Ačkoli odborníci již několik let volají po vzniku sítě ambulantních zařízení podobného typu ve větších městech, neboť  spádovost je v protidrogových programech vždy důležité hledisko, všechny dosavadní pokusy o založení podobných středisek péče zatím selhávají. Praha je tak stále jediným městem v České republice, kde Denní stacionář funguje.

Jako ambulantní, převážně psychoterapeuticky orientované pracoviště, je Denní stacionář určen zejména klientům motivovaným pro vstup do ambulantní léčby, jejímž konečným cílem má být změna životního stylu včetně úplné abstinence od původní drogy a spouštěcích návykových látek.

Specifickou cílovou skupinou jsou těhotné ženy a matky se zájmem o celkové řešení situace své i dítěte, se zájmem o léčbu, mj. o nástup do Terapeutické komunity Karlov.

Indikační kritéria

  • Užívání návykových látek, nejčastěji heroinu, subutexu, pervitinu a marihuany
  • Diagnóza „závislost" (pokročilý až střední stupeň) nebo „škodlivé užívání" na hranici syndromu závislosti
  • Elementární motivace ke spolupráci
  • Somatické a psychické komplikace, které nutně nevyžadují ústavní léčbu
  • Jisté minimum sociální stability (např. stálé bydliště, elementární opora v nedrogovém prostředí)
  • Věk od 16 let (horní hranice není stanovena)
  • Spádová oblast Praha a nejbližší okolí nebo zajištěné bydliště ve spádové oblasti

Sekundární cílové skupiny

  • Rodiny s členem, který má problémy s užíváním drog, a v nichž jsou všichni nebo alespoň část členů ochotná spolupracovat s terapeutickým pracovištěm
  • Rodiče, případně partneři uživatelů - v případech, kdy samotný uživatel kontakt a léčebnou intervenci dosud odmítá, ale rodič či partner je ochoten a schopen ji přijmout pro řešení svých problémů s uživatelem a je zároveň v dané chvíli jediným článkem rodinného systému, přes který je možno ovlivňovat celý systém
  • Odborná i laická veřejnost

Uživatelé služeb přicházejí buďto sami nebo na doporučení některé instituce. Mají možnost přijít zcela bez předchozího objednání na motivační skupinu, nebo si domluvit individuální schůzku s některým terapeutem. Pokud přichází mimo dobu motivační skupiny, je s ním vždy pohovořeno a domluven další kontakt apod. Tento první kontakt pak zprostředkovává žurnální služba.

Klienti mohou využívat služby anonymně.

Služby a zařízení