POSLÁNÍ

Denní stacionář je pražské ambulantní psychoterapeutické centrum poskytující poradenství a léčbu lidem ohroženým důsledky užívání především nealkoholových drog a jejich blízkým. Usilujeme o stabilizaci a vyšší kvalitu života klientů s důrazem na abstinenci od omamných a psychotropních látek (OPL).

Věříme, že klientům lze pomoci i ambulantně.

CÍLE

Cíle Denního stacionáře vycházejí ze systému komplexní a kontinuální nabídky péče o drogově závislé o. s. SANANIM a potřeb klientely v síti služeb hl. m. Prahy.

 • Zajistit v ambulantních podmínkách včasnou a přiměřenou, a tudíž komplexní a dostatečně intenzivní léčbu vedoucí k trvalé změně životního stylu klienta (abstinence a sociální integrace).
 • Zajistit léčbu kontinuální, tj. navazující na terénní programy a kontaktní centra, kombinující se v nezbytných případech s ústavní či rezidenční léčbou a pokračující v doléčovacím programu, a tedy využít k zajištění dlouhodobých léčebných výsledků účinné faktory nikoliv jen jednoho pracoviště, ale celého léčebného kontinua.
 • Konečným cílem je životní stabilizace a vyšší kvalita života klienta s důrazem na abstinenci od omamně psychotropních látek (OPL), která je potřebnou, ne však jedinou podmínkou.

Uživatelé našich služeb budou vnímat naši službu jako:

 • Pomoc při získání náhledu na svou závislost a na okolnosti s tím spojené
 • Motivaci k přiměřenému zvládnutí jejich individuálního vývoje a výzev z něj aktuálně plynoucích, podporu osobního zrání
 • Propracování změny jejich sebepojetí
 • Práci na pozitivní změně a prohloubení vztahů s jejich blízkým i širším okolím, posilování jejich přirozené vztahové a sociální sítě
 • Podporu jejich sociální integrace
 • Podporu prevence relapsu a udržení abstinence
 • Podporu při nastolování změny jejich životního stylu
 • Podporu veřejnosti i paraprofesionálů v nahlédnutí na otázku závislosti jako na problematiku onemocnění (MKN) a příspěvek k odbourání předsudků a zmírňování negativních postojů k lidem užívajícím OPL
 • Podporu povědomí veřejnosti, paraprofesionálů i osob užívajících OPL o tom, že odborné služby, pomoc i léčba mají smysl a v důsledku prospívají nejen závislým jedincům, ale i společnosti

Služby a zařízení