EU

Název projektu: Komplexní systém podpory o nejzranitelnější a nejohroženější uživatele návykových látek v souladu s principy reformy psychiatrické péče

Projekt navazuje na již realizovaný a aktuálně probíhající projekt Case managementu. Aktivity projektu se zaměřují na nejzranitelnější uživatele návykových látek starších 15 let. Cílem projektu je včasná diagnostika závislosti u mladistvých, poskytnutí komplexních intervencí jako alternativy k institucionální péči, práce s klientem a jeho okolím v přirozeném prostředí, koordinace péče ve fragmentovaném systému péče o závislé, sanace rodiny a rozšíření socioterapeutických aktivit. 

Cíle projektu

Projekt cílí na tyto změny u nejvíce zranitelných skupin uživatelů návykových látek (NL):

 • zajištění koordinované péče o nejohroženější uživatele NL
 • deinstitucionalizace
 • změna náhledu na užívání projevující se změnou ve vzorcích užívání NL na škále chaotické užívání
 • včasná adiktologická diagnostika u mladistvých klientů ohrožených ústavní péčí nebo v ústavní péči
 • klienti s duální diagnózou budou mít z 80 % zajištěnou adekvátní zdravotní péči o přidružené duševní onemocnění
 • podpora rodinných a komunitních vazeb
 • podpora změny dosavadního životního stylu (nalezení zájmů a smysluplných aktivit, zvládání běžných sociálních návyků a zapojení se do komunity, zlepšení kvality vztahů apod.)

Projekt cílí na tyto změny v systému péče:

 • definování postupů práce u mladistvých klientů ohrožených nebo podstupujících ústavní výchovu
 • rozšíření metody case management mezi nejzranitelnější skupiny uživatelů návykových látek (NL)        
 • zhodnocení case managementu dotovaného z Norských fondů a ESF projektů a zajištění návazných finančních prostředků ze státních zdrojů        
 • zvýšení koordinace péče o nejohroženější skupiny uživatelů NL     
 • zvýšení informovanosti o možnosti zapojení a využití peer pracovníků v systému adiktologických služeb
 • ukotvení socioterapeutických aktivit zejména pro neabstinující klienty v systému péče
 • propojení ambulantní a terénní formy práce v přirozeném prostředí

Cílové skupiny

Projekt nabízí služby dvěma základním cílovým skupinám:

1. nejvíce zranitelným osobám, které jsou ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (NL) včetně alkoholu

 • mladiství ohrožení ústavní péčí nebo v ústavní péči
 • s duální diagnózou (kombinací závislosti a dalšího duševního onemocnění)
 • s problémy se zákonem (na vazbě, ve výkonu trestu, po propuštění na svobodu)
 • dlouholetí, chroničtí a extrémně destabilizovaní uživatelé NL včetně dlouholetých klientů substituční léčby
 • dlouhodobě hospitalizovaní (psychiatrické nemocnice, dětské domovy, domy      se zvláštním režimem apod.)

2. rodičům a dalším blízkým osobám

 • rodiče, partneři, příbuzní a jiní blízcí klientů 1. cílové skupiny
 • celé rodiny včetně samotného uživatele NL
 • manželské nebo partnerské páry včetně uživatele NL

-----------

Realizace projektu
1. 1. 2020 - 30. 6. 2022

Administrátorka projektu
Olga Kolenatá - kolenata@sananim.cz

Koordinátorka projektu
Lucie Vejrychová - vejrychova@sananim.cz 

Název projektu: Komplexní systém podpory o nejzranitelnější a nejohroženější uživatele návykových látek v souladu s principy reformy psychiatrické péče
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011238
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Název výzvy: Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2. výzva)

-----------

Výstupy projektu

kazuistika_1

kazuistika_2

kazuistika_3

kazuistika_4

kazuistika_5

kazuistika_6

kazuistika_7

kazuistika_8

kazuistika_9

kazuistika_10

kazuistika_11

kazuistika_12

kazuistika_13

kazuistika_14

kazuistika_15

kazuistika_16

kazuistika_17