POSLÁNÍ

Substituční program CADAS je součástí komplexu služeb SANANIM z.ú., jejichž posláním je péče o uživatele drog. V rámci této široké cílové skupiny se naše zařízení profiluje jako vysoce specializované pracoviště pro podskupinu uživatelů, pro něž je substituční léčba prostředkem ke zlepšení života a směřování k úzdravě  (nikoli „pouze“ ke konzervaci současného stavu a harm reduction). V komplexnosti péče o tuto podskupinu klientů se jedná o jedno z mála takto specializovaných pracovišť v rámci celé ČR. Psychiatrická ambulance je od počátku organickou součástí substitučního programu. Ambulantní psychiatrická péče je krom klientů substitučního programu specializovaná na ty klienty s duální diagnózou, pro něž je z různých důvodů nedostupná nebo nedostačující péče v běžných psychiatrických ambulantních službách.

Cílem je zapojit klienty do normálního života tak, aby prožívali spokojenost a žili v souladu se společenskými normami. Smyslem naší práce je směřování k úzdravě, stabilizaci a vyšší kvalitě života klientů. Náš multidisciplinární tým poskytuje  adiktologické poradenství, psychiatrickou péči, psychoterapii a pomoc v řešení sociálních problémů.  Ke klientům je přistupováno individuálně s respektem k jejich životní situaci. Program reaguje na různé fáze vývoje závislosti.

CÍLE

 • Pomoc těm, kteří chtějí, ale nedokážou nebo nemohou abstinovat od opiátů, substituční látkou
 • Pomoc klientům zvládnout psychické problémy
 • Podpora zlepšení zdravotního stavu, pomoc s řešením a prevencí somatických potíží
 • Podpora motivace ke změně, mapování zdrojů a schopnosti je využívat
 • Nastavení individuální léčby
 • Stabilizace užívání substitučního preparátu
 • Prevence relapsů a minimalizace jejich dopadů
 • Pomoc klientům najít aktivity mimo skupinu uživatelů drog
 • Zvýšení povědomí o dopadu užívání návykových látek, edukace a minimalizace rizik
 • Pomoci klientům, kteří chtějí abstinovat, vysadit drogu
 • Pomoci klientkám - matkám a těhotným klientkám ve spolupráci s dalšími zařízeními lépe fungovat tak, aby se mohly o své dítě přiměřeně starat
 • Pomoci klientům, kteří mají sociální problémy či problémy se zaměstnáním, nastartovat proces, který bude vést ke změně tohoto stavu
 • Konečným cílem je úzdrava a kvalitní život klienta

Služby a zařízení