zvířata, zahrada, úklid, praní, svépomocné opravy domu a zařízení, údržba) a pracovní činnost v rámci placených brigád a pracovních poměrů mimo komunitu. Jejich cílem je získání pracovních návyků a dovedností.
 • Výchova a vzdělávání - V oblasti výchovy se zaměřujeme především na trénink odpovědnosti, dále na získání hygienických, pracovních a společenských návyků; příprava plánů týdenních, měsíčních, finančních. Klientky matky podporujeme ve výchově jejich dětí.
 • Volnočasové aktivity - Víkendové a týdenní zátěžové a zážitkové akce, sportovní aktivity, akce pro děti a pro matky / otce dětí.
 • Sociální služby - Hlavním cílem poskytování sociální práce v rámci léčby v TKK je odstranění negativních sociálních důsledků drogové kariéry, které ovlivňují současný život klienta a při jejich neřešení se stávají zátěží v budoucnosti (evidence klienta na příslušném úřadu práce s možností získání dávek státní pomoci; pomoc klientovi získat platné osobní doklady; zprostředkování kontaktu s policií, soudy, probačními pracovníky - cílem je, aby maximum trestních problémů bylo vyřešeno v rámci léčby v TKK).
 • Individuální psychoterapie - Využívá se k doplnění skupinové práce a ve výjimečných případech a situacích.
 • Rodinné poradenství a terapie - Formou rodičovských skupin, které mají především charakter skupinového poradenství (jedenkrát měsíčně v TK Karlov) a dále rodinné poradenství v rámci návštěv rodiny v komunitě.
 • Zdravotní péče - Služby psychiatra jsou zajištěny v rámci TKK, mimo komunitu pak služby praktického lékaře, pediatra, gynekologa, hepatologa a stomatologa, kteří poskytují kontinuální péči během pobytu klientů a dětí v komunitě.
 • Psychiatrická péče - Komunita externě spolupracuje s psychiatrem, který zajišťuje vstupní psychiatrická vyšetření a v případě potřeby poskytuje péči a medikaci klientům s psychiatrickými onemocněním.

Dílčí cíle

 • Zvýšení odpovědnosti klientů za své jednání, zvýšení odolnosti proti selhání
 • Získání základních sociálních dovedností, komunikačních dovedností
 • Osvojení si pracovních, hygienických návyků
 • Přijetí a poznání sebe sama, získání náhledu na své dosavadní chování, na své možnosti a limity
 • Emoční stabilizace klienta; zlepšení zdravotního stavu, zvýšení fyzické a psychické kondice
 • Stabilizace sociální situace klienta

Specifické cíle u skupiny mladistvých

 • Konstruktivní zvládnutí období dospívání
 • Vytváření hodnotového systému a změna základních životních postojů; příprava na partnerství
 • Stabilizace vztahů v rodině a porozumění mechanismům fungování rodiny
 • Příprava na profesní život, motivace k dalšímu vzdělávání a získání kvalifikace

Specifické cíle u skupiny dětí

 • Zajištění láskyplné péče matky/otce v období jejího léčení.
 • Diagnostika zdravotního stavu dítěte a v případě potřeby zajištění jeho adekvátního léčení.
 • Zajištění odpovídající výchovy a tím vývoje dítěte.
 • Zajištění speciální péče o dítě v případě jeho speciálních potřeb (zdravotní či jiné omezení).

Specifické cíle u skupiny matek/otcůVytvoření pevného svazku mezi matkou/otcem a jejím/ jeho dítětem.

 • Přijetí role matky/otce; výchova k rodičovství a partnerství.
 • Osvojení si základních dovedností v péči o dítě.
 • Nalezení a upevnění místa matky/otce v primární rodině či ve zdravém a funkčním partnerském vztahu.
 • Získání dovedností potřebných k vytvoření bezpečného a zdravého prostředí pro sebe a své dítě po návratu z léčby.

Služby a zařízení