POSLÁNÍ

Posláním adiktologické ambulance je doprovázet a podpořit klienty v situaci změny. Pomoci jim zahlédnout, že i jiný způsob života je smysluplný a mohli by o něj usilovat a pokusit se o jeho naplnění.

Usilujeme o zvýšení kvality života našich klientů, sociální stabilizaci a hodnotné uplatnění ve společnosti. Stabilizaci v užívání návykových látek nebo abstinenci vnímáme jako jednu z podmínek a předpokladů k této změně.

V současné době je v Hlavním městě Praha výrazně poddimenzována kapacita ambulantních služeb pro osoby ohrožené syndromem závislosti, zejména co se týče služeb pro mladistvé a uživatele alkoholu. Jednotlivé ambulantní služby jsou fragmentovány a často neposkytují klientům komplexní služby vyplývající z bio-psycho-socio-spirituálního modelu závislosti. Adiktologická ambulance reaguje na tyto nedostatky v síti služeb a nabízí komplexní ambulantní léčbu s přesahem práce do přirozeného prostředí klienta (komunity).

Adiktologická ambulance zavádí do adiktologického systému péče přístup case managementu a asertivní práce v přirozeném prostředí klienta, který je v souladu s probíhající reformou psychiatrické péče. Zavádění tohoto přístupu je nezbytné vzhledem ke skladbě uživatelů návykových látek:

 • prodlužující se doba užívání návykových látek
 • 50% klientů trpí vyjma syndromu závislosti také závažnými poruchami duševního zdraví vyžadující pravidelnou psychiatrickou péči
 • zvyšování procenta klientů s komplexem sociálních a zdravotních problémů.

Tato klientela vyžaduje léčbu zaměřenou nejen na závislostní poruchu, ale cílenou komplexní a koordinovanou léčbu zaměřenou na jejich duševní zdraví. Zařízení také reaguje na nedostatečné zajištění a neadekvátní poskytování péče o klientelu s duálními diagnózami a se souběhem více sociálních a zdravotních problémů.

Cíle

Základním cílem je zajistit uživatelům alkoholu a nelegálních drog adekvátní a komplexní léčebné ambulantní služby v potřebné intenzitě a kvalitě vedoucí k stabilizaci v užívání návykových látek či abstinenci a k trvalé změně životního stylu s ohledem na zvýšení kvality jejich života.

Specifické cíle

 • Zajistit podporu při rozvaze, uskutečňování a procházení změnou
 • Stabilizace v užívání návykových látek, směrování k abstinenci, či podpora v udržení abstinence
 • Posílení a udržení motivace k vlastní úzdravě
 • Pomoc s vytvořením náhledu na užívání návykových látek a vztahových problémů
 • Fyzická, psychická a sociální stabilizace
 • Zajistit a pomoci klientovi přijmout léčbu přidružených psychiatrických a zdravotních problémů
 • Podpoření změny životního stylu (přerušení kontaktu s drogovou scénou, plnění důležitých životních rolí, zájmy, pracovní zapojení...)
 • Vytvoření sítě přirozených, podpůrných a obousměrných vztahů a jejich prohloubení
 • Hodnotné zapojení se do společnosti
 • Zvyšování kvality života
 • Zajistit adekvátní následnou léčbu

Specifické cíle Adiktologické ambulance pro mladistvé

 • Zvýšit procento mladistvých uživatelů, kteří využijí adiktologické léčebné instituce
 • Včasná diagnostika problému a včasná intervence
 • Diagnostika okolností posilující závislé chování a jejich řešení
 • Změna rodinného klimatu jako podmínky úspěšné léčby u některých mladistvých klientů - zapojení rodičů do procesu léčby
 • Zajistit adekvátní následnou léčbu - zlepšení kooperace institucí zajišťující péči o mladistvé klienty ohrožené závislostí respektive závislé

U podprogramu case managementu navíc zajistit koordinovanou péči více zařízení dle potřeb klienta a stálý podpůrný a řídící (koordinující) prvek v členitém léčebném kontinuu i v přirozeném prostředí klienta. Deinstitucionalizovat péči o klienty se souběhem závažných problémů a pomoci zvyšovat jejich schopnost úspěšně využívat jejich dostupné a přirozené zdroje (vztahy, pracovní trh,..). Dále zajistit dlouhodobý intenzivní provázející vztah, který koriguje nevýhodnou zkušenost s dřívějšími vztahy.

 

Služby a zařízení