Adiktologická ambulance nabízí své služby osobám

 • Ohroženým závislostí nebo se syndromem závislosti na nelegálních návykových látkách, alkoholu a medikamentech
 • Starším 13 let
 • Alespoň v minimálním rozsahu otevřeným změně v jejich dosavadním životě a spolupráci
 • Aktivně užívajícím klientům usilujícím o kontrolované užívání i abstinujícím

Specifickou cílovou skupinou Adiktologické ambulance jsou mladiství

 • Od 13 let do 18 let
 • Užívající návykové látky v souběhu s dalšími rizikovými formami chování
 • Ohrožení závislostí nebo se syndromem závislosti na NL včetně osob vykazujících problémy v okruhu nelátkových závislostí ((pracujeme pouze s klienty se závažnějším adiktologickým problémem nikoli pouze ve fázi jednorázového užití či ohraničeného experimentu bez závažných následků – tyto klienty odkazujeme do Poradny pro rodiče).

Základní dohoda ohledně spolupráce je uzavírána s klientem a zákonným zástupcem v rámci prvního sezení. Následnou práci s rodinnými příslušníky vnímáme jako zásadní faktor pro účinnost léčby a ovlivňování závislosti u mladistvých klientů.

Specifika popisu cílové skupiny programu strukturované ambulantní léčby

 • Bazální sociální stabilizace (např. bezpečné bydlení, minimální podpora z okolí apod.)
 • Alespoň částečný náhled na své chování a jeho důsledky
 • Schopnost docházet v pravidelných intervalech do programu

Specifika popisu cílové skupiny programu case managementu

 • Souběh sociálních a zdravotních problémů (dlouhodobých i akutních) s užíváním návykových látek
 • Duální diagnóza (kombinace závislosti s dalším závažným duševním onemocněním)
 • Dlouhodobé neprofitování z léčebného systému
 • Potřeba využívat více služeb zároveň – potřeba řízené a koordinované péče

Další cílovou skupinou jsou rodiče a osoby blízké uživatelů návykových látek. S rodinnými příslušníky a blízkými osobami pracujeme pouze v rámci případové práce našich klientů. Zapojení blízkých do spolupráce vnímáme jako důležitý prvek pro nastartování a udržení změny a zdárný průběh léčby.

Kritéria pro odmítnutí zájemce

Adiktologická ambulance si vymiňuje nepracovat s klientem jinak spadajícím do cílové skupiny, s nímž však není pracovník schopen navázat bezpečný a profesionální vztah na základě minulé zkušenosti (např. agrese, osobní vztah apod.). Dalšími důvody nepřijetí žadatele o službu jsou:

 • Blízký osobní vztah zájemce k jinému klientovi ambulance aktuálně podstupujícímu léčbu
 • Jazyková bariéra

Kontraindikací pro přijetí do programu case managementu mohou být důvody bránící vztahovému uzdravování; například výrazně snížený intelekt, extrémní formy disociální poruchy osobnosti, či autismu vyžadující intenzivnější péči.

 

Služby a zařízení