POSLÁNÍ

Posláním Doléčovacího centra s chráněnými byty je poskytovat klientům služby směřující k jejich sociální stabilizaci a nalezení vlastního místa a uplatnění ve společnosti.

Na každého klienta pohlížíme jako na osobnost s vlastními nároky a potřebami, která je schopna převzít odpovědnost za svou budoucnost. Klientovi nabízíme lidskou podporu a zázemí, odbornou pomoc a dostatek času k osobnímu rozvoji.

Usilujeme o to, aby klient přijal abstinenci od návykových látek jako nezbytnou součást svého dalšího života, objevil její možnosti, výhody, ale i omezení.

Cíle

Základním cílem doléčovacího programu je prostřednictvím podpůrných, poradenských, terapeutických a svépomocných aktivit snižovat riziko relapsu drogové závislosti a podpořit udržení a další rozvíjení pozitivních změn, k nimž u klienta došlo před vstupem do doléčovacího programu.

Dílčí cíle programu

 • Pomoc klientovi obstát v podmínkách běžného života
 • Podpora jeho samostatnosti a sebedůvěry
 • Podpora osobnostního růstu a dokončení celého léčebného procesu
 • Zapojení do pracovního procesu
 • Poskytnutí pomoci při řešení sociálních a právních problémů
 • Vytvoření společenství, v němž je klient akceptován a může uspokojovat potřebu sociálních kontaktů

Specifické cíle programu chráněného bydlení

 • Umožnit klientovi odpoutat se od léčebného zařízení a rodiny a naučit se žít samostatně
 • Podpořit rozvoj praktických dovedností souvisejících se samostatným životem
 • Nabídnout přechodné ubytování v chráněných podmínkách usnadňující přechod z léčebného zařízení do běžného života

Co nabízíme

 • Ambulantní doléčovací program
 • Program chráněného bydlení
 • Ubytování na chráněných bytech mimo objekt Doléčovacího centra určené pro klienty po úspěšném absolvování doléčovacího programu v našem zařízení
 • Program podporovaného zaměstnání, který funguje v rámci samostatného projektu

Základní využívané metody

 • Individuální poradenství a psychoterapie
 • Socioterapie
 • Skupinová podpůrná psychoterapie a poradenství
 • Prevence relapsu
 • Sociální práce a asistence
 • Klubové a volnočasové aktivity
 • Chráněné bydlení
 • Podporované zaměstnání
 • Krizová intervence
 • Psychiatrická péče

Služby a zařízení