POSLÁNÍ

Terénní programy se zaměřují na zmírnění zdravotního a sociálního poškození uživatelů nelegálních návykových látek v Praze a na zvýšení jejich motivace ke změně životního stylu.

Poskytují informace, sterilní zdravotnický materiál a poradenství ke zlepšení sociální a zdravotní situace uživatelů drog a motivují uživatele drog k pozitivní změně chování a k léčbě závislosti.

Svou činností zmenšují rizika působená společnosti.

CÍLE

Obecným cílem je vyhledávat uživatele drog a motivovat je ke změně životního stylu směrem k větší zodpovědnosti za své chování -  k minimalizaci zdravotních a sociálních poškození spojených s užíváním drog a abstinenci jako další variantě ke změně životní situace.

Základní cíle terénní práce

  • Navazovat kontakt s uživateli nelegálních návykových látek a předat informace o nabídce odborné pomoci
  • Snižovat zdravotní a sociální rizika související s užíváním drog
  • Motivovat ke změně životního stylu, jehož součástí je i abstinence od návykových látek
  • Bránit šíření HIV/AIDS a hepatitid u uživatelů návykových látek
  • Měnit rizikové chování směrem k bezpečnějším modelům chování v oblasti užívání návykových látek a sexu
  • Chránit většinovou společnost před infekčními chorobami prostřednictvím výměny, sběru a likvidace použitého injekčního materiálu

Služby a zařízení