Case management pro osoby duševně nemocné a sociálně vyloučené
Ukončené projekty

 

Projekt navazuje na pilotní projekt Case managementu (CM) SANANIM. Aktivity projektu posílí a rozšíří ve fragmentovaném systému péče o duševně nemocné a sociálně vyloučené koordinující prvek case management. Zavádí mobilní rodinný tým poskytující péči o rodinu v přirozeném prostředí. Projekt jako provázaný komplex činností je doplněn o socioterapeutické aktivity se zapojením peer pracovníků.

Cíle projektu
Projekt cílí jak na změny u osob s duální diagnózou a jejich rodin, tak na změny v systému péče a na změny ve společnosti.

Projekt cílí na tyto změny u osob s duální diagnózou a jejich rodin:

 • stabilizace v užívání NL, směrování k abstinenci, podpora v udržení abstinence a v důsledku tohoto sociální stabilizace
 • stabilizace přidruženého duševního onemocnění 
 • posílení a udržení motivace k vlastní úzdravě 
 • pomoc s vytvořením náhledu na užívání a vztahové problémy 
 • fyzická, psychická a sociální stabilizace
 • podpoření změny životního stylu (přerušení kontaktu s drogovou scénou, plnění životních rolí, nalezení zájmů, pracovní uplatnění apod.) a zvyšování kvality života
 • vytvoření sítě podpůrných vztahů
 • zlepšování sociálních dovedností
 • snížení nadměrných pobytových léčeb a z nich plynoucí hospitalismus
 • mobilizace podpory z přirozených vztahů (rodina, partneři)
 • diagnostika rodinných problémů posilující závislé chování a intervence směrem k nim 
 • změna rodinného klimatu jakožto podmínky úspěšné léčby včetně zapojení rodinných příslušníků do procesu léčby
 • pomoc osobám blízkým zvládat náročné životní období a ochrana ostatních členů rodiny v případě neochoty klienta měnit svůj životní styl

Projekt cílí na tyto změny v systému péče:

 • posílení a rozšíření case managementu v Praze, jakožto nejefektivnější metody práce s osobami s duální diagnózou
 • zvýšení koordinace péče, tzn. čerpání adekvátní formy péče ve vhodnou dobu
 • zavedení prvního mobilního rodinného týmu v adiktologické oblasti
 • zvýšení vzájemné vrstevnické (peer) podpory 
 • začlenění socioterapeutických aktivit do ambulantní léčebné péče, a to i pro neabstinující klienty
 • propojení ambulantní formy práce s kontaktem v přirozeném prostředí klienta
 • deinstitucionalizace péče

Projekt cílí na tyto změny ve společnosti:

 • destigmatizace závislosti a duševních onemocnění prostřednictvím případové práce v přirozeném prostředí
 • snížení finančních nákladu spojených s hospitalizací, výkonem trestu odnětí svobody, majetkovou trestnou činností a její recidivou

Cílové skupiny

 • Osoby s duální diagnózou (kombinace závislosti a dalšího duševního onemocnění) - jedná se například o osoby se souběhem sociálních a zdravotních problémů souvisejících s duševním onemocněním, osoby dlouhodobě neprofitující z léčebného systému nebo osoby s potřebou využívat více služeb zároveň
 • Rodiče a další blízcí těchto osob

-----------

Realizace projektu
1. 6. 2018 - 28. 2. 2021

Odborní garanti projektu
Štěpánka Čtrnáctá - ctrnacta@sananim.cz
Tomáš Vejrych - vejrych@sananim.cz

Administrátorka projektu
Sylva Majtnerová Kolářová - majtnerova@sananim.cz

Koordinátorka projektu
Lucie Vejrychová - vejrychova@sananim.cz

-----------

Název projektu: Case management pro osoby duševně nemocné a sociálně vyloučené
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008180
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Název výzvy: Podpora sociálního začleňování v Praze

-----------