Drogové závislosti - násilníci a oběti

(projekt byl ukončen)

(ENGLISH VERSION)

Projekt se zaměřuje na zavedení terapeutických modelů - prožitého násilí a zvládání vlastní agrese v rámci léčby drogových závislostí v Terapeutické komunitě Karlov a Němčice (TKK, TKN). Tyto aktivity budou podkladem pro realizaci Výzkumné studie zaměřující se na vliv násilí na vznik drogové závislosti a úspěšnost léčby. Podstatným záměrem projektu je medializace těchto témat mezi odbornou veřejností, v rámci platformy terapeutických komunit a závěrem organizací konference.

Hlavní cíle projektu:

  • Zavedení programu zaměřeného na prožité násilí a prevenci násilného chování v průběhu léčby osob závislých na návykových látkách - skupinová a individuální terapie, vzdělávání pracovníků
  • Shromáždění a publicita relevantních dat z oblasti násilí versus drogová závislost - výzkum, konference, předávání informací odborné veřejnosti

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou osoby závislé na návykových látkách nebo osoby ohrožené závislostí abstinující v rezidenční léčbě v Terapeutické komunitě Karlov respektive Němčice. Další cílovou skupinou je odborná veřejnost - akademická obec, odborné adiktologické služby.


Inovativnost projektu
Inovativnost projektu je právě v cíleném zaměření na změnu/nadstavbu terapeutických aktivit a dále shromáždění dat, která nejsou doposud detailně zmapována z pohledu prožitého násilí a vlastní agrese u léčených uživatelů návykových látek. Cílem je zefektivnění terapeutické práce při léčbě jako budoucí podklad pro systém péče v drogových službách. Dále pak realizací Výzkumu bude možné získat a následně rozšířit data, která mohou být podkladem pro zavedení účelných změn v léčbě a zejména preventivních programech zaměřených na drogové závislosti.

Informační aktivity projektu

Prezentace projektu Drogové závislosti - násilníci a oběti na Purkyňce 1.4.2015

Ukončené projekty
Ukončené projekty

 

Realizace projektu
1. 7. 2014 - 31. 5. 2016

Koordinátorka projektu
Lucie Vejrychová
vejrychova@sananim.cz

Administrátorka projektu
Olga Kolenatá
kolenata@sananim.cz

----------

Ukončené projekty

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Nadace Open Society Fund Praha

Norské fondy

Program Dejme (že)nám šanci

 

Kazuistika Alena

Kazuistika Klára

Kasuistika Lenka

Kasuistika Pepa

Případová práce Jindřich

Případová práce Julie

Případová práce Tereza

Případová práce Zdena

Prezentace

Pozvánka

Sborník z konference

Výzkum - průběžné výsledky

Výzkumná zpráva