Adiktologická ambulance nabízí komplexní služby uživatelům návykových látek (drog, alkoholu a medikamentů) a jejich blízkým. Zařízení poskytuje široké spektrum zdravotně sociálních služeb podle potřeb klienta, aniž by byl vytržen z přirozeného prostředí, tedy z rodinného, pracovního nebo studijního života.

"AA" realizuje dva programy - strukturovanou ambulantní léčbu a case management.

Strukturovaná ambulantní léčba

Program zaměřený na léčbu závislosti na základě zhodnocení stavu klienta.

Je složena ze tří fází:

 • Motivačně indikační fáze v délce trvání 1 - 3 měsíce formou individuálního a skupinového poradenství pomáhá klientovi ujasnit si jeho současnou situaci, posílit důvody ke změně a vytyčit jeho další směřování. Hlavním cílem je připravit klienta na přestup do léčebné fáze, nebo zprostředkovat jiné vhodné zařízení. S mladistvými klienty je základní dohoda ohledně spolupráce uzavírána za účasti zákonného zástupce v rámci prvního sezení.
 • 1. léčebná fáze v délce trvání 3 - 6 měsíců je zaměřená na kontrolované užívání, nebo abstinenci. Základní kostru abstinenční léčby tvoří kombinace individuální a skupinové terapie (zaměřené zejména na prevenci relapsu a stabilizaci v abstinenci). Frekvence individuálních kontaktů je jednou týdně, skupinová terapie probíhá jednou týdně. Léčba směřující ke kontrolovanému užívání má formu individuální terapie ve frekvenci jednou týdně v kombinaci s poradenskou recovery skupinou (zaměřující se na sebeposílení a nalezení podpůrných zdrojů). Rodinné prostředí zejména u mladistvých klientů je aktivně motivováno k zapojení se do léčebného procesu. Rodinná terapie je doporučenou součástí 1. i 2. léčebné fáze.
 • 2. léčebná fáze v délce trvání 6 - 12 měsíců, také označovaná jako doléčovací fáze, je určena pro úspěšné klienty z první léčebné fáze nebo pro klienty (pouze uživatele alkoholu a psychofarmak) po absolvované pobytové léčbě. Povinnou součástí léčby je účast na doléčovací skupině, která probíhá jednou týdně. Další péče je poskytována dle dohody s klientem. Na základě posouzení individuální situace klienta ambulantní léčby je poskytována další odborná péče (nejčastěji sociální práce, socioterapie, rodinné konzultace, psychiatrické a psychologické vyšetření a farmakologická léčba).

Case management

Koordinuje péči (včetně vedení případových konferencí) více spolupracujících institucí a zastává pro klienta roli průvodce v systému péče. V rámci této služby je klient v častém kontaktu se svým klíčovým pracovníkem, který ho provází procesem úzdravy, pomáhá mu zajistit a vyjednat vhodné služby, podporu a zdroje v jeho přirozeném prostředí.

Základní aktivity case managementu

 • Oslovování potenciálních klientů a jejich zapojení do služby
 • Plánování klientova dalšího směřování
 • Vyhledávání a zastižení klienta v jeho přirozeném prostředí
 • Průběžné monitorování stavu klienta
 • Propojování klientů k dalším zdrojům v komunitě, v dalších odborných službách apod.
 • Obhajoba klientových zájmů a práv včetně formy osobní asistence

Metody práce

Zdravotní služby

 • Psychiatrická péče: diagnostika, léčba, farmakoterapie, psychoterapie
 • Psychologická péče: psychologické vyšetření a psychoterapie
 • Adiktologická péče: adiktologické vyšetření a adiktologická terapie

Sociální služby

 • Sociální a právní poradenství
 • Case management
 • Socioterapeutické (strukturované) volnočasové a zájmové aktivity
 • Asistence

Terapeutické a poradenské služby

 • Motivační trénink
 • Poradenství předléčebné a telefonické
 • Krizová intervence
 • Individuální, skupinová, párová, rodinná terapie

Veškeré služby vyjma skupinové terapie mohou být poskytovány i v přirozeném prostředí klienta (terénní práce).

V rámci standardní délky léčby jsou všechny služby Adiktologické ambulance bezplatné. V případě indikace a zájmu klienta je možné poskytnout následnou péči nad rámec základní léčby, avšak za finanční spoluúčasti klienta.

Kapacita Adiktologické ambulance

 • Zhruba 300 osob ročně
 • 10 klientů programu case management na jeden pracovní úvazek
 • 24 klientů programu strukturované ambulantní léčby na jeden pracovní úvazek (individuální konzultace)
 • 10 klientů na terapeutickou skupinu

Služby a zařízení