Nízkoprahovost 

Snažíme se, aby služba byla pro uživatele drog v prostoru a čase maximálně dostupná.

Anonymita

Je základním předpokladem pro navázání kontaktu a následné budování důvěry mezi klientem a pracovníky zařízení. V anonymitě mohou zůstat jak klienti, tak rodiče, přátelé či partneři nebo příbuzní problémových uživatelů či závislých. Anonymita pomáhá v maximální míře eliminovat možnost stigmatizace klienta způsobenou vstupem do sociálního zařízení, sbíráním dat či evidencí.

Individuální přístup 

Služby jsou poskytovány všem klientům na základě jejich individuálních potřeb. Protože každý jedinec funguje poněkud odlišně, nelze používat obecně u všech uživatelů drog stejné techniky, intervence či způsoby léčby.

Respektování svobodné vůle 

Klademe důraz na to, aby klient měl možnost volby. Je nezbytné respektovat ji, pokud jde o postup řešení problému i jeho cíl. Klient má právo rozhodnout se pro abstinenci, nebo pro život s drogou. I když neabstinuje, je možné mu nabídnout určité formy péče. Klientům pomáháme rozumět jejich rozhodnutím, což znamená konfrontovat je se zodpovědností za svůj život.

Veřejný přístup 

Veškeré služby Kontaktního centra SANANIM jsou přístupné všem klientům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou rovněž dostupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání či způsob její aplikace.

Bezplatnost 

Základní služby Kontaktního centra SANANIM jsou bezplatné.

Flexibilita 

Služba reaguje na změny na drogové scéně a přizpůsobuje se potřebám klientů a drogové scény. Služba pravidelně reviduje postupy práce a pravidla.

Dodržování práv klientů 

Klienti se ocitají v nevýhodném postavení kvůli stigmatizaci ze strany většinové populace a jsou kráceni na svých právech. Proto je důležité vytvořit podmínky pro naplnění jejich práv v našem zařízení. Tedy umožnit jim zažít korektivní zkušenost a pomoci jim při prosazování jejich opodstatněných zájmů ve vztahu k majoritní společnosti.


Služby jsou poskytovány na základě zhodnocení životní situace klienta a párování potřeb a intervencí.

Služby a zařízení